Satışın İptali Davası Dilekçesi


…………… HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                            :
 
DAVALILAR                    :1-
2-
 
DAVA KONUSU               :İptal davasıdır.
 
 
OLAYLAR                        :
1-Müvekkilim davalılardan borçlu …………….. hakkında   ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır. Bu takip neticesinde ………..Tl. olan alacağının …………..TL. sini almış kalan kısım içinse ………..İcra dairesinden ……….tarihli borç ödemeden aciz belgesi verilmiştir.
2-(iptali istenen işlemin ne olduğu ve nasıl öğrenildiği)
3-(neden iptalinin gerektiği)
4-Yukarda belirtilen tasarruf(lar) İ.İ.K.277 vd. maddelerince iptale tabi olduğundan bu tasarrufun (ların) iptali için Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.277.vd.mad.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :İcra Dosyası,Borç ödemeden aciz belgesi …….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-………….. ile …………. arasındaki satış işleminin iptaline,
2-Söz konusu ………….üzerinde cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasına,
3-Dava konusu …………. ‘ın bir başka kişiye devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir (haciz) kararı verilmesine,
4-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu.
Onanmış vekaletname sureti.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat