Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Haczedilen Mallar Nasıl Paraya Çevrilir?

İlgili Yasa

Satış talebi için süreler:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 106- Alacaklı haczolunan mal menkul ise hacizden nihayet bir sene ve gayrimenkul ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı menkul hükmündedir.

Talep hakkı:

MADDE 107- Her alacaklı mensup olduğu derece namına satış talebinde bulunabilir. lOO’ncü maddenin son fıkrası mucibince hacizleri evvelki dereceden artacak bedeller için muteber olan alacaklılardan her biri dahi mensup olduğu derece namına satış isteyebilir.

Haczolunan Malların Paraya Çevrilmesi Açıklama

Haczolunan mal taşınır ise, haczedildiği günden itibaren 1 yıl içinde, alacaklı satışını isteyebilecektir. Bunun gibi haczolunan taşınmaz ise, haczolunduğu günden itibaren 2 yıl içinde satılmasını talep edebilecektir. Borçlunun 3.şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.

Her alacaklı ait olduğu derece adına satış isteyebilecektir. İİY’sımn 100 .maddesinin son fıkrasına göre hacizleri önceki dereceden artacak bedeller için geçerli alacaklılar da ait olduğu derece adına satış talep edebilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat