Sabıka Arşiv Kaydının Silinmesinin Koşulları

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Sabıka Arşiv Kaydının Silinmesinin Koşulları

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 
2016/1434 E. 
2016/3693 K.

Kasten yaralama suçundan sanık …’ın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 456/4. maddesi gereğince 346.783.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair kapatılan Bağcılar …. Sulh Ceza Mahkemesinin 23/11/2004 tarihli ve 2003/170 esas, 2004/1192 sayılı kararına ilişkin arşiv kaydının silinmesine dair Bakırköy …. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/04/2015 tarihli ve 2003/170 esas, 2004/1192 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 06.11.2015 tarih ve 2015/… – … sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17.12.2015 tarih ve 2015/369042 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi. 

Mezkur ihbarnamede; 

5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, karar tarihinden önce 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 sayılı Adlî Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi ile arşiv kayıtlarının silinmesi koşullarının yeniden düzenlendiği, kaldı ki yapılan değişiklikle arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılacağının hükme bağlandığı nazara alındığında, 11/04/2012 tarihinden itibaren arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Bakırköy …. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/04/2015 tarihli ve 2003/170 esas, 2004/1192 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4.maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA; dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 17.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat