Sahte Belge Düzenleme Şirket Ortağının Sorumluluğu

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Sahte Belge Düzenleme Şirket Ortağının Sorumluluğu

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2012/26981
Karar: 2014/156971. 2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura kullandığı ileri sürülen sanığın, işlerle fiilen kendisinin ilgilenmediğini, babasına vekaletname ile yetki vermiş olduğunu savunması, buna ilişkin 13.05.2002 tarihli vekaletnamenin dosya içerisinde bulunması, vergi denetmenince dinlenilen muhasebeci K…’in de işleri H…’ın idare ettiğini, sanığın yalnızca işyerinde durduğunu beyan etmesi, vergi tekniği raporunda yer verilen 17.02.2003 tarihli yoklama fişinde işin başında bizzat bulunduğunun tespit edilmesi, sahte fatura kullanımına ilişkin vergi inceleme raporlarının dosya içerisinde bulunmaması, sahte belge düzenlediği iddia edilen firmalardan sadece Ç… Orman Ürünleri hakkında 2004 yılı için düzenlenmiş vergi tekniği raporunun dosya içerisinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde belirlenebilmesi için, sanık hakkında düzenlenmiş vergi inceleme raporları olup olmadığı ilgili vergi dairesinden araştırılarak varlığının tespiti halinde bunlar ile fatura düzenleyen şirketler hakkında düzenlenen karşıt inceleme raporları getirtilip, haklarında sahte belge düzenlemekten dava açılıp açılmadığının araştırılarak, dava açılmışsa dava dosyalarının getirtilip incelenip, faturalarının gerçek bir hizmet alımı karşılığı olup olmadığı yönünden sanık ve faturaları düzenleyen şirketlerin defter ve belgeleri üzerinde inceleme yaptırıldıktan sonra, sanığın suça konu dönemlerde fiilen şirketle ilgilenip ilgilenmediği de araştırılarak, sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
2. Kabule göre de;
Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin 3. fıkrası gereğince aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı hak yoksunluklarının Yasanın 53/3. maddesi de nazara alınarak uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.09.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat