İCRA MEMURU SATIŞ SÜRELERİNİ RESEN GÖZETMEK ZORUNDA OLUP SÜRESİZ ŞİKAYET TABİDİR

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Satış vaadi sözleşmesine dayılı tapu iptali ve tescil Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalıların murisi ….., ……… (…). Noterliğinin …/…/… tarih ve yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi ile ………. İli, …….. Mahallesi, ………. mevkiinde bulunan ….. ada, …Parsel’de kayıtlı bulunan gayrimenkulü müvekkillerime satmıştır. Bedelinin bir kısmını peşin almış diğer kısmı ise zamanla … Bankasında açılan hesabına yatırılmıştır.
  2. Yapılan satış vaadi sözleşmesi gereğince tapuda işlem yapılacağı esnada ……. vefat etmiştir. …….’nin murisleri ise, tapuda ferağ vermeye yanaşmamaktadırlar. Bu durumda söz konusu taşınmazın müvekkillerim adına tescili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 716 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle;…… İli, ……… Mahallesi, ……… mevkiinde bulunan ….. ada, …. Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkillerim ……….. ve ……… adına tapuya tesciline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat