YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ………. (sözleşmede satış için bırakılan olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………. adına ………. (sözleşmede satış için alan olarak anılacaktır) arasındaki koşullarda anlaşmaya varılmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme satış için bırakanın üreticisi/bayii/tek satıcısı veya satıcısı olduğu malların satış için alan tarafından ………. adresinde kurulu işyerinde kendi ad ve hesabına satışı, bedelin ödenmesi veya malın iade edilmesi/alınmasına ilişkindir.

3- Sözleşmenin Süresi

../../…. başlamak üzere ….. yıldır.

4- Sözleşme Koşulları

Satış için bırakan sipariş edilen malları, bedeli daha sonra alınmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuata uygun olarak fatura, sevk irsaliyesi vs. düzenleyerek satış için alana teslim edecektir. Bundan doğacak sorumluluk satış için bırakana aittir.

Aksi kararlaştırılmadıkça malın teslim yeri ………. adresidir. Nakliye ve nakliye ücreti ………. aittir.

Mallar sipariş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde satış için alana teslim edilecektir. Satış için alan, malları aldığı bedelin altında bir fiyatla satamaz. Ancak aksi kararlaştırılmadıkça başka firmalar ve başka markalara ait malları da aynı yerde satabilir.

Malların üçüncü şahıslara satılmasından önce ayıplı olduklarının anlaşılması halinde satış için alan durumu derhal satış için bırakana ihbarla bedel ödemeksizin iade hakkını kullanabilir.

Malların satılmasından sonra ortaya çıkan ayıplardan da kusuru olmadıkça satış için alan sorumlu değildir. Ancak mallar satış için alanın yedinde iken ayıplı hale gelmiş ise satış için bırakan sorumlu tutulamaz.

Satış için alan sipariş listesinde ve kendisinde bulunmayan veya mevcudu kalmayan bir malı da alıcısına satış için bırakan tarafından teslim edilmek üzere satabilir.

Satış için bırakan, satış için alana karşı üçüncü şahısların ayıba karşı ve zapta karşı tekeffül hükümleri dairesinde sorumludur.

5- Cari Hesap, Hesap Kesimi, Bedelin Ödenmesi

Mal bedelinin ödenmesi bir cari hesap üzerinden takip edilecektir. Satış için alan sattığı malların bedelini her hafta Pazartesi günü akşamına kadar satış için bırakanın hesabına geçirecek veya elden ödeyecektir.

Kredi kartı ile satış yapılması halinde aynı süre içinde satış için bırakanın hesabına virman yapılacaktır.

Cari hesap her yılın sonunda ve yeni yılın ilk haftası içinde kontrol edilecek ve mutabakat sağlanacaktır.

6- Malların İadesi, Geri Alınması

Satış için alan malları aldığı tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra talep, sürüm ve piyasa koşullarını değerlendirerek veya hiçbir sebep göstermeksizin iade edebilir. Satış için bırakan iade almaktan kaçınamaz. İade hakkının kullanılmasıyla satış için alan borcundan kurtulur.

Satış için bırakan da teslim tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra halen hiçbir sebep göstermeksizin satış için alanın elinde bulunan malları geri alabilir.

7- Sözleşmenin Sona Ermesi

Sürenin bitmesine bir ay kala taraflardan biri fesih ihbarında bulunursa yazılı süre sonunda sözleşme sona erer. Taraflardan her biri üç ay önce feshi ihbar etmek suretiyle de sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Sözleşmenin fiilen sona ermesinden itibaren 15 gün içinde taraflar cari hesap özetlerini çıkarıp karşılaştırmak, bakiye ödenmek ve varsa mal iadesi yapılarak cari hesap kapatılır.

Fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde süre sonunda sözleşme kendiliğinden aynı süre kadar yenilenmiş olacaktır.

8- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ../../…. tarihinde iki nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

Satış İçin Bırakan                                       Satış İçin Alan

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat