İCRADA BORCLUNUN İTİRAZININ KISMEN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİN TAKİBE ETKİSİ

SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
SIRA CETVELİNE
İTİRAZ EDEN
ALACAKLI                          :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Sıra Cetveline İtiraz
AÇIKLAMALAR                :

  1. ….(…). İcra Müdürlüğünün …../….. numaralı icra dosyasında hacizli bulunan ………. plakalı ticari araca., … Bankası olarak ………  ve …….. hattına haciz koydurmuş bulunmaktayız.
  2. İş bu araç aynı icra müdürlüğünce ………./…….. numaralı icra dosyasından satışı yapıldığı için sıra cetveli düzenlenmiş ve tarafımıza …/…/….tarihinde tebliğ edilmiştir. Alacaklı taraf olan banka alacağının imtiyazlı alacak olarak sayılarak sıra cetvelinde alacağımıza öncelik verilmesi gerekirken bankanın alacağı haciz tarihi itibariyle sıralamaya alınmıştır. Bu nedenle düzenlenen sıra cetveli usul ve yasaya aykırıdır.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 140, 142 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle icra muamelesini şikâyet talebimizin kabulü ile ….(…). İcra Müdürlüğünün …../….. esas sayılı dosyasındaki alacağımızın öncelikli alacak olarak kabul edilerek …../…..numaralı icra dosyasında elde edilen satış bedelinden öncelikli alacak olarak tahsiline ve bu şekilde …../….. numaralı icra dosyasında sıra cetvelinin tanzimine avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, şikâyet talebimizin ilgili icra dosyaları getirilerek İcra ve İflas Kanununun 18. maddesi gereğince duruşma açılmadan dosya üzerinden yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat