Yağma Suçu

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2014/ 5770
Karar: 2017 / 3996
Karar Tarihi: 01.11.2017

ÖZET: Sanığın olay tarihinden önce çektiği hapis cezası nedeniyle yakınana husumet beslediği; sanığın hapis yattığı süre için zararı olduğundan bahisle mağdura bedel kısmı boş senedi bıçakla tehdit ederek imzalattığı; daha sonra yolda karşılaştığı yakınana parayı ödemediği takdirde senedi satacağını ve bıçakla öldüreceğini söyleyerek tehdit eden sanığın eyleminin bir bütün haline tek yağma suçunu oluşturduğunun gözetilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 35, 53, 148, 149) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Sanığın Bedel Kısmı Boş Senediçakla Tehdit Ederek Mağdura İmzalattığı Ve Parayı Ödemesi İçin Tehdit Ettiği

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan zamanaşımı süresi içerisinde işlem yapılması olanaklı görülmüştür.

I- Sanık hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesinde;

5237 sayılı TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmekle yapılan incelemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre, sanık … ve savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Gereği

II- Sanık hakkında yağmaya teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesine gelince;

1- Sanık …’ın suç tarihinden önce parada sahtecilik suçundan tutuklandığı ve mahkum olduğu, anılan davada tanık sıfatıyla ifade vermesinden ötürü yakınana husumet beslediği; 2011 yılında tahliye olan sanığın, aynı yıl içinde bilinemeyen bir tarihte yakınanı zorla aracına bindirip Pirin civarına götürerek cezaevinde yattığı sürece karşılık olan 6000 TL zararının olduğunu söyleyip, bedel kısmı boş senedi bıçakla tehdit ederek imzalattığı; 12.10.2012 tarihinde ise yolda karşılaştığı yakınana parayı ödemediği takdirde senedi satacağını ve bıçakla öldüreceğini söyleyerek tehdit eden sanığın eyleminin bir bütün haline tek yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden; TCK’nın 148/1, 35 maddeleri uyarınca ayrıca yağmaya teşebbüs suçundan mahkumiyetine karar verilmesi;

2- Hüküm tarihinden sonra TCK’nın 53. maddesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi CMK’nın 326/son maddesi uyarınca sanığın ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 01.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat