Kira Bedelinden Yapılan Masraf Kesintileri

ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLEN BURSUN İADESİ DAVASİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Şarta Bağlı Olarak Verilen Bursun İadesi Talebinden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını temin etmek amacı ile açmış olduğu sınavı kazanan davalı burslu olarak ………….’ya gönderilmiştir. Sınavı kazanan öğrenciden bu konu ile ilgili bir taahhütname alınmıştır.
  2. Bu taahhütnameye göre, yurt dışında yapacağı dil eğitimi ve yüksek lisans eğitimi tamamlanınca ……… Üniversitesi ……..Fakültesinde burs aldığı sürenin iki katı kadar çalışacaktır. …….. Üniversitesi ……. Fakültesinde çalışmadığı takdirde kendisine ödenen bursu faizi ile birlikte iade edecektir.
  3. Davalı yurt dışından dönmüş fakat görevine başlamamıştır. ………..’da özel bir şirkette işe başlamıştır. Davalıya göreve başlaması, aksi takdirde kendisine ödenen bursu faizi ile birlikte geri ödemesi hususunda……….. (…). Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiş ve kendisine verilen süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmediğinden, bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 113/2 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, ………. Türk Lirasının davalılardan birlikte ve zincirleme olarak alınmasına, dava tarihi itibariyle yasal faiz uygulanmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep olunur.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat