Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik Birliğinin sarsılması veya müşterek hayatın yeniden Kurulamaması

MEDENİ YASA MADDE 134 – (3444 Sayılı Yasa ile değişik)

Evlilik birliği müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden herbiri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber; bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu helde 150.nci maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan devanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde herne sebeple olurse olsun, müşterek hayat yeniden kurulamamışsa eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Açıklama

Medeni Yasamız, aralarında şiddetli geçimsizlik çıkan ve bu sebeple müşterek hayatın devamı imkansız hale gelen karı veya.kocaya, boşanma davası açmak hakkı vermiştir. Uygulamada en çok görülen boşanma davası geçimsizlik sebebine istinat etmektedir. Davayı kusurlu taraf da açabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

 1. Davacının konutu mahkemesi veya,
 2. Tarafların son olarak altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi’dir.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Davacı

 1. Kusursuz veya az kusurlu olan karı veya,
 2. Koca

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Davalı

 1. Davacı karı ise koca.
 2. Davacı koca ise karı.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Dava Açma Koşulları

 1. Karı koca arasında şiddetli bir geçimsizlik bulunmalı,
 2. Bu geçimsizlik sebebiyle müşterek hayat çekilmez hale gelmiş olmalı,
 3. Davacı, davalıya nazaran daha az kçısurlu bulunmalı,
 4. Geçimsizliği davalı çıkarmış olmalı.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Diğer boşanma davalarmdaki yargılama usulü burada da uygulanır.
 2. Nüfus kaydı getirtilir, tanık dinlenir, davacı veya davalılardan hangisi daha fazla geçimsizliğin yaratılmasında kusurlu olduğu tesbit edilir.
 3. Geçimsizliğin nelerden ibaret olduğu araştırılır.
 4. Davacı ile davalı boşanma hususunda anlaşırlarsa hakim başka delil aramayacak, boşanmaya karar verecektir. Ancak, taraflar arasında mali konularda ve çocuklar hakkında yapılan protokolü uygun bulunması gerekir. Geçimsizlik sebebiyle hakime; artık tarafların bir arada karı koca olarak evlilik birliğini devam ettirmelerinin imkânsız olduğu hakkında tam bir kanaat gelmesi gerekir.
 5. Hakim, davacı ile davalının ilerde anlaşmaları ihtimali karşısında, tarafların boşanmaları yerine ayrılığa karar verebilir.
 6. Hakim; müşterek çocuk varsa, onların ve kadının infak ve iaşesi, terbiye ve muhafaza masrafları hususunda gerekli kararı verir. Bu hususta bilirkişi dinler tarafların mali ve sosyal durumlarını araştırır.
 7. Hakim; dava sabit bulunduğu takdirde, müşterek çocukların davacı veya davalıdan hangisinin yanında kalacağını, ayrıca çocukların bakım ve terbiye masraflarına tarafların ne nisbette iştirak edeceklerini de boşanma kararında gösterir.
 8. Gözönünde tutulacak hususlar diğer boşanma davalarındakinin aynıdır. Ne var ki sebeplere göze bazı özel ayrıntılar boşanma davalarını birbirinden ayırmaktadır.
 9. Bu tür boşanma davasının açılması süreye bağlı değildir. Her zaman dava açılabilir.
 10. Geçimsizlik nedenleri çok değişiktir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat