YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. Ltd. Şti. ünvanlı Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak ….. arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ve Şantiye Şefi olarak anılacaktır.

2- İşyeri

Şantiye Şefinin işyeri ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi adresinde tapunun Pafta no: ….., Ada no: ….., Parsel no: …..’da kayıtlı olan ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı eklerine göre inşa edilecek yapılardır.

3- Görev ve Yükümlülükleri

Şantiye Şefi, yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye Şefi, yapılacak denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, denetiminde bizzat bulunularak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.

4- Sözleşme Süresi

Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma izni tarihi arasında geçen süre bu sözleşmenin süresi … (…) aydır.

5- Ücret

Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre birinci yıl için brüt …..-TL (….. Türk Lirası) aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş gününde nakten ödenir.

Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir. Belirlenen bu ücret aylık sözleme ücreti kabul edilir.

Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka ödeme yapılmayacaktır.

6- Çalışma Saat ve Süreleri

Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği işyeri için temin edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

7- Çeşitli Hükümler

Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, Borçlar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şantiye Şefi                                                 Yapı Müteahhidi (İşveren)

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat