Sıra Cetveline Şikayet Davası

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Sıra Cetveline Şikayet Davası

T.C YARGITAY

23.Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 1061

Karar: 2016 / 5478

Karar Tarihi: 27.12.2016

ÖZET: Şikayete konu sıra cetvelinde, borçlunun alacaklı olduğu icra takip dosyası üzerine konulan hacizlerin dikkate alındığı, üçüncü kişiye yazılan haciz ihbarnamelerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Borçlunun üçüncü kişi nezdindeki doğmuş ve doğacak alacakları haczedilebilir. Bu nedenle haciz ihbarnameleri ile konulan haciz ile borçlunun alacaklı olduğu icra dosyası üzerine konulan hacizler birlikte değerlendirilerek sıra cetveli yapılması gerekir.(2004 S. K. m. 142)

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl şikayetin kabulüne, birleşen şikayetlerin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl dosyada şikayet olunan birleşen 2012/120 E. dosyada şikayetçi vekili, asıl ve birleşen dosyalarda şikayet olunan…. vekili, asli müdahil vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Asıl dosyada şikayetçi vekili, müvekkilinin Mahmut Işık’tan vekalet ücretinin tahsili amacıyla …İcra Müdürlüğü’nün 2011/577 E. sayılı dosyasında takibe geçerek 2010/325 E. sayılı dosya üzerindeki alacak üzerine haciz konulduğunu icra müdürlüğünce düzenlenen sıra cetvelinde Avukatlık Kanunu’nun 166. maddesi ve İİK’nın 138. maddesine aykırı şekilde müvekkilinin rüçhan hakkının gözardı edildiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.

Asıl dosyada şikayet olunan birleşen 2012/120 esas sayılı dosyada şikayetçi …vekili, müvekkilinin ….’tan olan alacağının tahsili için …9. İcra Müdürlüğü’nün 2008/2632 E. sayılı takip dosyasından icra takibi başlatıldığını, 13.03.2008 tarihinde haciz konulduğunu, haciz tarihinin diğer hacizlerden önce olduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptali ile talepleri doğrultusunda sıra cetveli hazırlanmasını talep etmiştir.

Sıra Cetvelinde Üçüncü Kişiye Yazılan Haciz İhbarnamelerinin Dikkate Alınmadığı

Asıl dosyada şikayet olunan birleşen 2012/121 esas sayılı dosyada şikayetçi ,,,,. vekili, müvekkilinin Mehmet Işık’tan alacağının tahsili için …8. İcra Müdürlüğü’nün 2008/3435 E. sayılı takip dosyasından başlatılan icra takibi soncunda borçlunun alacağı üzere 29.08.2008 tarihinde haciz konulduğunu, müvekkili tarafından başlatılan haciz tarihlerinin diğer alacaklılardan çok önce olmasına rağmen, diğer alacaklıların sıra cetvelinde müvekkilinden önce sıraya alınması nedeniyle sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.

Asli müdahil vekili, borçlu Mehmet Işık hakkında ilk haczi kendilerinin koydurduklarını, fakat düzenlenen sıra cetvelinde yer almadıklarını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.

Şikayet olunan….Şti. vekili ve asıl ve birleşen dosyalarda şikayet olunan ….A.Ş. vekili, şikayetin reddini istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, icra müdürlüğünce haciz ihbarnamelerine değer verilmeyerek alacaklı olunan icra dosyasına konulan hacizlere göre sıra cetveli yapılmasında isabetsizlik bulunmadığı ancak İİK’nın 206. maddesi gereğince, vekalet ücretinin rüçhanlı olduğu gerekçesiyle, asıl şikayetin kabulüne, birleşen dosyalardaki şikayetlerin reddine karar verilmiştir.

Kararı, asıl dosyada şikayet olunan birleşen 2012/120 E. dosyada şikayetçi vekili, asıl ve birleşen dosyalarda şikayet olunan….A.Ş. vekili, asli müdahil vekili temyiz etmiştir.

1- Asli müdahil vekilinin temyiz istemi yönünden;

İcra Hukukunda şikayet yargılamasına asli müdahil olarak katılmak mümkün olmadığından, asli müdahilin bu nedenle kararı temyiz hakkınında bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

Haciz İhbarnameleri İle Konulan Haciz İle Borçlunun Alacaklı Olduğu İcra Dosyası Üzerine Konulan Hacizlerin Değerlendirilmesi Gereği

2- Asıl dosyada şikayet olunan birleşen 2012/120 E. sayılı dosyada şikayetçi …. vekilinin temyiz istemi yönünden;

a) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, temyiz edenlerin aşağıdaki hususların kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

b) Şikayet, sıra cetvelinde sıraya itiraza ilişkindir.

Sadece şikayetçi …. temyizi yönünden;

Somut olayda, şikayete konu 12.11.2012 tarihli sıra cetvelinde, borçlunun alacaklı olduğu …İcra Müdürlüğü’nün 2010/325 E. sayılı icra takip dosyası üzerine konulan hacizlerin dikkate alındığı, 3. kişi …. Komutanlığı’na yazılan haciz ihbarnamelerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Borçlunun 3. kişi nezdindeki doğmuş ve doğacak alacakları haczedilebilir. Bu nedenle haciz ihbarnameleri ile konulan haciz ile borçlunun alacaklı olduğu icra dosyası üzerine konulan hacizler birlikte değerlendirilerek sıra cetveli yapılması gerekirken sadece borçlunun alacaklı olduğu icra dosyası üzerine konulan hacizlerin dikkate alınması doğru olmamıştır.

c) Her iki temyiz edenin temyizi yönünden Avukatlık Kanunu’nun 166/2. maddesinin ilk iki cümlesi “Avukat sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretten dolayı kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar … üzerinde diğer alacaklara nazaran rüçhan hakkını haizdir.” hükmünü taşımaktadır.

Mahkemece şikayetçi vekilinin şikayeti kabul edilerek hüküm kurulmuş ise de yapılan inceleme ve dayanak bilirkişi raporu karar vermeye yeterli değildir. Şikayetçi vekilinin vekalet alacağının Avukatlık Kanunu’nun 166/2. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı belirlenmediği gibi aynı Kanunun 164/2. maddesindeki sınırların nazara alındığı da anlaşılamamaktadır.

Bu durumda şikayetçi avukatın vekalet alacağının Avukatlık Kanunu’nun 166/2. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı belirlenip aynı Kanunun 164/2. maddesindeki sınır göz önünde tutularak gerekirse bu konuda denetime elverişli rapor alınıp sıra cetvelinin iptalinin gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekirken, bu hususlar nazara alınmadan yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3- Şikayet olunan… vekilinin alacaklarını haricen aldıkları yönündeki 26.08.2015 tarihli dilekçesinin yapılacak sıra cetvelinde göz önünde bulundurulacağının tabi bulunmasına göre bozma sebebi yapılmamıştır.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asli müdahil vekilinin temyiz isteminin reddine, (2-a) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl dosyada şikayet olunan birleşen 2012/120 E. sayılı dosyada şikayetçi vekili ile şikayet olunan …. A.Ş. vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2-b) numaralı bentte gösterilen nedenle …. vekilinin, (2-c) numaralı bentte açıklanan nedenle her iki temyiz eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz edenler yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat