Renk Körü Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?

Renk Körü Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?

DANIŞTAY
10. Daire 2005/7944 E.N , 2008/1217 K.N.

İlgili Kavramlar

SİLAH RUHSATINDA ŞARTLAR
MUAYENEYE İLİŞKİN GÖREVLİ KURUM

Özet
TAM DİSKROMOTOPSİ (RENK KÖRÜ) TANISI KONULDUĞUNDAN BAHİSLE, KENDİSİNE SİLAH RUHSATI VERİLMEYEN DAVACIDAKİ RENK KÖRLÜĞÜNÜN, ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN PSİKOLOJİK, NÖROLOJİK VEYA FİZİKİ RAHATSIZLIKLAR KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ, ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINACAK RAPOR İNCELENDİKTEN SONRA, UYUŞMAZLIĞIN KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

İçtihat Metni

Davacı hakkında, Konya Numune Hastanesinin 24.8.2004 tarih ve 17152 sayılı Sağlık Kurulu Raporu ile Tam Diskromotopsi ( Renk Körü) tanısı konulduğundan bahisle, silah ruhsatının yenilenmediği anlaşılmakla, davacıdaki renk körlüğünün psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar kapsamında olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılmak üzere, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilmek suretiyle, kurumca alınacak rapor doğrultusunda uyuşmazlığın karara bağlanması gerekirken, böyle bir inceleme yapılmadan verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Yakup Bal

Düşüncesi:Davacının sahibi olduğu tabancasına ait ruhsatın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada Konya İdare Mahkemesince verilen ve dava konusu işlemin iptaline ilişkin bulunan kararı davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu isteneceği öngörülmüş, 16. maddesinde silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller, 17. maddesinde ise taşıma ve bulundurma hakkının kaybı düzenlenmiştir. İçişleri Bakanlığının 15/5/1997 günlü,97/1159-109sayılı genelgesinde de silah ruhsatı verilmesine esas olmak üzere sağlık raporları düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Konya Numune Hastanesi Sağlık Kurulunca davacı hakkında verilen raporda gözde tam diskromotopsi nedeniyle silah ruhsatı alamayacağının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda sağlık kurulu raporuyla silah ruhsatı alamayacağı sabit olan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıkılanan nedenlerle temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, davacıya ait silah ruhsatının yenilenmesi talebinin reddine ilişkin 17.11.2004 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Konya 1. İdare Mahkemesi’nce, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin n bendi hükmüne göre, akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlara silah ruhsatı verilmeyeceğinin açık olduğu, Konya Numune Hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun incelenmesinden, davacının yukarıda belirtilen alanlarda sağlam olduğu, ancak, raporda renk körlüğü tanısı konulmuş ise de, belirtilen göz rahatsızlığı olanların silah ruhsatı alamayacağına dair yönetmelikte herhangi bir kısıtlamanın olmadığı, bu durumda, yönetmelikte sayılan rahatsızlıklar davacıda bulunmadığından, renk körlüğü nedeniyle silah ruhsatının iptal edilmesinde ve ruhsatın yenilenmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, hukuka aykırı olduğundan bahisle anılan idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası’nın 1. maddesiyle Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun kurulduğu, 2. maddesinde, Kurumun mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen Adli Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle yükümlü olduğu hükme bağlanmış, 6. maddesinde; Adlî Tıp Genel Kurulunun, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşacağı, “Adli Tıp Genel Kurulunun görevleri” başlıklı 15. maddesinde ise; Adlî Tıp Genel Kurulunun, adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri, adlî tıp ihtisas kurulları ile Adlî Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri, konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceleyeceği ve kesin karara bağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin “Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler” başlıklı 15. maddesinde, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ve adli sicil belgesi ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgelerin isteneceği; 16. maddesinin 1. fıkrasında, aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmeyeceği, verilmiş ruhsatlar iptal edileceği belirtilmiş; maddenin n bendinde ise; akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlara silah ruhsatı verilmeyeceği hükmü yer almıştır.

Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden, davacının silah taşıma ruhsatının yenilenmesi için gerekli belgelerden olan sağlık kurulu raporu almak için Konya Numune Hastanesine başvurduğu, Tam Diskromotopsi (Renk Körü) tanısı konularak, silah ruhsatı alamayacağına ilişkin 24.8.2004 tarih ve 17152 sayılı Sağlık Kurulu Raporu verildiği, davacının rahatsızlığından dolayı, silah ruhsatının davalı idarece, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 16/n maddesi uyarınca iptal edildiği, bu işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davacıdaki renk körlüğünün yönetmelikte sayılan rahatsızlıklardan olmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş ise de, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu istenileceği öngörülmüş olup, davacıdaki renk körlüğünün, yönetmelikte belirtilen psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar kapsamında olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılmak üzere, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilmek suretiyle, kurumca alınacak rapor doğrultusunda uyuşmazlığın karara bağlanması gerekmektedir.

Dolayısıyla eksik incelemeye dayalı olarak işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasa’nın 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Konya 1. İdare Mahkemesinin 25.5.2005 tarih ve E:2004/1501, K:2005/509 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17.3.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat