İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

RUCUEN TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Rucuen Tazminat Talebinden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                    :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. …./…./……….. tarihinde, ……..sevk ve idaresindeki ………. plaka sayılı aracı ile ……..ili istikametinden ……… ilçesi istikametine doğru seyir halinde iken ……….. mevkiine geldiğinde, tedbirsizliği ve dikkatsizliği nedeni ile aniden karşı şeride girmesi sonucunda, …….. ilçesi istikametinden ……… ili istikametine doğru seyir halinde bulunan …….’nın sevk ve idaresindeki ………. plakalı minibüsle çarpışması sonucunda …………. Plaka sayılı araçta bulunan araç sürücüsü olan …………. Bağ-Kur no.lu sigortalı ……. vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak …….. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlık tahkikatı yapılmış ve bunun neticesinde ………’nın şerit ihlali yapması nedeniyle tam kusurlu olduğu kanaatine varılarak kendisinin de vefat ettiği dikkate alınıp takipsizlik kararı verilmiştir.
  2. Söz konusu kaza neticesinde vefat eden bağ-kur sigortalısının hak sahiplerine müracaatları üzerine ……. yılı içinde ölüm aylığı bağlanmıştır ve cenaze giderleri ödenmiştir. Bağlanan ölüm aylığına esas teşkil eden peşin değerler toplamı …………TL’dir. Ödenen cenaze gideri ise ………TL’dir. Bağlanan ölüm aylığına esas teşkil eden peşin değerler toplamı ile cenaze giderleri bedelinden kazaya karışan ………….. plaka sayılı aracın maliki ve işleteni olan davalı ……., 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 85–88. maddeleri gereğince sorumludur. Ayrıca 1479 sayılı Bağ-Kur kanunu madde 63’te sayılan diğer sorumlular sıfatı ile de davalının sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bakımdan ………..plaka sayılı aracın trafik kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını da talep etmekteyiz. Bu nedenlerle Bağ-Kur’ca bağlanan ölüm aylığına esas teşkil eden peşin değerler toplamı ile cenaze giderlerinin rücuen tahsili için iş bu davayı açma mecburiyetimiz doğmuştur.

DELİLLER                           :  ……… Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili dosyası, araç özet bilgilerini gösterir belge, sigortalıya ait bağ-kur dosyası, sigortalının hak sahiplerine ödeme yapıldığını gösterir belgeler, tanık beyanları vesair delail.

HUKUKİ SEBEPLER          :  1479 sayılı yasa madde 63, 506 sayılı yasa, 2918 sayılı KTK,. HMK ve diğer mevzuat hükümleri.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak diğer nedenlerle vefat eden Bağ-Kur sigortalısı …….’nin hak sahiplerine bağlanan ölüm aylığına esas teşkil eden peşin değerler toplamı olan ………….Türk lirası ile cenaze gideri olarak ödenen ……….. Türk Lirasından oluşan toplam………. Türk Lirasının gelirlere onay tarihinden, masraflara ise tahakkuk tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan rücu’en tazminat yoluyla tahsiline,……… plaka sayılı araç üzerine Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat