Kira Bedelinden Yapılan Masraf Kesintileri

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞME KONUSU

Sözleşme; yönetim sisteminin belgelendirilmesi; sertifikanın kullanımı ve logo ve işaretlerin kullanımı ile ilgili olarak şartların belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Bu sözleşme “Belgelendirme Sözleşmesi (Contract on the Certification)” üzerinde belirtilmiştir ve ilgili sözleşmeye ek. olarak hazırlanmıştır.

 1. TANIMLAR

Belgelendirme Kurulusu: Akredite olarak belgelendirme yetkisi almış olan kuruluş (TUV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.S. ve TUV Rheinland CERT GmbH).

Başvuru Sahibi: Yönetim sistemi belgelendirmesi amacıyla başvuruda bulunan organizasyon

Müşteri: İlgili prosedürler çerçevesinde denetlenen ve yönetim sistemi belgelendirmeye uygun görülen kuruluş

………. Akreditasyon Markası: ……. tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası ……… logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardı numarası ve akredite edilmiş kurulusun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

TUV CERT Logosu: TUV CERT prosedürlerine uygun olarak denetim yapılmış olan ve belgelendirmeye hak kazanan müşterilerin kullanımı için hazırlanmış olan logo.

TUV Rheinland Logosu: TUV Rheinland kurallarına uygun olarak denetim yapılmış olan ve belgelendirmeye hak kazanan müşterilerin kullanımı hazırlanmış olan logo.

 1. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLAR VE HAKLARI

Başvuru Sahibi denetiminden önce Belgelendirme Kurulusuna gerekli dokümanları (Kalite El Kitabı, Prosedürler ve gerekiyorsa Talimatlar) gönderir ya da “Belgelendirme Hazırlık Soru Formunu” yanıtlar ve Belgelendirme Kurulusuna iletir.

Başvuru Sahibi denetçi veya teknik uzmanın atanmasına karsı itiraz etme hakkına sahiptir.

Denetimde belgelendirme kurulusunda sürekli çalışmayan bir denetçi (sözleşmeli denetçi) kullanıldığı takdirde, başvuru sahibi bu denetçinin kullanımını onaylamalıdır. Eğer müşteri sözleşmeli denetçinin atanmasından sonra bir hafta içinde itiraz etmemişse, onaylamış olur.

Başvuru Sahibi, denetimde denetçi ekibine veya denetçiye geçerlilik alanına giren kayıtları gösterir ve ilgili organizasyon birimlerine de erişimini sağlar.

Müşteri sertifikasını aldıktan sonra, belgelendirme kurulusuna yönetim sisteminde veya şirket yapısında ve organizasyonda yaptığı tüm önemli ve yönetim sistemine önemli etkisi olan değişiklikleri bildirmek zorundadır.

Müşteri, yönetim sistemiyle ilgili şirket dışından gelen (örneğin müşterisinden) tüm şikayetleri ve bunları gidermelerini kaydetmekle ve bunları denetimde denetçiye göstermekle yükümlüdür.

 1. BELGELENDİRME KURULUSUNUN GÖREVLERİ

Belgelendirme Kurulusu, Müşterinin kendisinin kullanımına açtığı tüm bilgileri gizli tutmakla ve sadece anlamsa amacı için değerlendirmekle yükümlüdür. Verilen dokumanlar üçüncü şahıslara verilmez. Anlaşmazlık durumlarında, hakeme verilen ayrıntılı rapor bunun dışındadır.

Müşteri Belgelendirme Kurulusunu belirli bir nedenden ötürü sır mükellefiyetinden azledebilir.

Belgelendirme Kurulusu belgelendirmeyi sözleşme formunda yer alan standarda veya kurallara göre yerine getirir ve pozitif sonuçta belgelendirme kararı verilir. Takip denetimlerinde yönetim sisteminin etkinliği kanıtlandığı takdirde sertifika geçerlilik suresine kadar sertifika geçerli kalır.

Talep halinde Belgelendirme kurulusu ilgili kurallara uymak kaydı ile kullanmak üzere ilgili logo ve işaretleri Müşteriye gönderir.

Belgelendirme Kurulusu Müşteriyi belgelendirme işleminde kendisini direk etkileyecek değişiklikler hakkında

SERTİFİKA ve LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Tarih: …… Rev.: …. Sayfa: …

TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.S. bilgilendirir.

Belgelendirme Kurulusu belgelendirilmiş şirketlerin geçerlilik alanlarının da belirtildiği bir listeyi güncel tutar ve istek üzerine aleniyete acar.

Belgelendirme Kurulusu, Başvuru Sahibi veya Müşterilerinin şikayetlerini yazılı olarak alır ve teknik şikayetlerde ilgili kurulları bilgilendirir.

Başvuru Sahibi veya Müşteri bizzat da kurula başvurabilir. Belgelendirme Kurulusu ile Müşteri arasında uzlaşma sağlanamazsa bir üst kurulun devreye sokulmasına karar verir. Belgelendirme Kurulusu ile ilgili şikayetlerde müşteri direkt olarak yönetim kuruluna başvurma hakkına sahiptir.

 1. GÖZETİM DENETİMİ

Belgelendirmenin takibi denetim tarihinin son günü baz alınarak her 12 ayda 1 kez yapılır. Özel nedenlerle gözetim denetiminin farklı tarihlerde yapılması talep edilirse olağandışı gözetim denetimi de gerekli olabilir.

Gerekliliğin tespiti Belgelendirme Kurulusunun takdirindedir.

 1. AKREDİTASYON İŞARETİ ve LOGO FORMATLARI

…… Akreditasyon Markası Belgelendirme Kurulusu tarafından temin edilen formatta kullanılmalıdır. Herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır.

…… Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, eni 30mm.den daha büyük olmamalıdır. Daha büyük baskılar için Belgelendirme Kurulusundan özel talepte bulunulmalıdır.

Belgelendirme Kurulusu TUV CERT Logosunu elektronik ortamda siyah veya mavi (Panthone 300 C) olarak kullanıma sunar. Müşteri logoyu istediği renkte çoğaltabilir.

TUV Rheinland Logosu Belgelendirme Kurulusu tarafından elektronik ortamda temin edilir. Logo başka renkte çoğaltılamaz, reprodüksiyonu yapılamaz.

 1. SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM KOŞULLARI

Sertifika, logo ve akreditasyon markası kullanım izni müşterinin sertifikasındaki geçerlilik alanında yazılı olan şirket alanları için geçerlidir. Yazılı olmayan alanlar için kullanılamaz.

Logo ve markalar sadece müşteri tarafından ve firma ismi veya logosu ile doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilir. Logo ve markalar müşterinin bir urunu üzerinde veya ürünle bağlantılı olarak kullanılamaz. Bu, urunun ambalajı için de geçerlidir.

Müşteri, sertifika, logo ve akreditasyon markalarının rekabette sadece şirket hakkında, şirket alanı hakkında belgelendirmeye uygun ifade (anlam) ile kullanmayı garanti etmekle yükümlüdür. Müşteri resmi bir denetim veya urun testi yapıldığı izleniminin yaratılmasından kaçınacaktır.

Müşteri sertifika üzerinde değişiklik yapamaz. Eğer sertifika üzerinde değişiklik isteniyorsa, uygun bir başvuru yapılır. Bu durumda yeniden denetim yapılacaktır.

Müşteri, reklâm ifadelerinde belgelendirmenin kendi isteği üzerine, özel bir sözleşmeye istinaden yapılmış olduğunu açıklamak zorundadır.,

Akreditasyon Markası ve logolar, Müşteri tarafından statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.

Müşteri, Akreditasyon Markası ve logoları kırtasiye, reklâm, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir.

Akreditasyon Markası ve logolar kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kurulusun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.

Bir reklâm kampanyasının parçası olacak şekilde bu dokumanda belirtilen şartlara uygun olarak ………. Akreditasyon Markası içeren reklâm malzemeleri haricinde, ……. Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

Akreditasyon Markası ve logoları herhangi bir urun veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.

Akreditasyon Markası ve logolar akreditasyon kapsamındaki faaliyetler için Belgelendirme Kurulusunun sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

Akreditasyon Markası ve logoları içeren her turlu belge ve raporda akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.

 1. KULLANIM HAKKININ BİTİRİLMESİ

Müşterinin sertifika, akreditasyon markası ve logo kullanım hakkını sürdürmesi aşağıdaki durumlarda suresiz olarak feshedilebilir:

Müşteri, belgelendirme ile ilgili gerekliliklerde yaptığı değişiklikleri Belgelendirme Kurulusuna bildirmezse,

Sertifika, akreditasyon markası veya logoları yersiz veya kötüye kullanmış ya da sözleşmeye aykırı kullanmışsa,

Gözetim ve tekrar denetimlerinin sonuçları, gerekli koşulları sağlamıyor ise,

Müşterinin varlığı için iflas açıldığında veya kendisine karsı bir iflas bildirimi geri çevrilmişse,

Ödeme Belgelendirme Kurulusu tarafından belirtilen surede yapılmazsa,

Gözetim ve tekrar denetimleri gerçekleştirilmezse,

Kanuni olarak sertifikanın sürdürülmesi yasaklanırsa.

Sipariş verenin sertifikası veya logosunu sürdürme hakkı, müşterinin sertifika ve logoyu kullanımında 5 ve 6 maddelerde yer alan hükümlere uymadan sözleşmeye aykırı kullanması halinde de anında feshedilir.

Kullanım hakkı sona erdiğinde başvuru sahibi sertifikasını Denetim Kurulusuna iade etmek zorundadır. Bu durumda logo ve akreditasyon markasının kullanım hakkı da kaybolur.

Sözleşme hükümlerine aykırı harekette, Belgelendirme Kurulusunun ortaya çıkan tazminat hakkı saklı kalır.

 1. GARANTİ

Sözleşme koruma haklarının kanunen geçerliliği ve kanunen devamlılığı için kanuni yetersizlikler ve diğer yetersizlikler için garanti üstlenilmez.

Belgelendirme yeri özellikle sertifika, logo ve işaretlerin rekabet amaçlı sınırsız kullanılabilmesi için garanti kabul etmez.

 1. SORUMLULUK

Belgelendirme Kurulusunun sorumluluğu denetim ve belgelendirme veya kullanım hakkının verilmesiyle bağlantılı olarak oluşan ve belgelendirme kurulusunun hatası yüzünden oluşan tüm hasarlar için, sözleşme değerinin 10 katına kadar ve en çok ….. Euro  ile sınırlıdır.

Şayet hasar kasıtlı olarak yapılmamışsa dolaylı hasarlar ve takip eden hasarlar için sorumluluk hariç tutulur. Bu sorumluluk sınırlaması belgelendirme yerinin çalışanları ve yöneticileri ve organları yararına da aynı şekilde etki eder.

Belgelendirme Kurulusu Müşterinin sertifikası, logosu ve işaretlerini sözleşmeye aykırı kullanımdan ötürü ürün sorumluluğu ilkelerine göre hak iddia ettiğinde, Müşteri Belgelendirme Kurulusunu üçüncü kişilerin haklarından muaf tutmak zorundadır. Aynı şey Belgelendirme Kurulusu Müşterinin reklâm iddialarından ötürü üçüncü kişiler tarafından hak iddiasında bulunulduğunda da geçerlidir.

 1. SÜRE

Sözleşme, “Belgelendirme Sözleşmesinin” her iki tarafça imzalanmasından sonra yürürlüğe girer ve aynı logo ve işaretlerin kullanım hakkı gibi, en azından 3 yıl sure için, sertifika üzerinde yazan geçerlilik ayına kadar devam eder. Bitmesine 6 hafta kala yazılı olarak feshedilmediği takdirde sözleşme her defa 3 yıllığına tekrar uzar.

Belgelendirme Kurulusu tarafından önemli nedenle suresiz olarak feshedilme hakkı dokunulmaz kalır. Önemli neden, kullanım hakkının bitirilmesi şartlarının bolum 5. 6.’ya göre bulunduğunda sözkonusudur.

 1. ÖDEMELER

Logo ve işaretlerin reklâm amaçlı kullanımı için ücretler Belgelendirme Kurulusu tarafından belirlenir. …/…/…

Firma                                                              Firma

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat