RUCUEN TAZMİNAT İSTEMİ DİLEKÇESİ – 2

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Para Cezaları Tablosu

RUCUEN TAZMİNAT İSTEMİ DİLEKÇESİ – 2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Rücuen Tazminat Talebinden İbarettir
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil şirket tarafından … numaralı nakliyat emtia abonmanına ait poliçe ile sigortalanan … …… Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait emtianın Türkiye’den Amerika Birleşik Devletlerine nakliyesi davalı tarafından istenmiştir.
  2. Fatura ve yapılan tespitler gereğince …………TL sigorta zararı, müvekkil şirket tarafından tazmin edilmiştir. TTK ve poliçe hükümleri ile ibraname içeriği gereğince halefiyet ve temlik esasına göre sigortalısının haklarını devralan müvekkilin Türk Ticaret Kanununun 1472 ve ilgili diğer maddeleri gereğince davalıya rücu hakkı da doğmuştur. Davalı firmaya müracaatta bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştır.

DELİLLER                           :  Poliçe, ekper raporu, ibraname, faturalar, ihtarname, bilirkişi raporları ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TTK. 1472 ve ilgili diğer maddeleri, HMK ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, ………….TL rücuen tazminat alacağının sigortalıya ödeme yapılan …../…./……… tarihinden itibaren işleyecek ticari faiz ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin ve ücreti vekâletinde alacaklıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat