RUCUEN TAZMİNAT DAVASİ DİLEKÇESİ – 1

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

RUCUEN TAZMİNAT DAVASİ DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Rucuen Tazminat  Talebinden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalıların murisleri …..tarafından, müvekkil şirketin ………/……… no.lu poliçesi ile nakliyat sigortası yapılan ………Tic. A.Ş’ye ait ürünlerini taşıması üstlenilmiş olup,………plakalı aracı ile nakliyesi sırasında kaza yapmış ve sigortalı malzemeler hasar görmüştür. Bu olaydan dolayı müvekkil şirket sigortalısına …/…../………. tarihinde hasar bedeli olan … Türk Lirasını ödeyerek zarara uğramıştır.
  2. Davalıların murislerinin kusuru tamdır. Bu nedenle zararımızı karşılayan … Türk Lirası, Türk Ticaret Kanununun 1472. maddesi ve kara taşıtları nakliyat poliçesi genel şartları uyarınca davalılara yazılı bildirimde bulunarak ödenmesi istenmiştir ancak ödenmemiştir.
  3. Davalıların murisi ….. aleyhine…….(….). Asliye Hukuk Mahkemesinin …../….. Esas sayılı dosyası ile açmış bulunduğumuz dava davalının ölü olması nedeniyle reddedilmiştir. Ancak bu dosyada davalının olaydaki kusurunun tam olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle iş bu davamızı açmak zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Poliçe, Fotoğraf, ödeme ihbarı, ……(….).  Asliye Hukuk Mahkemesinin …../….. Esas sayılı dava dosyası, vs. her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TTK. md. 1472 vd. ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle haklı davamızın kabulü ile müvekkil şirketin poliçe teminatı olarak ödemiş bulunduğu … Türk Lirasının ödeme tarihi olan …./…./……. tarihinden itibaren TTK. Md. 1472 vd. hükmüne uygun olarak banka reeskont oranındaki temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat