İcra Memurunun Kusurundan Dolayı Tazminat Davası Dilekçesi


HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI                           :
 
VEKİLİ                             :
 
DAVALI                            :Adalet Bakanlığı. ANKARA
 
 
D.KONUSU                     :…………….TL. tazminat istemidir.
OLAYLAR                        :
1-Müvekkilim…………İcra dairesinin ………… esas sayılı takip dosyasında ……………durumundadır.
2-Belirtilen icra dosyasında İcra Dairesindeki kamu görevlilerinden ………….kusuru yüzünden zarara uğradım Şöyle ki;
3-
4-
5-Açıklanan nedenlerle ve kusurlu olan …………..bu işleminden dolayı İcra İflas Kanununun 5.maddesine göre Adalet Bakanlığının sorumlu olmasından dolayı iş bu davanın açılması gereği hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEPLER :İ.İ.K.5.md.,T.B.K.41 md. H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER              :İcra dosyası,………………..,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile;müvekkilimin uğramış olduğu ……………TL. zararın kanuni faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
Eki    :
1-Onanmış vekaletname sureti,
2-Tebliğ zarfı ve pulu,
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat