Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

T.C YARGITAY

21.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 8805

Karar: 2016 / 8089

Karar Tarihi: 29.12.2016

ÖZET: Uygulama konusu kanun hükmü hakkındaki Anayasa Mahkemesi iptal kararının yayımlanmış olması nedeniyle hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu husus bozmayı gerektirse de söz konusu yasaya aykırılığın yeniden yargılamayı gerektirmemesi nedeniyle hükmün düzeltilerek onanması gerekir.(213 S. K. m. 357) (5237 S. K. m. 43, 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Sanıkların ortağı oldukları mükellef şirketin faaliyette bulunmayıp, 2005 takvim yılında düzenledikleri faturaların sahte olduğuna dair Vergi suçu/tekniği raporlarındaki tespitler ve eklerindeki belgeler, birbirlerini suçlar şekildeki kaçamaklı beyanları ve tüm dosya kapsamı karşısında, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde komisyon karşılığı sahte fatura düzenlemek maksadıyla anılan şirketi kurdukları ve bu kapsamda sahte fatura düzenlediklerinin anlaşılması nedeniyle tebliğnamedeki, sanıklardan …’in delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmesi gerektiğine ilişen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Uygulama Konusu Kanun Hükmü Hakkındaki Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık … müdafii ile sanık …’in yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak:

1- Sanık …’in dava konusu edilen 2 adet faturadan 15.11.2005 tarihli faturanın tanzim tarihi itibariyle … 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/122 esas ve 2007/259 karar sayılı dosyasında tutuklu bulunduğunun anlaşılması nedeniyle, bu sanık hakkında TCK’nun 43. maddesinin tatbik edilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde fazla ceza tayini yasaya aykırı,

2- T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,

Hak Yoksunluklarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği

Bozmayı gerektirmiş ancak; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık … hakkında kurulan hüküm fıkrasından TCK.nun 43. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısım çıkarılarak sonuç cezanın 18 ay hapis cezasına indirilmesi ve her iki sanık hakkındaki hüküm fıkralarından TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımların tamamen çıkartılması ile yerlerine “TCK’nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına” ibaresinin yazılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 29.12.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat