Sıra Cetveline İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Sıra Cetveline İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Açıklama

haciz üzerine satılan malın bedeli icra (veznesine) kasasına girinceye kadar diğer alacaklılar katılabilirler. İcra Müdürü, hacizli malın bedelinden diğer bir alacaklının alacağı için, kesinti yapabilmesi bakımından bir derece ve sıra cetveli yapar. İşte, bu derece ve sıra cetvelini beğenmeyenler itirazda bulunabilirler, itirazları üzerine Tetkik Merciince cetvel incelenir, gerekli görülürse düzeltilmesine karar verilebilir. Bu itiraz şikâyet niteliğindedir.

Sıra Cetveline İtiraz Davası Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii.

Sıra Cetveline İtiraz Davası Yetkili Mahkeme

Takibin yapıldığı İcra Dairesinin bağlı bulunduğu Tetkik Mercii.

Sıra Cetveline İtiraz Davası Davacı

 1. Hacze katılma isteği reddedilen alacaklı veya alacaklılar, veya;
 2. Katılma derecesi ve sırası yanlış hesaplanan alacaklı veya alacaklılar.

Sıra Cetveline İtiraz Davası Davalı

Borçlu veya borçlular.

Sıra Cetveline İtiraz Davası İtiraz Koşulları

 1. Alacaklının hacze katılma isteği reddolunmalı,
 2. Alacaklının katılma derece ve sırası yanlı hesaplanmalı.

Sıra Cetveline İtiraz Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Basit yargılama usulü uygulanacaktır. Duruşma açılıp açılmaması hâkimin takdirine bağlıdır.
 2. İcra Takip Dosyası getirtilecektir.
 3. Alacaklının hacze katılma isteğinin yerinde olup olmadığı araştırılır.
 4. Alacağın daha önce doğup doğmadığı tespit olunur.
 5. İcra müdürünün sıra ve derece (cetveli) listesinin yerinde bulunduğu anlaşılırsa şikâyet reddedilir. Alacaklının isteği yerinde ise sıra listesi (cetveli) ve hacze katılma isteği kabulle icra memurunun sıra (cetveli) listesinin bozulması ile yeniden sıra listesi yapılmasına karar verilir.
 6. Sıra teşkilinde ilk haciz gününün tespiti ile diğer haciz günlerinin ayrı ayrı saptanması gerekir.
 7. Alacaklıların haczettirdiği mallar paraya çevrilmeden önce, o mal üzerine kamu alacağı için haciz konursa, bu alacak da hacze katılır ve satış bedeli (garameten) bölüştürülür.
 8. Sıra listesine (cetveline) ve derece teşkiline dair itiraz şikâyet niteliğindedir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat