BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KADININ BAŞKA ERKEKLE GÖRÜŞMESİ

SATIŞ BEDELİNİN İADESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SATIŞA İZİN TALEBİNDE BULUNAN                           :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Satış Bedelinin İadesi Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil davalı firmadan bilya tipi kiremit alarak karşılığında ………TL bedeli peşin olarak ödemiştir. Satış karşılığında…../…./……..tarihinde satış tutarını gösterir fatura satıcı şirket tarafından tanzim edilmiştir. Satıcı firma ile satış öncesi yapılan görüşmelerde müvekkile kiremitlerin ömür boyu garantili olduğu, …..Kg yükü çekebileceği söylenmiştir.
  2. Satış sonrası kiremitler dizildikten sonra kenarlarından ve tepelerinden kırılmaya başlamış, satıcı firma inceleme yaparak kiremitlerin yanlış dizildiğini, doğru şekilde dizildikten sonra tekrar kırılırsa iade alacaklarını bildirmişlerdir. Müvekkil yeniden usta getirerek inceletmiş, fakat kiremitlerin bu kez de aynı şekilde kırıldığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine müvekkil …./…./……..tarihinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne Tüketicinin Korunması Kanunundan kaynaklanan haklarını kullanmak üzere başvurmuştur.
  3. ……………. Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ………./…. Karar numaralı ve …./…./…….. tarihli kararı ile 6502 Sayılı Kanunun 8. maddesinde ifade edilen ayıplı mal kapsamında şikayet konusu kiremitleri değerlendirmiş, mevcut kırılmanın kullandıkça ortaya çıkabilecek gizli ayıp niteliğinde olduğundan, süresinde yapılan şikayetin kabulüne ve ödenen satış tutarı ile kiremitlerin karşılıklı olarak iadesine karar vermiştir. Karar davalıya tebliğ edildikten sonra itiraz etmediği gibi satış tutarını ve sözleşme ile müvekkilin uğradığı zararları bugüne kadar tazmin etmemiştir.
  4. …./…./……..tarihinde iadeli taahhütlü olarak gönderilen ihtarı da cevapsız bırakarak temerrüde düşmüş bulunmaktadır. Yukarıda izah edilen sebeplerle Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Fatura, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, ilgili her türlü deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  6502 Sayılı Kanun, TBK., TMK., ilgili mevzuat ve içtihatlar.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında yargılama yapılarak, davanın kabulüne, taraflar arasındaki sözleşmenin feshine, müvekkilin kiremit alımı karşısında ödemiş olduğu …………… Türk Lirası satış tutarının satım tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte ve ayrıca sözleşme nedeniyle uğradığı maddi zarar toplamı olan ……..Türk Lirası zararın masrafların yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya ödenmesine karar verilmesini saygı ile vekâleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat