İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan ….. adresinde yerleşik ….. (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ….. adresinde yerleşik ….. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun ….. İli, ….. İlçesi, ….. köyü sınırları içinde olan pafta (………), ada (………), parsel (………)’da kayıtlı (…………) m² yüzölçümlü “tarla” niteliğindeki gayrimenkulün “Gayrimenkul” Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaad ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaad ve taahhüdü kabulünden ibarettir.

3- Satışın Gerçekleşmesi İçin Koşullar

İş bu satış vaadi ile konu edilen satış işlemi aşağıdaki koşulların tamamının gerçekleşmiş olması halinde gerçekleşecektir.

Satış vaadine konu gayrimenkulün Tarım İl Müdürlüğünden “tarım dışı amaçla kullanılabileceğine” dair resmi yazının alınması.

Gayrimenkul üzerinde kurulacak lisansız güneş enerjisi üretim tesisi ile ilgili olarak ilgili Elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşmasının yapılması Satış vaadi sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yukarıdaki şartların gerçekleşmesine kadar geçecek süre için taraflar arasında kira anlaşması yapılacaktır.

Yukarıdaki koşulların sağlanması için ilgili kurumlarda yapılacak gerekli her türlü yazışma, müracaat ve iş takibi alıcı tarafından yapılacak olup her türlü ulaşım , vergi harç ve hizmet bedelleri de alıcı tarafından karşılanacaktır.

Alıcı yukarıdaki koşulların gerçekleşmesini beklemeksizin tek taraflı olarak bu sözleşmenin konusu olan satıştan vazgeçebilecektir.

Ayrıca koşulları beklemeksizin tek taraflı olarak satıcıdan satışın yapılmasını talep edebilecektir.

Satıcı, yukarıdaki şartların sağlanabilmesi için ilgili resmi kurumlarda iş takip etmek üzere alıcının belirleyeceği isimler için noterden vekalet tanzim edecektir.

4- Gayrimenkulun Satış Bedeli ve Ödeme Planı

Gayrimenkul’ün toplam satış bedeli …..-TL (….. Türk Lirası)’dır.

Taraflar Toplam satış bedelinin tamamı peşin ve nakit olarak tapu senedinin devredilmesi anında ödenmesini kararlaştırmıştır.

5- Tapu Devri

Bu sözleşmenin 4.maddesinde ifade edilen koşulların gerçekleşmiş olması ya da alıcının tek taraflı olarak satışı talep etmesi durumunda, Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ ya ödenmiş olması kaydıyla; gayrimenkulün mülkiyetinin resmi şekilde Alıcı’ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç …. gün içinde gerçekleştirilecektir.

Ancak Taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler. Satıcı, yukarıda belirtilen süre içinde resmi şekilde Alıcı’ya tapu devrini gerçekleştirmediği takdirde her gecikilen ay için Alıcı’ya …..-TL (…..Türk Lirası) cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu durumda Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Satıcı Sözleşme konusu Gayrimenkulü Alıcı’ya her türlü yasal kısıtlamadan (haciz, ipotek vs) ari ve boş şekilde teslim edecektir.

6- Sözleşmenin Devir Edilmesi

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

7- Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşmenin imzasından itibaren … ay geçmesine rağmen 4.madde ile ifade edilen koşulların halen gerçekleşmemiş olması veya alıcının tek taraflı olarak sözleşmeden vaz geçmesi durumunda iş bu sözleşme sona erecektir.

8- Harç ve Masraflar

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar alıcı tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve Gayrimenkulün tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

9- Sözleşmenin Tapuya Şerh Edilmesi

İşbu Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.

10- Tebligat Adresleri

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Taraf’ca kabul edilmiş sayılır.

11- İhtilafların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da … kopya olarak tanzim edilmiştir.

Alıcı                                                              Satıcı

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat