SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                             

../../….

DAVACI                                               :

 

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                               :

 

KONU                                   : Fazlaya ilişkin hakkımız talep ve dava saklı kalmak kaydıyla ………TL sendikal tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR                                :

1- Davacı ../../….. tarihinden ../../….. tarihine kadar ……… sigorta sicil numarasıyla davalı işyerinde çalışmıştır.

2- Davacıyla birlikte bir kısım işçiler ../../…. tarihinde ekli üye kayıt fişleri ile sendikaya üye olmuşlar ve üyeliklerinin ../../…. tarihinde işverene bildirilmesini müteakip ../../…. tarihinde işverence iş akitleri feshedilmiştir. Kalan işçilere yönelik baskılar devam etmektedir.

3- İşverenin bu haksız eylemi Anayasal ve Yasal Sendikalaşma hakkını sınırlamaya, müvekkilin sendikal faaliyetlerini hakkın kötüye kullanılması yoluyla engellemeye yöneliktir. İşverenlerin olası her tür haksız tutumlarını engellemek için 4857 sayılı İş Kanunu’yla işçiye işe iade davası açma imkanı getirilmiş, sendikalı işçiler bakımından ise 6356 Sayılı Sendikalar Kanunun 25. maddesi sendikal faaliyet nedeniyle iş akdini haksız ve kötüniyetli olarak fesheden işverene işçinin aldığı ücretin 1 yıllık tutarı oranında tazminat ödeme yükümlülüğü getirmiştir.

4- Somut olayda, işveren tarafından iş akdi sendikaya üyelik nedeniyle feshedildiğinden ve müvekkilimiz işe iade edilmek de istemediğinden, 1 yıllık ücreti oranında sendikal tazminata hükmedilmesini talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                         : Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m.25, İş Kanunu ve sair mevzuat.

DELİLLER                                           : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtları, üye fişleri, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                               : Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla …………….TL sendikal tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat