İstirdat Davası Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                   
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :İstirdat davasıdır.
 
OLAYLAR                       :
1-Davalı tarafından müvekkilim aleyhine      İcra dairesinin         esas sayılı dosyası ile icra takibi yapılmıştır.
2-
3-Kesinleşen icra takibi nedeniyle cebri icra tehdidi altında bulunan müvekkilim her hangi bir borcu olmamasına rağmen icra dosyasındaki borcu ödemek zorunda kalmıştır.
4-
5-
6-
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.m.72,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :İcra dosyası,ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;müvekkilimin borçlu olmadığı halde cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı ……………………….TL.nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte istirdadına ,masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat