Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

MUVAZAA İDDİASININ KANITLANDIĞI GEREKÇESİYLE MİRAS BIRAKANIN EŞİNDEN İNTİKAL EDEN VE DAVALIYA SATIŞ SURETİYLE DEVRETTİĞİ PAYLAR YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 6240
Karar: 2016 / 153
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil istemli davada davalı, murisle birlikte yaşadığını, miras bırakana karşı bakım borcunu yerine getirdiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davalının bakım borcunu yerine getirdiği gerekçesi ile ölünceye kadar bakma akdi ile devredilen paylar bakımından davanın reddine, muvazaa iddiasının kanıtlandığı gerekçesiyle miras bırakanın eşinden intikal eden ve davalıya satış suretiyle devrettiği paylar yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(4721 S. K. m. 1027)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, mirasbırakanı …’nın çekişme konusu 173, 194, 195, 291 ve 424 parsel sayılı taşınmazlarda murisi olan eşi …’ten intikal eden paylarını satış suretiyle, 173, 291 ve 424 sayılı parsellerde kendisine ait 7/24’er payı ise ölünceye kadar bakma akdi ile davalı torunu …’a devrettiğini, anılan temliklerin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek miras payı oranında iptal ve tescile karar verilmesini istemiştir.
Davalı, muris ..ile birlikte yaşadığını, mirasbırakana karşı bakım borcunu yerine getirdiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının bakım borcunu yerine getirdiği gerekçesi ile ölünceye kadar bakma akdi ile devredilen paylar bakımından davanın reddine, muvazaa iddiasının kanıtlandığı gerekçesiyle mirasbırakan …’nın eşi …’ten intikal eden ve davalıya satış suretiyle devrettiği paylar yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, taraflarca süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 12.01.2016 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat gelmedi diğer temyiz eden vekili Avukat …geldi duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
Sonuç: Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, mirasbırakan Z.’nın ölünceye kadar bakma akdi ile devrettiği çekişme konusu 173, 291 ve 424 parsel sayılı taşınmazlardaki 7/24 pay yönünden mal kaçırma kastının olmadığı gözetilerek anılan paylar yönünden davanın reddine karar verilmiş olmasında, çekişme konusu 173, 291, 424, 194 ve 195 sayılı parsellerde ise murisin davalıya satış suretiyle devrettiği paylar bakımından muvazaa iddiasının kanıtlandığı saptanarak ve 173, 291 ve 424 sayılı parsellerde kök muris …’e ait 2/8 payın miras yolu ile muris …’ya kalan 1/16 payından davacının miras payı olan 1/32, dava konusu 194 parsel sayılı taşınmazda kök muris …’e ait 20/24 payın miras yoluyla muris …’ya isabet eden 5/24 payından davacının miras payı olan 5/48 ve çekişme konusu 195 parselin ise tamamı muris …’ten kaldığından miras yoluyla muris …’ya isabet eden 1/4 paydan davacının miras payı olan 1/8 pay üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre; tarafların temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına, 25.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince temyiz eden taraflardan gelen davalı vekili için 1.350.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edenden alınmasına ve aşağıda yazılı 4.00.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan ve yine aşağıda yazılı 2.689.89.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat