Kira Sözleşmesi Tapuya Şerhi Nasıl Şerh Ettirilir?

Saklı Payın Tenkisi İstemi

BOZMAYA UYULARAK YAPILAN YARGILAMA SONUCU DAVANIN ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETLİ OLUŞU – USUL VE YASAYA VE BOZMA KARARININ GEREKÇELERİNE UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 5770
Karar: 2016 / 138
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Davacı, ortak mirasbırakan …’in köyündeki taşınmazını ve traktörünü satarak Kayaş’ta bulunan gecekonduyu aldığını, gecekondu bedelinin muris tarafından ödenmesine rağmen muhtar senedinde alıcı olarak davalı oğlunun göründüğünü, daha sonra gecekonduya verilen tapu tahsis belgesi ile 35647 ada 712 parsel olarak davalı adına tescil kaydının oluştuğunu, taşınmazın bulunduğu bölgenin imara açılması ve çevredeki binaların kat karşılığı sözleşmelerle yapılmaya başlanması üzerine muris adına kayıtlı olduğu düşünülen taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğunun yeni öğrenildiğini belirterek saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu davanın zamanaşımı yönünden reddine karar verilmiş olması isabetlidir.

(743 S. K. m. 513)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, ortak mirasbırakan …’in köyündeki taşınmazını ve traktörünü satarak Kayaş’ta bulunan gecekonduyu aldığını, gecekondu bedelinin muris tarafından ödenmesine rağmen muhtar senedinde alıcı olarak davalı oğlunun göründüğünü, daha sonra gecekonduya verilen tapu tahsis belgesi ile 35647 ada 712 parsel olarak davalı adına tescil kaydının oluştuğunu, taşınmazın bulunduğu bölgenin imara açılması ve çevredeki binaların kat karşılığı sözleşmelerle yapılmaya başlanması üzerine muris adına kayıtlı olduğu düşünülen taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğunun yeni öğrenildiğini belirterek saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, zamanaşımı süresinin geçtiğini, taşınmazın davalı tarafından 3.kişiden satın alındığını, mirasbırakanla ilgisi ve katkısının bulunmadığını, satın aldığı günden bugüne taşınmazda oturduğunu, gecekonduyu satın aldıktan sonra tapu tahsis belgesi için gereken ödemenin kendisi tarafından yapıldığını, çocuk denecek yaştan itibaren çalıştığı için birikimleri ile taşınmazı bedelini ödeyerek satın aldığını, alım gücünün bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davanın kabulüne ilişkin verilen kararın davalı tarafından temyizi üzerine Dairece; “…Somut olayda, miras bırakan … 01.01.2001 tarihinde öldüğüne göre; ölüm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 743 sayılı yasanın 513. maddesinde öngörülen zamanaşımı hükümlerinin uygulanacağı açıktır. Hal böyle olunca, davalı süresi içerisinde zamanaşımı def’inde bulunduğuna göre, tenkis isteğinin öncelikle zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi, bu konuda olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı def’i yönünden karar verilmeksizin işin esası yönünden yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir” gerekçesi ile bozulmuş mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu davanın zamanaşımı yönünden reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
Sonuç: Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 29.20.-TL. onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat