Fatura Bedeline Dayalı İlamsız Takip  İtirazın İptali Karar Düzeltme Talebi

Fatura Bedeline Dayalı İlamsız Takip  İtirazın İptali Karar Düzeltme Talebi 

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E. , …/… K.

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                          : Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin … tarihli kararıyla onanan yerel mahkeme kararının karar düzeltme incelemesi sonucunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı B. …. İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası ile haksız şekilde ilamsız icra takibi başlatmış ve davalının itirazı üzerine takip durmuştur. Herhangi bir ticari ilişkiye dayanmayan takip konusu faturaya … yevmiye numarasıyla … Noterliğinden itiraz edilmiştir.

2. Davalı ile davacı arasında ticari bir ilişki yoktur. Faturada belirtilen malları almadıkları gibi fatura ve irsaliyedeki imzalar da kendisine ait değildir.

3. Sayın Mahkeme tarafların ticari defterleri üzerinde inceleme yapmış ve davacı tarafın işletme hesabı defterinde dava konusu faturanın kaydının bulunduğunu tespit etmiştir. Hiçbir şekilde kabul edilmeyen ve imzaları davalıya ait olmayan fatura ve irsaliyeye dayanılarak yapılan takibin hukuki hiçbir dayanağı yoktur.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin yerleşik içtihadına göre, davalı, irsaliyelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını, faturanın da kendisine gönderilmediğini ileri sürmüş ve defter incelemesi sonucu uyuşmazlık konusu mallara ilişkin kayıtların davalının defterinde olmadığı tespit edilmiş olduğuna göre, davacı defterlerinin kendisi lehine delil olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır.

4. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin yerleşik içtihadına göre, evrak aslı üzerinde yapılmayan imza incelemelerinden sağlıklı bir sonuç alınamaz.

5. Davacının defterleri ve sevk irsaliyesinin karbon suretinde yapılan imza incelemesi davanın kabulü için yeterli değildir. Davacı davasını ispatlayabilmiş değildir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, İİK, TTK/21 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizin re’sen göreceği nedenlerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ve yerleşik Yargıtay içtihatları ile de çelişen hatalı Yerel Mahkeme kararının yapılacak karar düzeltme incelemesi sonunda BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat