İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

RÖDEVANS YÖNTEMİ İLE İŞLETME SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

Ruhsat sahibi … A.Ş. saha sahibi olarak anlaşmada geçecektir.

Rödevansçı firma (işletmeci) … Rödevansçı firma olarak sözleşmede geçecektir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

Hukuku … uhdesinde kalmak şartıyla … no.lu kömür sahasının %18 (yüzde onsekiz) rödevans karşılığı … A.Ş.’ye işletmeciliğinin verilmesi işi.

Madde 3- Süresi

Sözleşme süresi tarafların imzalamasından itibaren, … (…) yıldır. Ruhsat süresi uzatıldığı zaman 3 yıl daha rödevans devam edecektir. Fakat bu süre içinde taraflar sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 3- Yapılacak Çalışmalar

Murzat mevkiinde açık ve yer altı işletmesine başlamak. Yolların düzenlenmesi elektrik alınması üretimin artırılması en önemli işlerdir.

Yıllık faaliyet raporlarının satış bilgi formlarının düzenlenmesi imalat haritaların hazırlanması rödevansçı tarafından hazırlattırılarak saha sahibine verilmesi gerekmekledir.

Madde 4- Rödevansın Ödenmesi

Her ayın sonunda hesap görülerek özellikle sahada bulunan kömür türlerinin ayrı ayrı %18’leri hesaplanarak … ilçesine yakın yerde bulunan stok yerinde yükleme dahil teslim edilmek üzere tonaj olarak veya burada kömürün parasal değerini vermek şartıyla rödevans ödenir.

Madde 5- Sahanın Hukuki Durumu

Rödevansa konu olan sahada üretim faaliyetleri için gerekli tüm yasal işlemleri ruhsal sahibi tarafından sağlanacak. Yalnız bunun için tüm giderler rödevansçı tarafından ödenir.

Madde 6- Sorumluluklar

Sahada: çalışma esnasında, nakliyede veya her türlü sekil ve şartlarda meydana gelebilecek kasa, yaralanma, ölüm gibi olaylarda sorumluluk rödevansçıya aittir. Her türlü emniyet tedbirini almayı rödevansçı yapacaktır. Doğabilecek ceza, tazminat vs giderler rödevansçı karşılayacaktır.

Teknik Nezaretçinin direktiflerini harfiyen yapmakla rödevansçı yükümlüdür. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak mecburiyetindedir.

Rödevansçı sahayı veya bir kısmını başka birine veremez. Bu hakları devir edemez.

Madde 7- Denetleme

Saha sahibi alacağı rödevansın takibi ve çalışma konularında istediği zaman sahadaki üretim faaliyetlerini denetleyebilecek. Daimi denetleyici koyabilecektir.

Madde 8- Rödevansçıya Verilen Demirbaşlar

–   3 adet kompresör

–   3 adet kamyon

–   2 adet jeneratör

Bunların haricindeki her şey saha sahibinindir. Bunlardan başka vinç, vagon, ray, deliciler, kırıcılar raylar, hortumlar vs. gibi ve şantiyede ve ocakta tüm malzemeler çalışır vaziyette rödevans sonunda saha sahibine teslim edilecektir.

Madde 9- Sahanın Rödevansa Verilirken Bir Seferliğe Mahsus Olan Özel Şartlar Aşağıdadır

Şu anda üretim yapılan saha da hazırlık yol ve diğer üretim çalışmaları için rödevanslı firma ile saha sahibi arasında anlaşma yapılacaktır. Bu ek anlaşma gereği rödevansçı firma yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde rödevans sözleşmesi fesholacaktır.

Madde 8’deki demirbaşlar için sözleşme imzalandıktan … sonra saha sahibiyle Rödevansçı firma anlaşacaktır.

Ödemeler yapılmadığında anlaşma fesih olunur.

Mevcut çıkmış kömür … saha sahibinindir.

Madde 10 – Fesih

İşletme yöntemlerinin kömürün ziyan olmasına ve hepsinin alınmayarak yeraltında bırakılmasına sebep olacak şekilde üretilmesi durumunda, Rödevans miktarı kömür veya tutarının her ayın sonunda ödenmemesi, üretim miktarını … ton/yıl altında olması, rödevans miktarının yanlış hesaplanması durumunda, devlet hakkının ödenmemesi, kantar (işlerinin saklanmaması teknik nezaretçinin atanmaması iş güvenliliğine uyulmaması durumunda Saha sahibi sözleşmeyi fesh etme yetkisine sahiptir.

Rödevansçı firma her türlü tedbiri alarak ocakları işletilir vaziyette bırakmak şartıyla, yapmış olduğu yatırımları, bedel talep etmeksizin bırakarak ayrılabilir. Anlaşmazlık halinde işletmeci ayrılırken saha sahibine bir senelik rödevans bedelini ödemek zorundadır. Üretim en az … ton/yıl olacaktır. Rödevans en az bu miktar üzerinden hesaplanacaktır.

Saha sahibi anlaşma harici sahayı satma durumunda işletmeciye işletmecinin zararı miktarında tazminat ödeyecektir.

Ana galeriler (Olan ve Açılacak Olan) sağlam şekilde rödevans sonu bırakılacaktır

Madde 11- Anlaşmazlık Hali

Saha rödevansçı tarafından görülüp incelenmiştir. Anlaşmazlık durumunda T.C. … Mahkemeleri ve İcra Daireleri salahiyetli olduğu taraflarca kabul edilir.

Madde 12- Sözleşmenin Başlama Tarihi

…’dır. İmza tarihi …/…/… olup, toplam … maddedir.

Sözleşme Bedeli: … TL (…)

 

Rödevansçı                                                Saha Sahibi

Ad Soyad – İmza                                        Ad Soyad – İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat