İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

SENARYO YAZIM SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşme Şartları

Bu sözleşmede; başlıca rollerinde/baş rolünde …..’nın oynadığı, ana akışı, ana öyküsü, öykü ve tretmanı, ana ve yan karakterleri Senarist tarafından oluşturulmuş/oluşturulacak olan ….. adlı TV Filmi, “Eser” olarak anılacaktır.

2- Konusu

Bu Sözleşme’nin konusu, Senarist tarafından, karakterleri, tüm tiplemeleri, öyküsü, senaryosu ve diyalogları oluşturulmuş bulunan, 5846 sayılı FSEK’nun 5 ve 8.maddelerinde tanımı yapılan özgün sinema eseri olarak gerçekleştirilecek sinematografik Eser’e ilişkin aşağıda sayılan ve sınırları gösterilen mali haklar ile manevi hakları kullanma yetkilerinin bu Sözleşme’nin 6.maddesinde belirtilen telif ücreti dahilinde Yapımcı’ya devri ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve uyuşmazlıklara çözüm yollandır.

3- Bölüm Süresi ve Yayını

Eser’in her bölümü en az …. dakika olacaktır. Yapımcı’nın Sözleşmeli olduğu TV kanalı bu süreyi uzatırsa, uzayan süreyle orantılı olarak ödenen ücret de artacaktır. Kısaltma halinde, ödenen ücrette bir azaltma olmayacaktır.

Yapımcı’nın anlaşmalı olduğu TV kanalının isteği üzerine Yapımcı, Eser’i ve bu Sözleşme süresini ilk 13 bölümden sonra da karşılıklı uzlaşma ile uzatabilir.

4- Süre ve Fesih

Bu Sözleşme, imzalandığı gün yürürlüğe girer ve Eser’in son bölümünün yayınlanmasını takip eden haftanın son gününe kadar yürürlükte kalır.

Yapımcı, Sözleşme’de yazılı olan edim taahhüt ya da şartlardan herhangi birini Senarist yerine getirmediği taktirde, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

Senarist, mali haklarının peşinen ödenmesi ve FSEK.’de tanımlanmış manevi hakları saklı kalmak kaydıyla, Yapımcı tarafından Sözleşme’nin tek taraflı olarak fesih hakkını kabul ve fesih sebebi ile herhangi ek bir talepte bulunamayacağını taahhüt eder.

Fesih ihbarı noter aracılığı ile Sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen adrese yapılır. İhtarnamenin,tebellüğ edildiği tarihte fesih gerçekleşmiş kabul edilir.

Bu Sözleşme, imzalandığı gün yürürlüğe girer ve Eser’in son bölümünün yayınlanmasını takip eden haftanın son gününe kadar yürürlükte kalır.

Sözleşme’nin uzatılması talep edildiği takdirde, bu Sözleşme’nin süresi, mali hakların artırımı dışında, aynı hükümler geçerli olmak üzere, 13 (ön üç) bölüm/bölümler halinde uzayacaktır.

Yapımcı, Sözleşme’nin uzaması yönündeki hakkını, bölümün yayın tarihinden itibaren l (bir) ay içinde kullanacaktır.

Senarist, Sözleşme’nin uzaması halinde, uzayan bölümler itibarı ile bu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerinden aynen ve bizzat sorumlu olmaya devam edeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5- Senaristin Hakları ve Sorumlulukları

Senarist, aşağıdaki belirtilen koşullarda ve aşağıdaki yazılı edimleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

Senarist, sanat çizgisiyle bağdaştırarak uygun görev yapmayı, gerekli bilgi beceri tecrübeyi her türlü gayreti göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Senarist, Eser’in zamanında bitmesi ya da gerekli kalitenin korunması için, Yapımcı Sözleşme’deki yükümlülüklerini getirdiği sürece, yazılı izin almadan başka bir projede yer alamaz.

Hastalık veya zorlayıcı sebep halleri dışında, kendisinden kaynaklanan eserle ilgili bir gecikme yaşanması durumunda doğabilecek zararlarla ilgili sorumlu olacaktır.

Senarist, dilediği takdirde Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir. Ancak, bunun için 30 işgünü öncesinden Sözleşme’deki adrese yazılı bil-dirimde bulunması gerekir. Yazılı bildirimle birlikte Sözleşme feshedilmiş sayılır.

Senarist; çalışmalar sırasında öğrendiği, Yapımcı’nın veya iştiraki bulunduğu ya da iştiraki olan veya dizilerin çekiminde herhangi bir surette görev alan herhangi bir kuruluş veya kişinin işleri, mali durumu, sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir gizli bilgiyi üçüncü kişilere açıklamamayı, sır saklama yükümlüğüne uyacağını kabul eder.

Senarist, denetimin öngördüğü değişikliklerden ötürü bazı çekimlerin tekrarı söz konusu olduğu takdirde, verilen görevi yerine getirecek, bu işlem makul/akla yatkın sınırlar içinde olduğu takdirde ek bir ücrette talebinde bulunmayacaktır.

Senarist, Eser’i veya projeyi üçüncü şahıslar için yazamaz veya hakları devredemez.

Senarist’in adı, dizinin her türden tanıtım metinleri, yazıları, haberler, basın bültenleri, afişleriyle filmin jeneriğinde görünür biçimde yer alacaktır. Bundan Yapımcı sorumludur. Bu hak uluslararası standartları ve sinemasal gelenekleri bozamaz ve gerisine düşemez.

Senarist hangi sebeple olursa olsun, Eser’den ayrıldığında, Eser’in sonraki bölümlerinde eser sahibi olarak jenerikte adına yer verilecektir. Manevi hakları korunacak ve bunun karşılığında telif bedeli olarak mali yükümlülüklerde belirtilen bedeli alacaktır.

6- Tarafların Mali Yükümlülükleri

Yapımcı, Senarist’e bu Sözleşme kapsamındaki hizmet ve taahhütlerinin yanı sıra FSEK’e göre sahip olduğu tüm hakların devri karşılığında Eser’in ilk 13 bölümünde beher bölüm için aşağıdaki şekilde ödeme yapacaktır;

İlk 13 bölüm için her bölüm başına için net ….. (…..Türk Lirası) ödeyecektir.

Bu bedelin % …. yazım bedeli; % ….., 13 bölüm için yapılacak gösterimlerin telif bedeli minimum garantisi olarak ödenir. b)         Bölüm ücretleri, ilgili bölümün yayınlanmasını müteakip en geç 3 (üç) gün içinde Senarist’e ödenecektir.

Senarist’e, Eser’in ikinci 13 bölümünde beher bölüm karşılığı, TV Kanalının Yapımcı’ya yaptığı zam oranı ölçü alınarak ödeme yapılacaktır.

Eser’in, 3 ve sonraki 13 bölümünde de, 7/c maddesi uygulanacaktır.

Yapımcı, diziden/eserden ayrıldığı zaman eser sahibi olarak, dizi devam ettiği sürece, Senarist’e bölüm başına ….. (…..Türk Lirası) ödeyecektir.

Bu bedel, her bölümün yayınlanmasını izleyen 10 (on) gün içinde Senarist’in belirleyeceği bir banka hesabına nakden ve bir kerede ödenecektir.

7- Sözleşme Cezası

Senarist ve Yapımcı, mevcut tüm şart ve taahhütlerini gereği gibi yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal ve/veya Sözleşmeyi haksız bir şekilde fesheden taraf, diğer tarafın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

8- Gizlilik

Taraflar, bu Sözleşme’nin devamı süresince veya sona ermesinden sonra, gerek Sözleşme konusu hususlarında, gerekse diğer taraf hakkında bildikleri ya da birlikte çalıştıkları sırasında öğrendikleri diğer tarafın işyeri, hesapları, mali durumları, mesleki sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir gizli belgeyi ya da bilgiyi 3. kişilere vermemeyi veya açıklamamayı kabul ve taahhüt eder.

9- Son Hükümler

Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tarafların yazılı anlaşması olmaksızın değiştirilemez. Yapılacak her yazılı değişiklik Sözleşme’nin eklerinden biri olarak kabul edilecek ve hüküm ifade edecektir.

Sözleşme’nin maddelerinden herhangi biri ya da birkaçı; kanun koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile, veya başka bir sebeple geçersiz kalırsa; bu durumda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin, Taraflar için geçerliliklerini yitirmelerine sebep olmayacaktır.

Taraflar, tebligat adresi olarak bu Sözleşme’nin 1.maddesinde belirtilen adreslerin kendi adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak teslimat veya tebligatın geçerli olacağı ve adres değişiklikleri karşı tarafa noter aracılığı ile bildirmedikçe, Tebligat Kanunu’na uygun olarak yapılmış sayılacağını beyan ve kabul eder.

Sözleşme taraflarca ya da kanuni vekillerince imza edilmekle geçerli ve bağlayıcıdır. Taraflar imza yetkilerini gösteren imza sirkülerini ya da yetki belgelerini Sözleşme ‘ye ek olarak sunacaklardır.

Bu Sözleşme’nin yorumundan veya uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Toplam 10 (on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme taraflarca okunup içeriği anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde bütün hükümlerin kabul edilerek imzalanmıştır.

Senarist                                                     Yapımcı

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat