Sesli Görüntülü veya Yazılı Bir İletiyle Hakaret Suçu

Açık Poliçe Nedir?

Sesli Görüntülü veya Yazılı Bir İletiyle Hakaret Suçu

İNTERNET İLE YAPILAN YAYINLAR YÖNÜNDEN BASIN KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İMKAN BULUNMADIĞI – EYLEMİN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ – GÖREVSİZLİK KARARINDA İSABETSİZLİK OLMADIĞI

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 4907
Karar: 2016 / 5405
Karar Tarihi: 26.05.2016

ÖZET: İnternet ile yapılan yayınlar yönünden Basın Kanunu hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmadığı ve sanığa isnat edilen eylemin de internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmiş olduğu nazara alındığında Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen …………. tarihli görevsizlik kararında isabetsizlik bulunmadığı gözetilerek itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

(2709 S. K. m. 37) (5271 S. K. m. 3)

Dava ve Karar: Sesli görüntülü veya yazılı bir iletiyle hakaret suçundan sanık H. R. Ç. hakkında yapılan yargılama sonunda suçun basılı eserle işlenmediğinden bahisle mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/09/2015 tarihli ve 2015/139 esas, 2015/94 sayılı kararına karşı müşteki vekili tarafından yapılan itirazın kabulü ile anılan görevsizlik kararının kaldırılmasına dair Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/11/2015 tarihli ve 2015/829 değişik iş sayılı kararını müteakip, kararda bulunan çelişkilerin giderilmesine yönelik Bakırköy 2.Asliye Ceza Mahkemesince yapılan 30/11/2015 tarihli ve 2015/139 esas sayılı talep üzerine yapılan incelemede, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/09/2015 tarihli ve 2015/139 esas, 2015/94 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/12/2013 tarihli ve 2015/1219 Değişik İş sayılı Kararının;
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25/11/2015 tarihli karardaki çelişkinin maddi hata niteliğinde bulunduğu ve mahkemesince bu hatanın düzeltilebileceği gözetildiğinde, söz konusu kararda yer alan hatanın giderilmiş olduğu Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/12/2013 tarihli ve 2015/1219 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya üzerinden yapılan değerlendirmede,
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesince karar tarihinin 07/12/2013 olarak gösterilmesinde isabet görülmemiş ise de, bu hatanın maddi hata olduğu ve mahkemesince düzeltilebileceği düşünülerek yapılan incelemede,
T.C. Anayasası’nın 37. maddesinde “Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.”, 142. maddesinde “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.”, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 3/1. maddesinde “Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir.”, 4/1. maddesinde “Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re’sen karar verebilir. 6. madde hükmü saklıdır.”, 5/1. maddesinde “İddianamenin kabulünden sonra, işin davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir.”, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrasında “Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlardan dolayı açılan davalardan, ağır ceza işlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.”, 2. fıkrasında ise “Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu davalar iki numaralı mahkemede görülür.” hükümlerinin yer aldığı, Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 15/10/2012 tarihli ve 2012/3490 esas, 2012/43666 sayılı ilamında belirtildiği üzere, internet ile yapılan yayınlar yönünden Basın Kanunu hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmadığı ve sanığa isnat edilen eylemin de internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmiş olduğu nazara alındığında Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 29/09/2015 tarihli görevsizlik kararında isabetsizlik bulunmadığı gözetilerek itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 23/03/2016 gün ve 94660652-105-34-354-2016-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 07/12/2015 tarihli ve 2015/1219 Değişik İş sayılı Kararın CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26/05/2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat