Anlaşmalı Boşanma Davası İlgili Yasa

Evlilik birliğinin sarsılması veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması.

MEDENİ YASA MADDE 134- Evlilik birliği, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerini serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak, bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu .halde 150.nci maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açıklama

Medeni Yasanın 134.ncü maddesi 3444 sayılı Yasa ile değiştirilmiş; boşanmayı kolaylayıcı kurallar kabul edilmiştir.

 • Değişiklikle getirilen yeni bir hüküm de; anlaşmalı boşanma diye adlandırılan boşanmanın mümkün olduğu hakkındadır. Eskiden anlaşmalı boşanma maddede söz konusu değildi. Ancak, uygulamada, bu tür boşanma davaları fazlaca yer almaktaydı. Hakim tarafların beyanlarım tutanağa geçirip, tanıklarını dinliyor, taraflar arasında gerçekten şiddetli geçimsizlik bulundu ğu artık tarafların bir arada yaşamalarının mümkün olmadığı hakkında bir kanaata vardığı takdirde boşanmaya karar verebiliyordu. Yani bu halde tamamen takdir yetkisi Hakime aitti. Hakim artık tarafların aile birliğini devam ettiremeyecekleri kanaatini taşımıyorsa, davayı reddedebiliyordu. Son değişikle bu hususta mahkemenin takdir hakkı kaldırılmış, delillerin serbestçe takdirini artık Hakim anlaşmalı boşanmada gözönünde tutamayacaktır. Bu tür boşanma isteği için taraflardan birisi veya her ikisi birlikte dava açacak, açacağı boşanma davasının, boşanma sebeplerinden birisine dayandıracak, diğer taraf yani davalı eş de mahkemeye gelerek duruşmada davacı eşin açtığı boşanma davasını kabul edecektir. Davalı eşin kabulü kesin, hükmün sonuçlarım doğuracağından, mahkemece yapılacak iş, boşanma kararı vermekten ibaret olacaktır. Ancak, anlaşmalı boşanma davasının dinlenilmesi ve kabulü için maddede bazı koşullaı ileri sürülmüştür.
 1. Eğer tarafların evliliği en az bir yıl sürmemişse,
 2. Taraflar istek ve kabullerini yani iradeleri serbestçe kullanmamışlarsa,
 3. Taraflar bizzat duruşmaya gelmemişler ve açıkça istek ve beyanda bulunmamışlarsa,
 4. Boşanmanın mali sonuçlan ile müşterek çocuklar varsa, çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilen düzenlemeyi. Hakim uygun bulmazsa, anlaşmalı boşanma hükümleri uygulanmayacak ve dava reddolunacaktır.

Maddenin yeni şekliyle uygulanabilmesi için, taraflardan birisi veya her ikisi birlikte dava açacak, her iki taraf duruşmaya çağrılacaklar, bizzat duruşma sırasında ifade ve bildirimleri alınacak, davalı eşin davayı kabulü üzerine, bu kabulün serbestçe kullanılıp kullanılmadığı tespit edilerek serbestçe kullanıldığı anlaşıldığı takdirde, tarafların boşanmanın mali sonuçları hakkında düzenledikleri mukavelenin varsa müşterek çocukların menfaatlerine uygun olduğu keza tarafların menfaatlerine de ters düşmediği saptanacak, ters düşen hususlar düzeltilecek, değiştirilecek, bu değişiklikler taraflarca da kabul edildiği takdirde boşanmaya karar verilecektir. Burada Medeni Yasanın 150.nci maddesinin 3 nolu bendinin uygulanma olanağı olmayacaktır. Hakim artık delilleri serbestçe takdir edemeyecek, bana kanaat gelmedi diye boşanma davasını reddedemeyecektir. Yasa koyucunun amacı bu tür boşanmayı kabulle, ailedeki huzursuzluğun elim sonuçlar doğurmasını önlemek, kısa yoldan geçinemeyecek eşlerin anlaşarak ortak,yaşamlarma son vermektir. Anlaşmalı boşanmadan yararlanacak eşlerin kesinlikle evliliklerinin bir yıldan fazla devam etmesi zorunludur. Taraflar evlenmişler, 6 ay sonra boşanma davası açılmış ve davalı eş boşanmayı kabul etmiş olsa bile, bu maddenin getirdiği yenilikten yararlanamayacaktır. Yasa koyucu bu koşulu koymakla, evlilik birliğinin devam edemeyeceği hallerde anlaşmalı boşanma için taraflara düşünme fırsatını vermiştir. Acele iş, yanlış sonuçlar doğurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

 • – Eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesi,
 • – Davacının konutu mahkemesi yetkili mahkeme’dir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Davacı

Boşanmak isteyen eşlerden biri veya her ikisi.

Anlaşmalı Boşanma Davası Davalı

 • – Davacı eş erkek ise diğer eş kadın
 • – Davacı eş kadın ise diğer eş erkek olan diğer eş

Anlaşmalı Boşanma Davası Dava Açma Koşulları

 1. Tarafların evlilikleri bir yıldan fazla sürmüş olmalı (bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz.)
 2. Boşanma davasını eşlerden birisi açmalı diğer eş de boşanmaya muvafakat etmeli, veya herkisi tarafından dava açılmalı
 3. Boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumu hususunda taraflarca düzenlenecek protokol mahkemece kabul edilmeli,
 4. Eşler yani kan koca bizzat hakim huzurunda serbest iradelerini beyan ederek boşanma isteklerini bildirmeli (yani hakimin huzuruna taraflar gelerek duruşmada boşanmak istediklerini beyan etmeleri)
 5. Düzenlenmiş protokolün taraflarca tamamı kabul edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dava Açma Süresi

Bu tür davalar zamanaşımına bağlı değildir.

Her zaman açılır. Bunun istisnası. Evlilik birliğinin en az bir yıl devam etmiş olması halidir. Yani taraflar evlendiklerinden itibaren bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açamazlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Bu tür boşanma davaları da diğer boşanma davalanndaki usul ve biçime tabidir.
 2. Nüfus kayıtlan getirtilecektir. Taraflann evliliklerinden itibaren bir yıl geçip geçmediği saptanacaktır. Evlenme aktinin yapıldığı günden itibaren bir yıl geçmeden taraflar anlaşmalı boşanma hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Burada gözönünde tutulacak en önemli husus budur.
 3. Bundan başka, taraflarca düzenlenip mahkemeye sunulan proje; boşanmanın mali sonuçlarını, çocukların durumunu, içerecek nitelikte olacak ve taraflarca tamamı kabul edilmiş bulunacaktır.
 4. Sunulan bu proje, mahkemece de uygun bulunmuş olmalıdır. Çocuklann durumunu, mali sonuçları içermeyen proje mahkemece kabul edilmeyecektir. Bu durumda Hakim; projede gerekli değişikliğin yapılmasını taraflardan isteyebilecektir.
 5. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar bizzat mahkemeye gelerek hakim huzurunda boşanmayı isteyip boşanmaya muvafakatlannı serbestçe beyan edeceklerdir. Duruşmaya gelmezlerse; bizzat mahkemede hazır bulunmazlarsa, açılan dava anlaşmalı boşatıma davası niteliğini alamıyacaktır. Genel kurallar uyarınca hakim inceleme yapacak ve sonucuna göre karar verecektir. Burada Medeni Yasanın 150 nci maddesine göre takdir hakkını da kullanacaktır.
 6. Taraflar vekilleri aracılığıyla anlaşmalı boşanma hükümlerinden yararlanamazlar. Vekilleri duruşmaya gelse bile, asıl olan eşlerin bizzat mahkemeye gelerek serbestçe iradelerini açıklamaları ve boşanma ve boşanmayı kabul etmeleri zorunludur. Bu olmadığı takdirde, dava anlaşmalı boşanma davası niteliğinde olmayıp, hakim delilleri serbestçe takdir edecek, tanık dinleyecek, araştırma ve soruşturma yapacak sonucuna göre davanın kabul veya reddine karar verecektir. Bu takdirde mahkemeye artık aile birliğinin devam edip etmiyeceği hususunda kanaat gelmesi gerekir. Anlaşmalı boşanmada bu takdir keyfiyeti söz konusu olmayacak, şartları mevcutsa eşlerin boşanmayı istek ve kabulleri karşısında protokol da uygunsa, boşanma kararı verilecektir. Tanık dinlenmesine vesair araştırmaya gerek yoktur.
CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat