SERVER KİRALAMA VE WEB HOSTİNG SÖZLEŞMESİ

SERVER KİRALAMA VE WEB HOSTİNG SÖZLEŞMESİ

  1. Konu

Bu Sözleşmenin konusu Müşterinin kiraladığı, özel alan isimleri (domain name) ile istihdam ettiği kişilere elde edilmiş olan alan isimlerinin kişilere, Müşterinin şubelerine veya ticari temsilcilerine ait olan veya kullanım hakkı yasal olarak elde edilmiş internet alan isimlerinin (domain name), Müşterinin istediği şekilde dizayn ettirdiği yaptırdığı web sayfalarının ve bilumum bilgilerin … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlanmasına ait hizmetlerin verilmesidir.

2: Tanımlar

Web Adresi: Sorunluluğu ve Tedariki web alanı kiralayıp kullanan Müşteri’ye ait internet ortamında sayfalarına erişim için gerekli kayıt ve pozisyon bilgisi.

Web Hosting: Server üzerinde sunulan bütün bilginin ve görüntünün web sayfaları düzeninde yer alması.

İnternet Sitesi: Home page ve sair bilginin internet ortamında tanımlı bir web adresi ile ulaşılan server bünyesinde bulundurulması ile yaratılmış mevki ve bilgilerin tamamının birlikteliğini niteleyen sanal yer.

Domain Name: İnternet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan ismi.

Bilgi (Data): İnternet Ortamında erişebilir olarak server üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli herşey.

Home Page: Sunumu gerçekleştirilen sayısal bilgi için internet kullanıcılarının eriştiği ilk web sayfasıdır.

Host: Server Nitelikli İnternet ortamında sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar.

Link: Bilimum hypertex, metin, reklâm kuşağı ve kutusu, logo içerik listeleri (Hepsine birden grafiksel görüntü denilecektir) gibi müşterinin internet sitesinden ilgili başka internet sitelerine bu grafiksel görüntülerin seçilip tıklanması ile erişimin sağlandığı internet sitelerine geçiş yolu.

3: … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti Yükümlülükleri ve Sorumluluğu Olmadığı Haller

… internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti müşterinin seçtiği hosting (Alan barındırma) paketinin özellikleri dâhilinde web alanı’nı kiraya vermek ve çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.

Hizmet alınan servis sağlayıcının hatlarında meydana gelen arızalar halinde … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti gerekli başvuru ve arıza takip işlerini gerçekleştirecektir.

Hizmet alınan servis sağlayıcı tarafından sebep olunan … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti’nin kontrolünde olmayan problem ve gecikmelerden … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti sorumlu tutulamaz.

… internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti Müşterinin arzu ettiği bütün bilgi ve belgelerin internet ortamında sunulması için web tasarımında yapılacak değişiklikler olanak tanıyacak şekilde ulaşımı mümkün kılacaktır.

Müşterilerin Web alanları üzerinde bulunan, eklenen çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili çıkacak tüm sorunlar Müşterinin sorumluluğunda olup her halükarda bu sorun ve bilgilerin varlığından … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti sorumlu olmayacaktır.

Serverlarada ve web alanlarında meydana gelecek yazılımla ve donanımla ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarında … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti sorumlu tutulamaz.

Müşteriye tahsis edilecek web alanlarında müşterinin web üzerinde açacağı sayfadaki bilgi ve içeriklerden … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti sorumlu olmayacaktır.

Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak Müşteri ve üçüncü şahısların dâhil olduğu her türlü ihtilafta … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti sorumlu olmayacak ve sorumluluğa gidilmesi halinde … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti hizmeti durdurma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti ‘in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük müşteriye ait olup … internet ve Bilgisayar Teknolojileri LTD Şti’nin bütün zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

4: MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, … internet ve bilgisayar teknolojileri’nin kiraya verdiği server, web alanı veya server network sistemini bu sözleşmedeki amaçlar için ve yasal faaliyetler için kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme uyarınca yayınlanacak WEB sayfaları yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, örf ve adetlerine genel ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Müşteri, iş bu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkânları … internet ve bilgisayar teknolojileri’nin onayı olmaksızın üçüncü kişi veya kuruluşlara devredemez.

İnternet ortamında yayınlanan Web sayfaları ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar müşteri tarafından yapılacak olan bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali yükümlülük, müşteri tarafından karşılanacak, … internet ve bilgisayar teknolojileri her halükarda bu konunun ve bundan doğacak ihtilafların dışında tutulacaktır.

Müşteri, … internet ve bilgisayar teknolojileri’nin mevcut çalışma esasları ve ileride iş yönetiminde yapılacak değişikliklerin aynen sözleşmeye yansımasını kabul eder. Fiyat artışı piyasa koşullarına göre … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından müşteri ‘ye 30 gün önceden bildirilecektir. Müşteri, … internet ve bilgisayar teknolojileri in Servis Sağlayıcı a ödemek zorunda olduğu ücretlerde oluşacak artışı aldığı hizmete oranla aynen üstleneceğini ve hizmet ücretini arttıracağını kabul ve taahhüt eder.

… internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından kiralanan serverlarda ya da web alanlarında lisanssız yazılım kullanılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerideki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının sözleşme geçerli olduğu sürece … internet ve bilgisayar teknolojileri ne verilmesi gerekmektedir. Lisans sahibi ile müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan müşteri sorumlu tutulacaktır. Her halükarda müşteri kullanacağı yazılımların … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından onayını almadan kullanamayacaktır.

… internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından kiralanan server’ların ve web alanlarının gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı güvenliğinden müşteri sorumludur. … internet ve bilgisayar teknolojileri, proje kapsamında gereken güvenlik altyapısını sağlayacak ve güvenlik için gerekli yazılım/donanımın düzenli upgrade’lerini yapacaktır. Saldırıların takip edilmesi ve gereken önlemlerin alınmasından … internet ve bilgisayar teknolojileri sorumludur. Ancak buna rağmen, meydana gelebilecek karşı … internet ve bilgisayar teknolojileri sorumlu olmayacaktır.

İnternet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü telif hakkı ve sair fikri mülkiyet haklarından müşteri sorumlu olup karşılığı olarak ödenecek ücret ve sair tazminatları MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. Müşteri … internet ve bilgisayar teknolojileri ‘ni her halükarda bu konular dışında tutacağını ve zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri ödemeleri zamanında ve tam olarak önerilen fiyat fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

Müşteri, … internet ve bilgisayar teknolojileri’nden alacağı hizmet kapsamında kendi müşterilerine toplu elektronik posta atmak durumunda kalacaktır. Yollanması gereken bu postalar, … internet ve bilgisayar teknolojileri İnternet trafiğinin düşük olduğu saatlerde yollanacaktır. Bu konuda … internet ve bilgisayar teknolojileri, müşteri ‘ye yollanabilecek saatler konusunda bilgi verecektir.

5: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme servis başlangıç tarihinden itibaren Müşteri tarafından ödeme yapıldığı ay/yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

Sürenin bitiminden sonra sözleşme otomatik olarak aylık/yıllık süreler şeklinde uzatılır. Ancak, ilk hizmet sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 1 ay önce yazılı olarak diğer tarafa bildirmelidir, aki takdirde sözleşme alına hizmet süresi ay için yenilenmiş sayılır. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yapılabilecektir.

6: ÜCRET VE ÖDEME

Müşteri, … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından sunulan hizmetler karşılığı olarak bir ücret ödeyecek olup, hizmetin bedeli, … internet ve bilgisayar teknolojileri ve müşteri arasında yapılan bu akde ek olarak kabul edilecek ve … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından müşteri ‘ye sunulan http://www…..com adresinde geçen rakamlar üzerinden tahsil edilecektir.

Müşteri, … internet ve bilgisayar teknolojileri faturalarını hizmetin verilmesinden önce peşin olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Faturalar ödeme tarihindeki ABD dolarının Serbest piyasa döviz satış kuru ya da Merkez bankası Efektif satış kuru esas alınarak TL üzerinden düzenlenecektir.

… internet ve bilgisayar teknolojileri kiralama ve hosting hizmetlerine ait faturalar hizmet başlangıç tarihinden üç gün içinde ilk ay için peşinen kesilip tahsil olunur.

… internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından müşteri’ye tahakkuk ettirilen ücretler süresi içerisinde ödenmemesi halinde TL için web alanı ödeme gününden dört gün sonra kapatılacaktır. Müşteri’nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren … ay içerisinde ödememesi durumunda bir aydan sonra … gün daha ek süre verilecektir. Bu süre içerisinde de ücretlerin ödenmemesi durumunda müşteri’ye verilen Server Kiralama ve Hosting Hizmeti … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından durdurulacaktır.

Müşteri’nin temerrüdü halinde, ihtara gerek kalmaksızın müşteri’ye verilen hizmetler … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından her zaman geçici süre ile durdurulabilir. … internet ve bilgisayar teknolojileri temerrüdün … gün devamı halinde …. günün sonunda sözleşmeyi feshedip etmemekte serbesttir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip müşteri tarafından derhal ödenecektir.

Sözleşmenin feshi ile … internet ve bilgisayar teknolojileri’nin başlatacağı takipler dolayısı ile müşteri ödeme tarihine kadar takip boyunca da aylık %15 temerrüt faizi ve alacağın %10 tutarında avukatlık masrafını … internet ve bilgisayar teknolojileri’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri ihtiyacı olan kapasitenin arttırılmasını talep ederse, bunun için … internet ve bilgisayar teknolojileri’ne 15 gün önceden yazılı talep ile bildirecektir. … internet ve bilgisayar teknolojileri, mevcut bağlantıları çerçevesinde müşteri ‘ye mevcut koşullarda hizmet verip veremeyeceği konusunda müşteri’yi bilgilendirecektir. müşteri’den gelecek talep ile servis sağlayıcı firmaya yeni server başvurularında bulunacak ve hatların tahsisini müteakip, müşteri’ye talep ettiği kapasiteyi verecektir.

7: GİZLİLİK

… internet ve bilgisayar teknolojileri ve müşteri, birbirleri hakkında öğrendikleri her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da … internet ve bilgisayar teknolojileri tesislerindeyken … internet ve bilgisayar teknolojileri kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve koruyacaktır.

Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; … internet ve bilgisayar teknolojileri ‘in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı, araştırılması, geliştirilmesi, imali ve satış dâhil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe … internet ve bilgisayar teknolojileri bilgi kaynaklarına/sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kapsamaktadır.

Bilginiz halihazırda taraflara ait, ya da kamuya açıklanan, herhangi bir kısıtlama olmadan üçüncü şahıslardan haklı olarak elde edilen bir bilgi olması halinde burada belirtilen yükümlülük geçerli değildir.

Burada belirtilen yükümlülükler süresiz olup, iş bu sözleşme sona erse dahi devam edecektir.

8: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE FESHİ

Bu sözleşme servis başlangıç tarihini müteakip hizmetin başlamasının … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından MÜŞTERİ ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecektir.

Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme … internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından ihbara gerek kalmaksızın feshedilecektir.

… internet ve bilgisayar teknolojileri’nin yazılı mutabakı alınmadan müşteri’nin almakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.

Müşteri aleyhine iflas kararı alınması veya piyasaya olan borçlarını ödemekte acze üştüğüne ait aciz vesikası alması.

Müşteri’nin bu sözleşmenin Gizlilik ve Rekabet Yasağını ilgilendiren maddelerindeki şartları ihlal etmesi.

9: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşme oniki (12) Madde, bir (1) ek, iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmişi olup doğacak ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

10: SERVER veya WEB ALANI ÜZERİNDE KULLANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

Müşteri tarafından kullanılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar 15 gün içinde, yeni alınacak diğerleri de fatura tarihini müteakip 30 gün içinde … internet ve bilgisayar teknolojileri ‘e sunulacaktır.

11: MÜCBİR SEBEPLER

Yasal olarak geçerli sayılan tabii afet, iş yavaşlatma ve grev benzeri mücbir sebeplere ek olarak servis sağlayıcıdan kaynaklı tüm arızalar, … internet ve bilgisayar teknolojileri’nin ana merkezinde meydana gelebilecek 72 saatten daha uzun süreli elektrik kesintileri mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

12: BAND GENİŞLİĞİ

… internet ve bilgisayar teknolojileri tarafından yayınlanmakta olan server’ın sınırsız band genişliği olmakla beraber, Aylık Trafik ortalaması http://www.izhost.com adresinden yer alan sınırların üzerine çıktığı takdirde her GB için tarafların aralarında mutabık kalacağı fiyat üzerinden anlaşma sağlanır ve servis durdurulmadan hizmete devam edilir. …/…/…

Firma Müşteri