ŞİKAYET – 5846 SAYILI KANUNA MUHALEFET

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

ŞİKAYET – 5846 SAYILI KANUNA MUHALEFET

……………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :5846 sayılı Yasadaki telif hakkını ihlal eden sanığın yargılanarak cezalandırılması talebidir.
SORUŞTURMA USULÜ                       :5846 sayılı Yasanın 81. maddesi gereğince soruşturulmasının yapılarak CMK gereğince “acele iş” olarak görülmesi arz olunur.

AÇIKLAMALAR        :

  1. Müvekkil firma yurtiçi ve yurtdışında sinema sanayiinde faaliyet gösteren ve halen Türkiye ve yurtdışında yayınlanmış ve yayınlanmakta olan filmlerin yayın haklarına sahiptirler. Sinema eseri üreticileri olan müvekkil firma ürettikleri eserleri için bazen yüzmilyonlarca dolara mal olan masraflar yaplmaktadır. Filimler ticari olarak kar elde edebilmek amacıyla öncelikle sinemalarda gösterilmekte belli bir süre sonra ise video ya da VCD-DVD-DİVX teknolojisi ile satışa sunulmaktadır.
  2. Günümüzde teknolojik imkanların gelişmesi ile bir kısım kişiler tarafından müvekkil firmanın izin ve bilgisi dışında söz konusu filmler kopya edilmekte, gösterildiği sinema salonlarında seans sırasında kameraya çekilerek ve diğer yollardan çoğaltılarak satışa sunulmakladır. Günümüz teknolojisi ile elde edilen bir kopyadan yüzbinlerce kopyanın çok kısa sürede eldeedilmesi mümkün olmaktadır.
  3. Korsan olarak üretilen bu kopyaların üretim ve satışından müvekkil firma çok büyük zarara uğramakta, bu ürünleri alanlar ise hem kayıtların kalitesizliğinden dolayı, hem de cihazlarında meydana gelen arızalardan müvekkil firmayı sorumlu tutmaktadırlar.
  4. Müvekkilimize yapılan bir kısım ihbarlar üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, yukarıda isim ve adresleri belirtilen şüpheliler ve sürekli yer değiştirmeleri nedeni ile isim ve adreslerini belirleyemediğimiz seyyar satıcılar tarafından müvekkil şirketin muhtelif eserlerinin kopya olarak satıldığı ve haksız kazanç elde edildiği öğrenilmiştir.
  5. Müvekkilimizin telif haklarına sahip olduğu söz konusu VİDEO Compact diskler-DVD-DİVX ve PLAY-STATİON’lar, hakları olmadığı halde, aleyhlerine şikayet olunanlar ve onlardan başka bir kısım kişiler tarafından basım tesislerinde hukuka aykırı olarak çoğaltılmakta ve haksız kazanç maksadı ile satışa ve dağıtıma sunulmaktadır.
  6. Bilindiği gibi 5846 sayılı yasanın 71. Maddesinde “Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.”
  7. 5846 sayılı FSEK kapsamındaki işlerin acele işlerden olduğu, 5846 sayılı yasaya göre cezayı mucip olan çoğaltılmış nüshalarla bunları çoğaltmaya yarayan kalıp ve buna benzer vasıtaların zabıt, müsadere ve imhasında TCK’nın 54. maddesi hükümleri ile CMK’nın 256, 257, 258 ve 259. maddeleri hükümleri uygulanacaktır.
  8. 5846 sayılı Yasa kapsamında yer alan suçlarla ilgili olarak suç konusu eşyaların zabtı ve el koyma için mahkemeden karar alınması gerekli değildir. Keza Cumhuriyet Savcısının da bir zaptetme veya toplama kararı alması gerekli değildir.
  9. Öte yandan suçun işlenmesi sonucu ortaya çıkarılan ve suç ürünü olan alet edevat ve VCD-DVD-DİVX-PLAY STATİON’lar ile bunların KAPAK BASKILARI hakkında yapılacak işlem bu ürünlerin suçun delilini teşkil edip etmemelerine göre değişiklik arz edebileceklerdir. Kopya VCD-DVD-DİVX ve bunların kaplarının emniyet kuvvetleri tarafından kendiliğinden zaptedilmeleri gerekir.
  10. Müvekkil şirkete gelen ihbarlar üzerine, şüpheli işyerine müşteri sıfatıyla gidilmiş olup, işyerinde tezgah altlarında ve girişe göre sağ tarafta bulunan vitrinde ve üzerinde yer alan CD çantasında çok sayıda korsan CD bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli işyeri yetkilisinden korsan bir film CD’si istenmiş ve istenen CD vitrin üzerinde bulunan CD çantasından çıkarılarak tarafımıza verilmiş olup, …. TL karşılığında tarafımızca satın alınmıştır. Şüpheli işyerinden satın alınan korsan film CD’sini ve bu alışverişe ilişkin yazar kasa fişini dilekçemiz ekinde sunuyoruz.

TALEP SONUCU      :

1- Şikayetimizin soruşturmasının 5846 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre yürütülmesini, bu hususta ilgili emniyet birimine evrakın havalesini;

2- Dilekçemizde belirtilen yerlerde mümkün olduğu takdirde aynı anda ve soruşturma sırasında göstereceğimiz sair yerlerde gerekli arama ve inceleme yapılarak müvekkilimizin hak sahibi olduğu VCD ve kaplarının yasaya aykırı olarak çoğaltıldığının, çoğaltılan VCD ve kaplarının ticari amaçla elde bulundurulduğunun tespit edilmesini;

3- Suç işlemekte kullanılan alet ve edevat, DVD-DİVX VE VCD’LERİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR ile suç konusu olan VCD-DVD-DİVX’lerin, kaplarının ve CD-WRITER’ların muhafaza altına alınarak emanete teslim edilmesini, satıcıların yanında bulunan seyyar araba ile kapalı kutuların açılarak içerisinde bulunan VCD-DVD-DİVX’ler ile bunların kaplarına ve bunların üretiminde kullanılan elektronik cihazlara el konulmasını;

4- Seyyar satıcıların tespiti halinde bu kişilerin sattıkları ürünleri sakladıkları bahçe ve apartman aralarında ve merdiven boşluklarına da bakılarak buradaki VCD-DVD-DİVX VE KAPLARI İLE ELEKTRONİK CİHAZLARIN da zaptedilmesini;

5- Çoğaltma işlemini gerçekleştiren işletme sahip ve idarecileri ile işyerini fiilen idare eden kimselerin tespitini ve bunların dahi işyerleri ile kaldıkları yerlerin CMK’nın 116. ve 117. maddeleri gereğince aranmasını ve suç delillerinin tespitini, suç işlemekte kullanılan alet ve edevat ile birlikte zapt olunmasını;

6- Şikayet dilekçesi ve havalesinin ilgili emniyet birimine götürülmesi ve teslim edilmesi için tarafımıza elden takip yetkisi verilmesini;

7- Soruşturma sonucunda suç işlediği ve suçtan sorumluluğu olduğu tespit edilecek şüphelilerin eylemlerine uyan 5846 sayılı yasanın 71. maddesi gereğince cezalandırılmaları ve suç konusu VCD-DVD ve DİVX’ler ile bunlara kopya olarak basmaya yarayan cihazların (CD-DVD WRITER) ve aletlerin TCK’nin 54. maddesi gereğince müsadere edilmesi için kamu davası açılmasını;

8- Söz konusu suçlar nedeni ile davaya katılan olarak iştirak edeceğimizden, soruşturma sonucunun tarafımıza bildirilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Müşteki Vekili

                                 Av.

EKLER                      :

–     Vekaletname sureti.

–     Şüpheli işyerinden satın alınmış Korsan Film CD’si.

–     Yazar kasa fişi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat