Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Sahte Fatura Kullanmak

SAHTE OLDUĞU İDDİA OLUNAN FATURALARI DÜZENLEYEN ŞİRKET HAKKINDA KARŞIT İNCELEME YAPILIP YAPILMADIĞI ARAŞTIRILIP ŞİRKET YETKİLİLERİ DİNLENEREK TOPLANAN TÜM DELİLLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 5877
Karar: 2016 / 5285
Karar Tarihi: 15.06.2016

ÖZET: Mahkemece her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından, sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen şirket hakkında karşıt inceleme yapılıp yapılmadığı araştırılıp, yapılmış ise hakkında düzenlenen vergi inceleme ve sair raporların onaylı suretleri getirtilerek incelenmesi, kamu davası açılıp açılmadığının sorulması, açıldığının tespiti halinde dava dosyasının intikalinin sağlanarak ayrıntılı özetinin tutanağa geçirilmesi ve bu davayı ilgilendiren bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin alınarak dosyaya konulması, gerektiğinde faturaları düzenleyen şirket yetkilileri dinlenerek sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak düzenledikleri ve sanığı tanıyıp tanımadıkları saptanarak, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden satıcı ile alıcı arasında mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler olup olmadığı araştırılıp toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanık …’ın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 64)

Dava ve Karar: I-Sanık … hakkında sahte fatura kullanma suçundan kurulan hükme yönelik incelemede;
Sanık hakkındaki davanın mükerrer olduğu, dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi onanmasına,
II-Sanık … ve … hakkında sahte fatura kullanma suçundan kurulan hükümlere ilişkin incelemede;
1- Münferiden müdür sıfatını haiz sanık …’ın ortağı ve müdürü olduğu . … Ltd. Şti tarafından 2005 takvim yılında KDV indirimine konu edilen … Akaryakıt … … Ltd Şti.ne ait 52 adet faturanın sahte olduğu iddiasıyla açılan kamu davasının yargılaması sonucunda, mahkemece her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından, sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen şirket hakkında karşıt inceleme yapılıp yapılmadığı araştırılıp, yapılmış ise hakkında düzenlenen vergi inceleme ve sair raporların onaylı suretleri getirtilerek incelenmesi, kamu davası açılıp açılmadığının sorulması, açıldığının tespiti halinde dava dosyasının intikalinin sağlanarak ayrıntılı özetinin tutanağa geçirilmesi ve bu davayı ilgilendiren bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin alınarak dosyaya konulması, gerektiğinde faturaları düzenleyen şirket yetkilileri dinlenerek sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak düzenledikleri ve sanığı tanıyıp tanımadıkları saptanarak, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden satıcı ile alıcı arasında mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler olup olmadığı araştırılıp toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanık …’ın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Sanık …’ın UYAP kanalıyla MERNİS üzerinden temin edilen nüfus kayıt örneğine göre, hükümden sonra 04.03.2014 tarihinde öldüğü anlaşıldığından, kamu davasının 5237 sayılı TCK’nun 64. maddesi uyarınca düşürülmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi bozulmasına, 15.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat