YAZILI YARGILAMA USULÜNDEKİ AŞAMALAR

SİGORTA ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Faaliyet merkezi …..’da ….. Adresinde bulunan ….. Sigorta A.Ş. (aşağıda kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır) ile ….. Adresinde faaliyet gösteren ….. Sigorta (Aşağıda kısaca “ACENTE” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şarlarla bir Acentelik Sözleşmesi aktedilmiştir.

2- Acenteliğin Konusu ve Ünvanı

Şirket, ….. Sigortayı işletme konusu içerisinde bulunan sigorta branşlarında sigorta sözleşmeleri yapmak ve prim tahsil etmek yetkilerine sahip olarak aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde ….. Acenteliğine tayin etmiş, acente de bu hususu kabul etmiştir.

3- Acenteliğin Kapsamı

ACENTE, Acentelik Sözleşmesi hükümlerine göre faaliyet alanına giren bölgede sigorta poliçelerini ve teklifnamelerini, sigorta edilen rizikonun özelliklerini, riskin tanımını, sigortalıyla sigorta edilecek menfaatin ilişkisini ve poliçenin hangi sıfatla yapıldığını tespit ederek tanzim etmeyi, primlerin poliçe bazında tahsilini, tahsil edilen primlerin ŞİRKET’e intikalini ve hasar halinde uymak zorunda olduğu yükümlülük ve görevleri bu Sözleşme ile gösterilen sigorta üretimi yapan bir aracı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4- Acenteliğin Yetki ve Sorumluluğu

Genel Yetki ve Sorumluluk: ACENTE, ŞİRKET’in çalışma konusu olan Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Tarım ve Dask sigorta branşlarında acentelik vekaletnamesi ile çalışmaya, sigorta teklifleri almaya ve muvakkat sigorta ilmühaberi vermeye yetkilidir. ACENTE, bu yetkileri devredemez.

Mevzuata, Limit tablolarına, Tarife ve Talimatlara Uyma Yükümlülüğü: ACENTE, sigorta faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata, ŞİRKET’in sigorta tarife ve şartlarına, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kararlarına, limit tablolarına, ŞİRKET’in vereceği yazılı ve sözlü talimatlara uymakla yükümlüdür.

Acente sözleşme’nin imzalanmasından sonra diğer yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

Esas Sözleşme Şartı: ACENTE’nin esas sözleşmesinde münhasıran sigorta acenteliği yapacağına ilişkin bir kayıt bulunması şarttır.

Çalışma Kuralı: ACENTE, ŞİRKET’e önceden yazılı bilgi vermek ve yazılı onay almak kaydı ile başka bir sigorta şirketinin acenteliğini yapabilir.

ACENTE, kendisine tahsis edilen bölge dahilinde ŞİRKET’in önceden yazılı iznini almak şartıyla Tali Acente veya Prodüktör tayin edebilir. ACENTE ile Tali Acente arasında imzalanacak olan sözleşmeye ŞİRKET’de taraf olacak ve Tali Acentenin bu sözleşme tahtında vereceği teminatlardan ŞİRKET’de yararlanacaktır. Tali Acentelere sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilemez. ACENTE, kuracağı bütün tali istihsal organlarının 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmelik ve diğer mevzuattaki şekil ve niteliklere uygun olarak kurulacağını kabul ve taahhüt eder.

Sır Saklama Yükümlülüğü: ACENTE, ŞİRKET’in işlemleri, teknik teşkilatı, iş ilişkileri ve teşebbüsleri ve müşterilerinin ticari sırları hakkında sahip olduğu bilgileri her ne sebeple olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bu yüzden meydana gelecek zararlardan dolayı sorumlu olacağını kabul eder.

Reklam: ACENTE, sigorta üretimi ile ilgili yapacağı her türlü reklama başlamadan önce bunların şekil ve içeriği hakkında ŞİRKET’e bilgi vermek ve yazılı izin almak zorundadır.

Basılı Evrak Kullanımı: ACENTE’nin şirket logosunu kullanacağı her türlü basılı evrak, formlar, kartvizitler vs. şirketin izni ile bastırılabilir.

Kara Para Aklama: Acente, Kara Paranın Aklanmasının önlenmesine dair kanun uyarınca sigortalı, sigorta ettiren, daini mürtehin gibi hak sahibi kişilerin adres ve kimlik bilgilerini şirkete bildirmekle yükümlüdür. Acente aynı zamanda şüpheli gördüğü işlemleri şirkete bildirmekle yükümlüdür.

5- Acentelik Teminatı

ACENTE, acentelik görevlerinden doğan her türlü yükümlülükleri için ve ŞİRKET alacaklarına karşı teminat olmak üzere …..-TL’den az olmamak koşulu ile ŞİRKET’çe istenilen teminatı verecektir.

ACENTE’lik sona ermedikçe ve ŞİRKET’e olan borç tamamen ödenmedikçe, teminat serbest bırakılamaz. Ayrıca kapanan acentelerde yaşayan poliçesinin son gününe kadar teminat iade edilemez.

ŞİRKET, Acente’nin iş hacminin artması, İşbu Acentelik Sözleşmesi’nden doğan maddi ve yükümlülüklerin genişlemesi veya ŞİRKET’in gerekli görmesi halinde teminatın isteyebilir. Teminat artırımının 30 gün içinde yapılmaması ŞİRKET için Sözleşmesini tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır.

ACENTE’nin tahakkuk eden borçlarının teminatını aşması halinde ŞİRKET; teminat artırılmadıkça acentenin yetkilerini kısıtlamaya, işlemlerini durdurmaya veya acentelik sözleşmesini feshetmeye yetkilidir.

6- Sigorta Tekliflerinin Kabulü ve Poliçe Tanzimi

Genel: ACENTE, ŞİRKET’in Riziko Kabul Yönetmeliği’nde belirtilen şartlar ve limitler çerçevesinde sigorta tekliflerini kabule ve poliçe tanzimine yetkilidir. ACENTE, riziko limitlerini aşan ve özellik arzeden işlerde rizikonun mahiyetini anlatmak sureti ile ŞİRKET’in ön iznini almak zorundadır. ŞİRKET tarafından her yıl düzenlenen Riziko Kabul Yönetmeliği bu Sözleşme’nin ekidir. Acente, söz konusu Yönetmeliği okuduğunu ve hükümlerini aynen kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Riziko Teftişi: ACENTE, sigorta teklifleri ile ilgili rizikolar üzerinde gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve sigortalanmaya uygun olup olmadıklarını esaslı bir şekilde değerlendirmek zorundadır. Gerçeğe uygun olmadan tanzim olunan tekliflere ait poliçelerdeki vasıf ve nitelik farklarından doğan sorumluluk ACENTE’ye aittir.

Poliçe Tanzimi: ACENTE, sigorta tekliflerini kabul ederse, poliçeyi en hızlı şekilde tanzim ederek müşteriye verir. Tecdit poliçelerini sigortanın bitiminden makul bir süre önce düzenleyerek sigortalıya verir.

ACENTE düzenleyeceği poliçelere poliçenin peşinat ve vadelerini yazmak ve sigorta acentelerinin tutmakla yükümlü olduğu Poliçe Kayıt ve Tahsilat Defterlerine işlemekle yükümlüdür.

ACENTE’nin hasarsızlık indirimi uygulayarak düzenleyeceği poliçeler için, önceki yıl ilgili poliçeyi düzenlemiş olan sigorta şirketinden, Kara Yolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi için TRAMER’den hasarsızlık belgesi alması şarttır.

ACENTE, tanzim ettiği poliçe, zeyilname ve tecditnameleri üç nüsha olarak düzenler. Birinci nüshayı müşteriye verir. İkinci ve üçüncü nüshaları müşteriye imza ettirerek birini ŞIRKET’e gönderir, diğerini saklar. ACENTE, (başlangıcından) iptal edilen poliçelerle ilgili tüm belgeleri ŞİRKET’e gönderir.

Aynı şekilde poliçelerin işlendiği rej istro ve poliçe kayıt defterlerinin de bir sureti ACENTE tarafından ŞİRKET’e gönderilir.

ACENTE, tanzim edilecek poliçe, tecditname, zeyilname vs. işlemler nedeni ile sigortalılara veya sigorta yaptırmak isteyenlere doğrudan doğruya veya dolaylı olarak risturn ve iskonto yapamayacağı gibi bu anlamda terk, tenzil ve ödemelerde bulunamaz ve bu Sözleşme’de yazılı ödeme süresi dışında bir süre veremez.

Tarife ve Talimatlara Uyma Yükümlülüğü: ACENTE, tarife uygulamasından ve ŞİRKET’e intikal ettirdiği sigorta tekliflerinin yanlış veya eksik bilgi içermesi sebebiyle, ŞİRKET’çe noksan tarife uygulanmasından sorumludur.

7- Prim Tahsilatı ve Şirket’e İntikali

Prim Tahsilatı: Sigorta primlerinin peşin olarak veya poliçe üzerinde belirtilen vadelerde ve poliçe bazında tahsil edilmesi esastır. ACENTE, düzenlediği poliçe, tecditname ve zeyilname üzerinde yazılı ücret ve teferruatını ŞİRKET nam ve hesabına imzalı, kaşeli ve şirket sistem makbuzu karşılığı tahsil eder.

Acentenin e-agent programını kullanmak ve müşterilerine şirkete ait sistem makbuzunu verme zorunluluğu vardır. Acente şirkete ait sistem makbuzu dışında başka makbuz kullanamaz.

Sigorta priminin taksitle ödenmesi ŞİRKET’çe ACENTE’ye bildirilecek şartlar çerçevesinde kabul edilebilecektir. ŞİRKET bu şartları değiştirmekte ve kaldırmakta serbesttir.

Prim Ödeme:

Trafik, Zorunlu Deprem, Emtia Nakliyat, Tekne Sefer Sigortaları gibi bir sefer için, bir yolculuk için veya duruma özel sigortalar ile kısa süreli sigortalarda taksitlendirme yapılamaz. Prim tutarı poliçenin tanzimi esnasında anında peşin alınır.

Tekne, Uçak, Lokomotif, İnşaat, Makina Montaj sigortalarında peşin olarak tahsil edilecek prim toplam primin %25’inden az olamaz. Ödenecek primin geri kalan kısmı peşinatın ödenmesini izleyen aydan başlamak üzere azami 9 ay içerisinde aylık eşit taksitler halinde tahsil edilir.

Diğer sigorta branşlarında poliçenin verilmesi sırasında peşin olarak tahsil edilecek miktar toplam primin % 25’inden az olamaz ve bu meblağ poliçenin ibrazında ödenir. Ödenecek primin geri kalan kısmı peşinatın ödenmesini izleyen aydan başlamak üzere azami 5 ay içerisinde aylık eşit taksitler halinde tahsil edilir.

Son taksit sigorta poliçesinin yürürlüğe girmesinden sonra beş ayı geçemez ve her iki durumda sigorta süresinin ilk beş aylık bölümünden sonraki bir tarihte ödenmek üzere kararlaştırılamaz. Rizikonun gerçekleşmesi halinde taksitlerin tümü, rizikonun kısmen gerçekleşmesi halinde ise taksitlerin tazminat tutarına ait kısmı kendiliğinden muaccel olur.

Prim tahsilatına ilişkin olarak ilgili mevzuatta özel hükümler bulunan zorunlu sigortalarda öncelikle söz konusu hükümler uygulanır. Bu hükümlere aykırılık aynı zamanda bu maddeye aykırılık teşkil eder.

Primlerin Şirkete İntikali: ACENTE, poliçe bazında tahsil ettiği primlerin ilgili komisyon ve vergiler düşüldükten sonra kalan kısmını, tahsil tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ŞİRKET’e intikal ettirmekle yükümlüdür.

ACENTE’nin poliçe bazında tahsil ettiği primleri süresi içinde ŞİRKET’e intikal ettirmemesi ve ilgili mevzuatın asgari peşin tahsilat ve azami vade şartlarına ilişkin hükümlerine aykırı işlemler yapması, ŞİRKET’çe kendisine verilen yetkilerin dışına çıkarak sözleşme yapması veya ACENTE’nin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı davranması halinde ACENTE’nin sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi kaldırılabilir ve bu durum usulüne uygun tescil ve ilan olunarak 7 gün içinde sicile işlenmek üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne bildirilir.

Her ayın ilk on iş günü içinde bir önceki ayın üretim, tahsilat ve ödemeleri için taraflar arasında mutabakat yapılır ve buna ilişkin belgelerin birer örneği saklanır.

Sorumluluk: ACENTE, sigorta primlerinin sigortalı tarafından ödenmemesi ve bu poliçelerin ACENTE tarafından ŞİRKET’in tarife ve talimatlarına uygun olarak iptal talebinde bulunulmaması halinde oluşacak borçtan ilgili sigortalı ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak ŞİRKET’e karşı sorumludur.

8- Komisyon

  1. a) Komisyon Oranları

A- Yangın Sigortaları

1-        Yangın ve yangınla birlikte infilak          …

Yangına ek rizikolar     …

Deprem           …

B- Nakliyat Sigortaları

1-        Emtia ve kıymet           …

2-        Teknek ve navlun         …

C- Kaza Sigortaları

1-        Oto-kasko       …

2-        Oto mecburi mali sorumluluk Azami     % …

Oto ihtiyari mali sorumluluk

3-        Genel mali sorumluluk

İşveren mali sorumluluk            …

4-        Ferdi kaza sigortaları    …

5-        Cam kırılması, hırsızlık, kasa hırsızlık

para nakli ve emniyeti suiistimal            …

D- Mühendislik Sigortaları

1-        Makine kırılması ve kazan infilakı         …

2-        Her türlü inşaat ve montaj sigortaları     …

3-        Elektronik ekipman sigortaları  …

E-  Kar Kaybı sigortaları    …

F-  Tarım Sigortaları          …

G- Dask Sigortaları

İstanbul            % …

Diğer iller         % …

ACENTE komisyonlarının hesabında yukarıda yazılı komisyon oranları uygulanır. Adı geçen sigorta branşları itibarıyla belirlenmiş komisyon oranlarına ilgili makamlarca değişiklik yapılması halinde ve özellik arzeden işlerde ŞİRKET komisyon oranlarını tek taraflı olarak tespit etmeye ve değiştirmeye yetkilidir.

Acentelik komisyonunun hesap ve tespiti ACENTE’nin portföyüne giren poliçelere ait net prim üzerinden bu Sözleşme’de belirtilen oranlara göre yapılır. ŞİRKET herhangi bir sigorta ücretini ne sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen sigortalıya iade ettiği takdirde ACENTE, iade edilen kısma isabet eden komisyonu ŞİRKET’e iadeye mecburdur. Komisyon dışında ACENTE’ye ücret ödenmez. ACENTE’nin her türlü harcama ve vergileri kendisine aittir.

9- Hasar İşlemleri

ACENTE, sigortalılar tarafından bildirilecek hasar ihbarlarını ŞİRKET’ e yönlendirmek, yazılı ve sözlü her türlü hasar ihbarı ile ilgili belge ve bilgileri ŞİRKET’e (5) gün içinde göndermek ve bildirmekle yükümlüdür.

ACENTE, ŞİRKET’in menfaatini koruyucu, zararın artmasını ve genişlemesini önleyici tedbirleri almak, ŞİRKET’çe görevlendirilecek eksperlerin, araştırma inceleme için görevlendirilecek üçüncü şahıs ve şirket çalışanlarının işini kolaylaştırmak zorundadır. ACENTE hiçbir konuda ŞİRKET’ten talimat almadan eksper tayin etmeye ve hasar sebebi ve miktarı hakkında bilgi vermeye, hak sahipleri ile anlaşma yapmaya yetkili değildir.

10- Muhasebe Düzeni ve Vergiler

Defterler: ACENTE, yasal olarak tutulması zorunlu olan defterleri tutmak ve ŞİRKET tarafından istenecek diğer her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür. Yeni neşredilecek Acenteler Yönetmeliğinde yasal defterlerden başka defter tutma yükümlülüğü getirildiği takdirde bu madde işlemeyecek yeni madde uygulanacaktır. Yönetmelik değişikliği halinde sözleşmedeki bu madde acenta için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Hesaplarda Uyuşma: ACENTE, ŞİRKET tarafından tanzim edilerek gönderilen aylık üretim cetvellerine mutabakatını veya itirazını yazılı ve ayrıntılı olarak on gün içinde bildirecektir. Bu süre içinde itiraz yapılmadığı takdirde ACENTE, ŞİRKET’in göndermiş olduğu cetvellerin içeriğini kabul etmiş sayılacaktır.

Hesapların Kontrolü: ŞİRKET, dilediği takdirde ACENTE’nin ŞİRKET ile olan işlem ve hesaplarını teftiş ve kontrol edebilir. ACENTE, ŞİRKET’çe görevlendirilen kişilerin görevlerini kolaylaştırmak ve bu kişilerin isteyecekleri hesap, bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadır.

Temerrüt Faizi: ACENTE, ŞİRKET’e olan borçlarını vadesinde ödemediği takdirde azami ödeme süresini aşan ödemenin oluştuğu tarihteki z Bankası Kısa Vadeli Krediler Reeskont Faizi ödeyecektir.

Vergiler: ACENTE, sigortacılık faaliyeti nedeniyle tabi olduğu veya olacağı vergi yetinden bağımsız olmak üzere kendi çalıştıracağı organları için mevcut ve ileride yürürlüğe konacak kanunlar uyarınca ödemesi gereken veya gerekecek her türlü vergi, rüsum ve cezadan sorumludur.

ACENTE’nin portföyünden tanzim edilen poliçe ve zeyilnamelere ait gider vergisi, yangın sigorta vergisi’nin ACENTE tarafından ilgili mercilere ödenmesi yasal bir yükümlülüktür. ACENTE, vergi kanunları hükümlerine göre herhangi bir nedenle muhatap olacağı hususlardan ve hatalardan şahsen ve mali olarak sorumludur.

11- Sözleşmenin Süresi, Sınırlandırma, Fesih, Sona Erme ve Sonuçları

Sözleşmenin Süresi ve Fesih: Bu Acentelik Sözleşmesi belirsiz bir süre için aktedilmiştir. Taraflardan her biri dilediği takdirde en geç bir ay önce diğer tarafa iadeli taahhütlü mektupla fesih ihbarında bulunmak suretiyle bu Sözleşme yi feshedebilir.

Bildirimsiz Fesih: ACENTE’nin ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik hükümlerine ve diğer yasal düzenlemelere, ilgili bakanlık genelgelerine, Şirket talimatlarına (yazılı veya sözlü belirtilen acente hedefleri dahil), Acentelik Sözleşmesi veya Acentelik Sözleşmesine ek protokol ve sözleşme hükümlerine uymaması halinde ŞİRKET, 10 (a) maddesi ile bağlı olmaksızın kendiliğinden ve herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işbu Sözleşme’yi feshetmeye yetkili olup ACENTE’nin bu fesih dolayısıyla hiçbir tazminat hakkı olmayacaktır.

Sınırlandırma: ŞİRKET, önceden bir bildirim süresine bağlı olmaksızın, ACENTE’ye verilen yetkilerden tamamını veya bir kısmını sınırlandırma veya kaldırma yetkisine sahiptir. Acentenin üretim yetersizliği ve/veya hasar – prim dengesinin uygun olmaması ve bunun gibi nedenlerle Acentelik Sözleşmesinin 10 (a) maddesi uygulanmadan Şirketin acentenin ekranını kapatma yetkisi olacaktır.

Sona Erme: Tüzel veya özel kişiliğe sahip acenteliğin sona ermesi, feshi, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetine devam edemez duruma gelmesi halinde bu Sözleşme kendiliğinden ve hiçbir bildirime gerek olmaksızın sona erer.

Sona Erme Sonuçları: Her ne sebeple olursa olsun bu Sözleşme’nin feshedilmesi veya sona ermesi halinde ACENTE, ŞİRKET kayıtlarına göre çıkan hesap neticesinden başka herhangi bir nam altında bir hak, maddi veya manevi tazminat, kar kaybı talebinde bulunmayacağını ve ŞİRKET tarafından verilmiş olan poliçe, zeyilname, makbuz ve diğer tüm evrak ve belgeleri, bilgisayar ve ilgili ekipman da dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü demirbaş ve malzemeyi bildirim tarihinden itibaren en geç 24 saat içinde ŞİRKET’e teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca, ŞİRKET herhangi bir zamanda ACENTE’nin ŞİRKET talep ve beklentilerini gereği gibi yerine getiremediğine karar verirse, işbu Acentelik Sözleşmesi’ni feshetmemekle beraber ACENTE’ye vermiş olduğu bilgisayar ve ilgili ekipmanın tümünün ya da bir kısmının bildirim tarihinden itibaren en geç 24 saat içinde kendisine teslimini talep etme hakkına sahiptir. ACENTE’nin ilgili ekipmanı söz konusu süre inde ŞİRKET’e teslim etmemesi, ŞİRKET için bu Sözleşme’yi derhal tek taraflı ve haklı sebeple fesih sebebidir.

12- Tebligat Adresi

Sözleşme’de yazılı adresler tarafların kanuni ikametgahı ve tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. İkametgah değişikliği halinde taraflar birbirlerini derhal yazılı olarak haberdar edeceklerdir. Aksi halde son adrese yapılmış tebligat kendilerine yapılmış kabul edilecektir.

13- Sözleşmede Hüküm Bulunmaması

Bu Sözleşme’de hüküm bulunmaması halinde, ŞİRKET’in ACENTE ile olan ilişkilerinde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

14- Yetki ve Delil Anlaşması

Bu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda ŞİRKET defter ve kayıtları esas olup, alacaklılık ve borçluluk durumunun tespitinde şirket defterlerinden başka bir delilin kabul olunmayacağını taraflar kabul ederler.

ACENTE tarafından itiraz edilmeyerek veya taraflarca mutabakat yoluyla kesinleşen şirket kayıtları ve hesap cetvellerinin İİK’nun 68.maddesi ve ilgili hükümlerine uygun olarak kesin borç ihtarını içeren belgelerden olduğunu, ŞİRKET’in bu belgelere dayanarak hiç bir ihtar ve bildirime gerek kalmaksızın her türlü kanuni işleme başvurabileceğini kabul eder.

ŞİRKET’in defter kayıtlarına göre ACENTE’nin borçlu olduğunun tahakkuku halinde bu sebeple ACENTE aleyhine bir hukuki takip yapılması gerektiği takdirde bu işlemin gerektirdiği avukatlık ücreti masrafları da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hukuki masraflar ACENTE’ye ait olacaktır.

15- Müşterek Müteselsil Sorumluluk

….. SİGORTA Acenteliğinin yetkilisi ….. bu Acentelik Sözleşmesi uyarınca yapılacak işlemlerden dolayı, ACENTE’nin ŞİRKET’e olan borcunu ödememesi halinde, bu borçlardan ŞİRKET’e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu ve ilgili miktarı Borçlar Kanunu’nun 110.maddesi gereğince, ŞİRKET’in ilk yazılı talebinde derhal ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

15 (onbeş) maddeden ibaret bulunan bu Sözleşme beş nüsha olarak …..’da düzenlenmiş ve taraflarca imza ve tasdik edilmiştir. .. / .. / ….

Acente                                                            Şirket

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat