SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ – HIRSIZLIK

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ – HIRSIZLIK

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                   : Tazminat talebimizdir.

DAVANIN DEĞERİ            : ……………..- TL

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimle davalı sigorta şirketi arasında ../../…. tarihli işyeri sigortası akdedilmiştir. Müvekkilim, belirlenen sigorta priminin ilk taksidini belirlenen tarihte davalı sigorta şirketine ödemiş ve böylece poliçe geçerli hale gelmiştir.

2- Müvekkilimin işyerinde ../../…. tarihinde yağan yağmur sonrası su baskını olmuş, taşan dere sularının taşıdığı taş vb. Maddeler dükkan camının kırılarak içeriye su dolmasına yol açmış ve içeride yer alan demirbaş eşyalarla birlikte tüm mallar hasarlanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

3- Müvekkilim, zaman kaybetmeden ../../…. tarihinde kolluk kuvvetlerine başvurarak olayın tespitini talep etmiş ve kolluk kuvvetleri de durumu bir tutanak düzenlemek suretiyle tesbit etmiştir.

4- Daha sonra müvekkilim, davalı sigorta şirketine halen yürürlükte bulunan sigorta sözleşmesi uyarınca, sigorta tazminat miktarının ödenmesi talebiyle başvurmuştur.

5- Davalı sigorta şirketi, müvekkilimin talebine ilişkin olarak  ../../…. tarihli cevabi yazısında, kendileri tarafından yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda, sigortalı mahalde poliçe teminatı kapsamında bir olay meydana gelmediğini tespit ettiklerini ve bu nedene binaen de; söz konusu taleple ilgili olarak, müvekkilime herhangi bir ödemede bulunmayacağını bildirmiştir.

6- Müvekkilim, teminat miktarının ödenmesine ilişkin olarak davalı sigorta şirketine yazmış olduğu talep yazısı, expertizin tutmuş olduğu rapor niteliği taşıyan belgeler, davalı sigorta şirketinde mevcut olup elimizde bulunmamaktadır. Bu nedenle, adı geçen belgeleri sayın mahkemenize arz edememekteyiz.

7- Davalı sigorta şirketi ile yapılan sözleşme devam ettiğine ve teminat altına alınan rizikolar gerçekleştiğine göre; sözleşme uyarınca muaccel hale gelen tazminatı davalı sigorta şirketinin ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle, davalı sigorta şirketinin ödeme yapmaması, buna ilişkin olarak verdiği red cevabı tamamen haksız ve kötüniyetli olup, ödenmesi gereken tazminatın geciktirilmesine yöneliktir. Bu nedenlerle müvekkilimin işyerinde meydana gelen hasar bedelinin davalıdan tahsilini talep zorunluluğu doğmuştur. Davalı sigorta şirketinden mezkur poliçe nedeniyle, fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımızı da saklı tutuyoruz.

 

DELİLLER                           :

  1. ……… no.lu ../../…. başlangıç ../../…. bitiş tarihli sigorta poliçesi.
  2. Davalı sigorta şirketinin elinde bulunan expertiz raporu.

  1. Tazminat talebine ilişkin, müvekkilim tarafından davalı sigorta şirketine gönderilen yazı.
  2. ../../…. tarihli davalı sigorta şirketi tarafından müvekkilime gönderilen cevabi red yazısı.
  3. ../../…. tarihli polis zapt ve tespit tutanağı.
  4. Bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri diğer delilller.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK m. 1453 vd., Poliçe Genel Şartları ve ilgili yasal mevzuat.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……..TL tazminatın rizikonun gerçekleşme tarihi olan ../../…. tarihinden  itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat