YAZILI YARGILAMA USULÜNDEKİ AŞAMALAR

SATIŞ SÖZLEŞMESİ – EPS ÜRÜNLERİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

EPS ISI YALITIM LEVHALARI VE EPS ÜRÜNLERİ

MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta, …EPS üretim tesisleri adresinde mukim … A.Ş. (bundan sonra … A.Ş. olarak anılacaktır) ve diğer tarafta … adresinde mukim (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekli ve şartlarla tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu,

… AŞ’nin EPS yalıtım levhaları ve EPS ürünlerinin ALICI’nın belirlenen sorumluluk alanında satışı ve satılan ürünlerin teslimi ve bedellerinin ödenmesi de dahil olmak üzere, sözleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve sözleşmenin uygulanmasından, yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının belirlenmesidir.

MADDE 3- … AŞ’NİN BÖLGEDE SATIŞ HAKKI

ALICI kendi  bölgesinde … AŞ’nin dilediği başka kişi ve şirketlere ürün verebileceğini kabul eder.  … A.Ş ALICI ile aynı bölge içinde bulunan başka kişi ve şirketlere ürün verme hakkını haizdir.

MADDE 4- FİYAT

ALICI, 20 kg/m3 blok form üretimi beyaz renkli EPS yalıtım levhası için …TL/m3 ücret ödeyecektir.

ALICI’nın rekabet koşullarında faaliyetini sürdürebilmesini sağlayacak bir fiyat …AŞ. tarafından tespit edilerek, satılan ürünlere uygulanacaktır. Fiyat tespit edilirken, siyasi kararlar, yürürlükteki mevzuat, piyasa ve rekabet koşulları nazara alınacaktır. ALICIYA teslim edilen ürün bedeli;

…/…/… tarihinde keşide edilmiş … TL;

…/…/… tarihinde keşide edilmiş … TL

…/…/… tarihinde keşide edilmiş … TL olarak 3 adet çek ile tahsil edilecektir. Çek faksı sonrasında ürün transferi başlayacaktır.

Ürün bedelinin tayin edilen zamanda ödenmemesi halinde, bedeli ödenmeyen ürünün teslim edildiği günden başlamak üzere aylık %10 vade farkı uygulanır ve … AŞ. tarafından tahsil edilir. Bu nedenle vade farkının uygulanması için ayrıca bir ihbar ve ihtara gerek yoktur. … AŞ’ye verilen çeklerin gecikmeli ödenmesi halinde çek bedelinin ihtirazı kayıtsız tahsilli, vade farkı talebinden vazgeçtiği anlamına gelmez. Kısmi ödemeler öncelikle faize ve alacağın diğer ferilerine mahsup edilir. Ürün bedelinin tayin edilen zamanda ödenmemesi halinde, bu sözleşmeden doğan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, mücbir sebep dışında … AŞ ürün ikmalini durdurabilir.

MADDE 5- ÜRÜN TESLİMİ VE ÜRÜN İADESİ

  1. ALICI’nın siparişleri …AŞ. tarafından mümkün olan en kısa sürede karşılanacaktır. Söz konusu ürün …AŞ. tarafından … adresine teslim edilecektir. Teslimat aşağıda ayrıntıları verilen peiyodlarda ve miktarlarda gerçekleştirilecektir.

…/…/… tarihinde …m3

…/…/… tarihinde …m3

…/…/… tarihinde …m3

…/…/… tarihinde …m3

…/…/… tarihinde …m3

  1. Alıcı bu sözleşme ile ürünün teslim anından itibaren nitelik ve nicelik ile ilgili itirazlarını …AŞ’ye karşı demeyan edemeyeceğini kabul eder. …AŞ’nin ALICIYA sattığı bütün ürün çeşitleri …AŞ. tarafından üretilmiş ve/veya satışa sunulmuş olup, ALICI teslimle birlikte; tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul eder. Ürünün satılıp teslim edilmesinden sonraki zamanda niteliğinin korunmasından ve TSE’ye uygunluğundan ALICI sorumlu olacaktır.
  2. Mücbir sebep, hukuki ve fiili imkansızlıklar sebebiyle ürün ikmalinin yapılmaması halinde …AŞ’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacak ALICI adına herhangi bir tazminat hakkı doğmayacak, ancak bu halde …AŞ’nin yeniden ürün ikmalini yapacak duruma gelmesine kadar ALICI, … AŞ’ye bilgi vererek başka kurum veya kuruluşlardan ürün alabilecektir.
  3. Ürün iadesi söz konusu değildir.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE SÜRESİ

İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve tüm ürünlerin teslimi yapıldıktan sonra sona eree. ALICI, sözleşmenin bitim tarihi ile kullanım bedelinin, günün koşulları gereğince yeniden düzenlenmesini kabul ve beyan eder. ALICI’nın sözleşmeyi yenilemek istemesi durumunda ve gerekli taahhütleri yerine getirdikten sonra kullanımı kesintisiz olarak devam edecektir.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, savaş, halk hareketleri, grev, lokavt, ithalat kısıtlaması, ürün darlığı, yeterli hammadde temin edilememesi, siyasal iktidarın tasarrufları gibi durumlardır. Bu durumlardan birisinin vuku bulması halinde mücbir sebebin inhisar ettiği ürün bakımından tarafların sorumlulukları olmaz. Ancak mücbir sebebin sona ermesinden itibaren bu sözleşme hükümleri uygulanmaya başlanacaktır.

MADDE 8- DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICIYA satılıp teslim edilen ürünlerle ilgili olarak teslim sırasında irsaliye ve takiben fatura düzenlenecektir. Satılan ürünlerle ilgili ihtilaf ve hesap mutabakatında, … AŞ ticari defter ve kayıtlarındaki fatura ve irsaliyeler esas alınacak, münhasır delil olarak kabul edilecektir.

MADDE 9- MUACCELİYET – TEMİNAT

Vadeli ödeme hakkı tanınması ve herhangi bir borcun gününde ödenmemesi halinde, borçların tümü muaccel olur. Bu halde; satılan ürün vs. malların bedellerinden doğan alacaklar, tazminatlar ve gerek bu sözleşmeden veya sair bir sebepten dolayı … AŞ’nin doğmuş ve/veya doğacak alacaklarının ALICI’nın, … AŞ’ye verdiği teminat mektubu veya diğer teminatlardan tahsil için gerekli işlemler yapılabilir. … AŞ’ye verilen teminatın tek bir amaca münhasır olmayıp, doğmuş ve doğacak herhangi bir borcun verilen teminatın paraya çevrilmesi suretiyle tahsil edilebileceği kabul edilmiştir.

MADDE 10- .. AŞ’NİN TEK TARAFLI FESİH HAKKI

ALICI, İşbu sözleşmeden doğacak borç ve taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde …AŞ bu sözleşmeyi tek yanlı fesih edip varsa alacaklarının tamamını indirim bedellerini de ilave ederek tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 11- ADRESLER VE TEBLİGAT

İşbu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için taraflar, Madde 1’de tanımlanan adresleri yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslerde meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa noter aracılığı ile yazılı olarak bitirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, …AŞ bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak yapacağı tebligatları, ek olarak ALICI’nın elektronik posta adresine de yapabilecektir.

MADDE 12- HUKUKİ DAYANAK VE YASAL MEVZUAT

İşbu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmede yer alan hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede ilgili hüküm bulunmayan durumlarda ise Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, MK ve diğer kanun hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 13- GİZLİLİK

Aşağıdaki durumlar dışında ALICI ve … AŞ, sözleşme süresince gizli bilgilerin, teknik çizimlerin, kişisel ve taraflara ait her türlü bilginin saklanmasına özen göstereceklerdir.

  • Gizli olmayan bilgilerini diğer tarafça kullanılması,
  • Bu sözleşmeden önce sahip olunan bilgiler,
  • Karşı tarafın rızası ile elde edilen bilgiler,

MADDE 14- İHTİLAF VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözülmesinde … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu … maddeden ibaret olan ve … nüsha olarak düzenlenen Sözleşme tarafların isteklerine uygun olmakla beraber imza altına alınmıştır.

… AŞ
Kaşe
İmza
… AŞ
Kaşe
İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat