İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

SATIŞ TEMSİLCİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Şirket; ………. Ltd. Şti. Adres,

Satıcı; ………., Adres.

2- Genel Esaslar

Satıcı, Şirketin çalışanı, vekili, acentesi ya da ticari mümessili olmayıp, tamamen kendi nam ve hesabına hareket eder. Bu nedenlerle Şirket satıcının haksız fiil, vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerinden sorumlu değildir.

Satıcı, Şirket adına herhangi bir taahhüde girmek ve hukuki işlem yapmak yetkisine sahip değildir. Satıcı yanlış veya yanıltıcı temsilde bulunamaz.

Satıcı, bu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkasına devredemez.

Şirket ile satıcı arasında bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Şirketin satıcıya ürün satma zorunluluğunu ya da satıcının mutlaka Şirketten ürün alma zorunluluğunu doğurmaz.

3- Satış Esasları

Şirket münhasıran kendisinin belirleyeceği indirimi sözleşme süresince satıcıya uygulayacaktır. Şirket belirli zamanlarda bu oranı değiştirme hakkına sahip olacaktır. Satıcı kendisine bazı özel kampanya dönemlerinde uygulanacak farklı indirim oranlarına dayanarak bazı isteklerde bulunma hakkına sahip değildir.

Satıcı, siparişleri sadece nihai tüketici olan müşterilerine satmak üzere alır. Bu nedenle, tekrar satılmak üzere ticari işletmelere satış yapması sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

 4- Ödemeler

Satıcı, Şirkete olan borcunu, Şirketin kendisine kestiği faturada belirtilen vadede ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Şirkete olan borçlarını öngörülen vadede ödemeye titizlik göstermekle beraber doğacak gecikmelerden kaynaklanan vade farklarından (vade farkı faturada belirtilen oranda olacaktır) ve diğer harcamalardan sorumlu olacaktır.

Satıcı, daha önce kabul edilen siparişlere ait ödemeyi gerçekleştirmediği takdirde Şirketin bir sonraki siparişi kabul etme ve sevk etme zorunluluğu yoktur.

Ödemeler, Satıcı tarafından Şirketin belirlemiş olduğu kredi kartları veya ödeme yöntemleriyle yapılacaktır.

Şirket, satıcının olan ya da olabilecek borçlarına karşılık teminat isteme hakkına sahiptir. Satıcı da istenen teminatı vermekle yükümlüdür.

5- Satıcının Yükümlülükleri

Satıcı, şirketten aldığı ürünlerin rakibi durumundaki ürünleri satamaz.

Satıcı, gerek Şirket ile ilgili bilgileri, gerekse satış konularında kendisine verilecek bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz.

Satıcının Şirketten aldığı ürünlerin satılmasından elde ettiği gelirle ilgili vergi ve diğer yasal yükümlülükler tamamen kendisine ait olup, bu konuda Şirketten hiçbir talebi olamaz.

6- Sözleşmenin Feshi

Şirket veya satıcı, hiçbir ihtar ya da şarta bağlı olmadan sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler. Her iki taraf da fesih nedeni bildirmek zorunda değildir. Sözleşme iki taraftan birince belirtilen şekilde feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır. Ancak fesih tarihinde bir tarafın diğer tarafa bir borcu bulunmakta ise, borçlu borcunu vade öngörülmüş olsa dahi fesih tarihi itibariyle kapatmak zorundadır.

7- Tebligat

Sözleşmenin başlangıç kısmında yazılı adresler tarafların kanuni ikametgahı olup, adres değişikliğini yazılı olarak bildirme zorundadır. Şirket tarafından satıcının sözleşmedeki adresine yapılan bildirim kendisine ulaşmasa da tebliğ edilmiş sayılacaktır.

8- Yetki Şartı ve Delil Sözleşmesi

Bu sözleşmeden çıkacak ihtilafları da ve sözleşmenin tarafları arasında çıkacak diğer uyuşmazlıklarda ………. Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Şirket defter ve kayıtları tek delil kabul edilmiştir. ../../….

Şirket                                                                Satıcı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat