İşçilik Alacağı Cevaba Cevap Dilekçesi

İşçilik Alacağı Cevaba Cevap Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         :Düplik dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Bordrolarda yazılı ücretten farklı bir ücret aldığını iddia eden davacı taraf, bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Davacının imzasını taşıyan hizmet akdinde, SGK kayıtlarında, imzalı ücret bordrolarında davacının brüt ücretinin … TL olduğu sabittir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca bordro aksi aynı yazılı bir belgeyle ispat edilmediği sürece kesin delil mahiyetinde olup yukarıda belirtilen ve tamamı davacının imzasını taşıyan belgeler de nazara alındığında işçinin ücreti yönünden ileri sürdüğü rakamların gerçek dışı olduğu ve iddiasını ispat edemediği açıktır.

Dosyaya sunmuş olduğumuz belgelerde esasen ücret konusu sabit olmakla birlikte ücret konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunması halinde emsal ücret araştırması yapılarak bir sonuca varılması gerekmektedir. Bu kapsamda; işçinin yaşı, eğitim durumu, meslekteki kıdemi, işyerindeki çalışma süresi ve yaptığı iş ile işyerinin özelliklerine göre ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılmalıdır.

Davacının emsal ücret araştırması için vermiş olduğu dilekçesinde davacının davalı işyerindeki kıdemi … yıl olarak belirtilmiş olup, ilgili yerlere yazılan müzekkerelerde de aynı husus yer almıştır. Oysa mevsimlik işçi olduğu SGK hizmet dökümünden de açıkça anlaşılan davacının davalı işveren bünyesindeki kıdemi …yıl değil tam olarak … yıl … aydır. Bu hususun dikkate alınmasını ve yazılan müzekkerelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Davacı tarafın talebiyle emsal ücret araştırması için Profesyonel Aşçılar Derneği’ne yazılan müzekkerenin doğru, tam ve eksiksiz bilgileri içermemesi sebebiyle alınan yanıt sağlıklı bir yanıt olmayıp davacının aldığını iddia ettiği rakamın dahi çok çok üzerinde bir yanıt verilmiştir. Bu sebeple bu bilgileri tam ve eksiksiz içeren emsal ücret araştırması ile ilgili talebimizi içeren dilekçeyi de ayrıca ekte Sayın Mahkemeye sunuyoruz.

Dosyaya davacı tarafça sunulan yazı müvekkil şirkete ait antetli kağıda yazılı olmadığı gibi müvekkil şirketin kaşe ve yetkili imzasını da taşımamaktadır. Bu nedenle bu yazının müvekkil şirketi bağlayıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle maaş yazısını kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. 

Çalışanlara kredi alabilmeleri için verilen maaş yazılarının tek başına bağlayıcılığı yoktur. Her ne kadar maaş yazısı altındaki imzanın davalı müvekkil şirketi bağlayıcılığı olmadığını tekrarla aksi düşünülse dahi bu yazı tek başına ücret konusunu ispata yeterli değildir.

SONUÇ VE İSTEM: Davacının kıdem süresinin doğru olarak belirtilerek İTO ve TÜROFED’e emsal ücret araştırması için müzekkere yazılmasına,

Haksız ve hukuki dayanaksız davanın reddi ile, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)