Sigorta Teminat Bedelinin Kapsamı Feri Müdahil

Sigorta Teminat Bedelinin Kapsamı Feri Müdahil

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E.

İHBAR OLUNAN                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Davaya yanıt dilekçesi

AÇIKLAMALAR

1. Davalı C’nin maliki olduğu, … plaka sayılı araç A. Sigorta A.Ş. nezdinde … poliçe numaralı Grup Ferdi Kaza Sigorta poliçesi ile sigortalıdır. A Sigorta A.Ş. poliçedeki azami limitlerle sorumludur.

2. Manevi tazminat talepleri, poliçe genel ve özel şartları ile Karayolları Trafik Kanunu hükümleri itibariyle poliçe teminatına dahil değildir.

3. Grup Ferdi Kaza Sigortası işleten C’nin sorumluluğu yönünden: ……. teminat limitlerinin toplamını aşan kısımlar için 5. sırada devreye girmektedir. Bahsedilen sigortalardan dolayı ihbar olunanın sorumluluğu olmadığından davacıların mevcut talep miktarlarından ihbar olunan şirketin sorumluluğu mevcut değildir.

HUKUKİ NEDENLER        : KTK m. 96, TBK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : Sigorta Poliçesi, trafik kazası tutanağı, bilirkişi incelemesi, tanık anlatımları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarda açıklanmaya çalışıldığı üzere;

Davacı tarafın tüm delillerinin tarafımıza tebliğ edilmesini ve bu delillere karşı beyan ve her türlü savunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu,

Kusur oranı ve tazminat miktarının tespiti yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmasını,

Herhangi bir kabul beyanı olmamak kayıt ve şartıyla, yukarda açıklandığı üzere, müvekkil şirkete ait poliçenin “Tedavi masrafları” sorumluluğunun, beşinci sırada devreye girmek, ilk dört sıradaki poliçeler teminatlarını aşan kısımlar için olmak ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları uygulanmak üzere azami olarak poliçe limiti ile sınırlı olduğunu,

Manevi tazminat taleplerinin poliçemiz kapsamında olmadığını, bu sebeple bu yöndeki tazminat taleplerinden müvekkilim şirketin sorumluluğunun hukuken bulunmadığını,

Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

İHBAR OLUNAN VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)