STAND KİRA SÖZLEŞMESİ

2021 YILI İÇİN İSTİNAF & TEMYİZ - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

STAND KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu Sözleşme ….. adresinde yerleşik ….. Ltd. Şti. (…..olarak anılacaktır) (KİRALAYAN) ile ….. adresinde yerleşik ….. A.Ş. (KİRACI) arasında düzenlenerek, imza altına alınmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu; Center’da giriş katta (giriş katta hangi mağazının önü veya nerede yer verilecekse açıkça yazılacaktır) verilecek bir standta ….. tanıtımını yapmaktır.

3- Kullanım Amacı

Kiralanan yerin kullanım amacı, standta, ürün tanıtımıdır. Kiralanan yer bu amaç dışında hiçbir şekilde kullanılamaz ve kullandırılamaz. Amaç dışı kullanıma kiralayanın izin vermemesi halinde kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kiralayanın sözleşmeyi tek taraflı iptal nedeni olduğunu kabul eder. Kiralayan, kiralanan mahallin yerini değiştirme hakkında sahiptir.

4- Başlangıç Tarihi, Süresi, Sona Erme

İşbu sözleşme sadece .. / .. / …. – .. / .. / …. tarihleri için geçerli olup, sözleşme süresi bağlayıcıdır. Kiracı, kira süresinin başladığı günden bir gün önceki akşam …..’den ertesi sabah ….’a kadar standı hazır hale getireceği gibi bittiği gün saat …..’den ertesi gün saat ….’a kadar stand yerini boşaltmalıdır. Kiracı bu süre içerisinde stand yerini boşaltmadığı takdirde kiralayan her türlü masraf kiracıya ait olmak üzere, meydana gelecek zarar ve ziyandan sorumlu olmamak kaydıyla kiracıya ait promosyon malzemelerini taşıtmaya ve alanı boşaltmaya yetkilidir. Süre bitiminden önce kiracının kira mukavelesini yenilemek istemesi halinde kiracı yazılı talepte bulunacaktır. Kiralayanın kabul etmesi halinde sözleşme kiralayanın yeni şartlarıyla yenilenebilir.

5- Kira Bedeli ve Ödeme Şekli

Sözleşme konusu stand yerinin kira bedeli … günlük …..  + KDV karşılığı TL.’dir.

Ödeme günündeki, T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru baz alınarak; fatura tutarı TL’ye çevrilir. (Kira bedeline KDV dahil değildir.)

Kiracı kira bedelini standın kuruluşundan önce ….. Bankası ….. Şubesi ….. TL, ….. $ hesabına veya ….. Bank ….. Şubesi ….. TL, ….. $ hesabına nakden ve peşin olarak yatırır. (Mali Koordinatörlükten onay alınacak).

6- Sözleşmenin Devri

Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, kiralayanın yazılı izni olmadan, bir başka kişiye ya da ortaklık ilişkisi bulunan bir başka şirkete doğrudan ve/veya dolabı olarak devir ve temlik edemez, kısmen veya tamamen kiralayamaz ve işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz.

7- Sözleşmenin Feshi

. ….. Center, gerek gördüğü herhangi bir zamanda işbu sözleşmeyi gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilir.

Fesih yazısının, Kiracının adresine gönderildiği tarihten itibaren … . günde sözleşme feshedilmiş sayılır.

8- Sorumluluklar

Kiralayan, kiralanan yerin sadece mutad temizliğinden sorumludur. Kiracı standın kurulması, kira sözleşmesi süresince kullanımı ve süre bitiminde standın taşınması sırasında alışveriş merkezi içerisinde gerek merkeze ve gerekse 3. şahıslara vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.

Kiralanan yerin her hangi bir sebeple kiracıya tevdi edilememesi veya sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirilememesi hallerinde, kiracının isteğine göre kira bedeli (sözleşme bedeli) iade edilecek veya kiracının uygun göreceği başka bir tarihe işbu sözleşme konusu iş ertelenecektir (Eklenecek bu şekilde).

Kiracı, standı merkezin faaliyet dışı olduğu saatlerde kuracak ve merkezin açık olduğu saatlerde de hazır ve etkin şekilde bulunduracaktır.

Standın kurulacağı alanın seçimi kiralayanın yetkisindedir. Kiracı, kiralayan tarafından kendisine tahsis edilen yer dışında stand kuramaz, promosyon yapamaz.

Kiracı yapacağı promosyonun tekniği, kullanılacak malzeme, duyuru ve tanıtım metodlarını detaylı olarak kiralayana bildirmek ve onayını almak zorundadır. Kiralayanın onayını almadan kiralanan yerde promosyon yapamaz.

Kiralanan yere 3. şahıslarca verilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olmadığını kiracı kabul eder. Kiracı çeşitli rizikolara karşı kiraladığı yerde bulunacak malzemesini sigortalayabilir.

Kiracı, Merkez yönetimi tarafından alınan kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile ilgili gerek imza tarihindeki gerekse ilerde doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve sorumluluk kiracıya ait olacaktır.

9- Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde çift nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kiralayan                                                 Kiracı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat