Bozma İlamının Güçlü Delil Mahiyetinde Bulunması

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Bozma İlamının Güçlü Delil Mahiyetinde Bulunması

T.C YARGITAY

17.Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 10294

Karar: 2016 / 12177

Karar Tarihi: 29.12.2016

ÖZET: Davalı 3.kişinin kötüniyetli olduğunun davacı tarafından ispatlanamamasına, Dairemizin bozma ilamının güçlü delil mahiyetinde bulunmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekmiştir.(2004 S. K. m. 277)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

Tasarrufun İptali Davası

Davacı vekili, davalı borçlu ….. Ulaşım Araçları İth. ihr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı iki taşınmazı 21.10.2011 tarihinde davalı …’e sattığını belirterek belirterek davalılar arasındaki tasarrufların iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı borçlu savunma yapmamıştır.

Davalı … vekili, müvekkilinin çiftçi olduğunu, dava konusu iki taşınmazın tek tarla halinde kullanıldığını, iki taşınmazı 85.000 TL bedelle ve iyiniyetle aldıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Üçüncü Kişinin Kötüniyetli Olduğunun Davacı Tarafından İspatlanamaması

Mahkemece iddia, savunma toplanan delillere göre, dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedelleri ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değerleri arasında misli fark bulunmadığı, davalı 3.kişinin tapu dışı ödeme yaptığını banka kayıtları ile ispatladığı, davalı 3.kişinin kötüniyetli olduğunun davacı tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedelleri ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değerleri arasında misli fark bulunmamasına, davalı 3.kişinin tapu dışı ödeme yaptığını banka kayıtları ile ispatlamasına, davalı borçlu şirketin …’da benzin istasyonu işi, davalı 3.kişinin ise …’de çiftçilik yaptığının dosya kapsamından anlaşılmasına, davalı 3.kişinin dava konusu taşınmazlarının civarındaki diğer taşınmazları (9 Adet tarla) dava konusu satıştan sonra almış olmasına, davalı 3.kişinin kötüniyetli olduğunun davacı tarafından ispatlanamamasına, Dairemizin 13.12.2016 tarih 2014/19360 Esas sayılı bozma ilamının da güçlü delil mahiyetinde bulunmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna 29.12.2016 gününde Üye …’ın karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

Usul Ve Kanuna Uygun Bulunan Hükmün Onanması Gereği

KARŞI OY

6102 sayılı TTK’nın 4/1.maddesi gereğince tarafları tacir olan ve her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Aynı Yasa’nın 5/1.maddesi gereğince de Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.

TTK’nın 19. maddesi gereğince bir tacirin borçlarının ticari olması asıl olduğundan İİK’nun 277’nci maddesinde gösterilen tasarrufun iptali davalarında dahi taraflar tacir olduğu takdirde dava TTK’nın 4/1.maddesi gereğince nisbi ticari davadır. Bu nedenle de davada, Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir. Aksi yöndeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat