Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Davası Tanık İfadelerine Karşı Beyan Dilekçesi

Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Davası Tanık İfadelerine Karşı Beyan Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          : … tarihli celsede aldığımız davacı tarafın tanık ifadelerine ilişkin beyanlarını içerir dilekçeye karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı,…adresindeki 2 kat olan taşınmazı … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numarasıyla düzenlenen “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi” ile davalıya satmayı vaat etmiştir.

2. Öncelikle tapu tahsis belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların TMK 981. ve devam eden maddeleri uyarınca zilyetlik hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Bu meyanda TMK’nın 984. maddesi: “… dava hakkı zilyedin fiili ve faili öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer” demektedir. … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numarasıyla düzenlenen “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi” sözleşmesinin tarihi … olması itibariyle dava zamanaşımına uğramıştır.

3. Yapılan satış vaadi tapu tahsis belgesine dayandırılmamıştır. Tapu tahsis belgesinin tarih ve numarasının zikredilmiş olması bu satış vaadinin bu belgeye dayandırıldığı sonucunu doğurmayacaktır. Tapu tahsis belgesinin sonradan iptal edilmiş olması satış vaadi sözleşmesini dayanaksız bırakamaz çünkü satış vaadi yapıldığı sırada zaten tapu tahsis belgesi iptal edilmiş durumdadır. Yani bu durumu bilerek satmayı vaat eden davacı kötü niyetle hareket etmiş daha sonra da bu durumdan yararlanmaya kalkmıştır.

4. .. Noterliğinin .. tarih ve .. yevmiye numarasıyla düzenlenen “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi” sözleşmesinde taşınmazın 2 kat olduğu beyan edilmiştir. 1 zemin ve 1 bodrum kat olarak toplam 2 kat olan taşınmaz davalı müvekkilce satın alınmıştır. Satın aldıktan sonra 2 kat daha kendisi ilave eden müvekkile sanki satış aşamasında 4 kat olarak satılmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa bu durum hem …. Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numarasıyla düzenlenen “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi” sözleşmesinde hem de … tarihli adi yazılı “Özel Satış Mukavelesi” isimli satış sözleşmesinde açıkça beyan edilmiş ve tanık anlatımlarıyla da açıklanmıştır.

5. Dinlenen davalı tanıkları olaya birebir tanıklık etmiş kişilerdir. Bu sebeple tanıklıklarının geçerliliği tartışılamaz.

HUKUKİ SEBEPLER          :

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle zamanaşımı itirazımız yönünden davanın reddine, aksi halde haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı yan üzerinde bırakılmasını vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)