SATIŞ İSTEMİ DİLEKÇESİ

2021 YILI İÇİN İSTİNAF & TEMYİZ - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

SATIŞ İSTEMİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Satış Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

……..Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve ………/… Esas, ……../… Karar sayılı mahkeme kararı ile hisseli olan taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığının giderilmesine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Söz konusu mahkeme kararı ektedir. Mahkeme kararının infazının sağlanmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle ……… İli, ……… İlçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın ……… Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve ……./… Esas, ………./… Karar sayılı kararı gereğince satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                                   Satış İsteminde Bulunan Vekili

                                                                                                                              Av.

 

Ekler :

1) Vekaletname

2) Mahkeme Kararı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat