İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

 ROFESYONEL FUTBOLCU TRANSFER SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR
A – FUTBOLCU BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Ana Adı / Baba Adı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Adresi (Tebligata Elverişli)
Telefon No.
Futbolcunun Önceki Kulübü
 

KANUNİ TEMSİLCİSİNİN (Profesyonel futbolcu 18 yaşın altında ise doldurulacaktır.)

 

Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli)
 

FUTBOLCU ADINA HAREKET EDEN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

 

Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli)
 

B – KULÜP BİLGİLERİ

 

Yasal Adı
Adresi (Tebligata Elverişli)
Yetkili Temsilcisinin Adı ve Soyadı
Yetkili Temsilcisinin Kulüpteki Görev ve Unvanı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULÜP ADINA HAREKET EDEN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli)

 

2 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

Sözleşmenin Başlangıcı (gün-ay-yıl)
Sözleşmenin Bitişi
3 – ÖDEMELER VE ÖZEL HÜKÜMLER

 

Net Aylık Ücret (Asgari ücretten az olmamak üzere)
 

Özel Hükümler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulüp Tarafından Taahhüt Edilen Diğer Ücretler ve Ödeme Şekli

 

Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri açıkça belirtilecektir. Aksi halde Türk Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – KULÜBÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Kulüp,

 

 1. İşbu sözleşmede yer alan ücrete ilişkin tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek,
 2. Hastalık ve sakatlığa dair maddelerdeki esaslar dahilinde futbolcunun sağlığı ile ilgilenmek, müsabaka, antrenman, kamp ve seyahatlerde gerekli tedbirleri almak,
 3. Futbolcunun mesleğinde gelişimini sağlamak için dersler, konferanslar, kurslar tertip etmek, gerekli materyali sağlamak,
 4. FIFA, UEFA ve TFF Statü’lerine ve düzenlemelerine uymak, futbolun ahlaki prensiplerini gözetmek ve teşvik etmek,

 

ile yükümlüdür. Kulüp, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin dışında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın kendisine yüklemiş olduğu diğer yükümlülükleri de yerine getirir.

5 – FUTBOLCUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Futbolcu,

 

 1. Profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yüklediği edimleri yerine getirmek,
 2. Kulübün, yurt içinde ve yurt dışında yapacağı tüm müsabakalara ve antrenmanlara katılmak,
 3. FIFA, UEFA ve TFF Statü’lerine ve düzenlemelerine uymak, futbolun ahlaki prensiplerini gözetmek ve teşvik etmek,
 4. Beyanları ve davranışlarıyla TFF’nin ve paydaşlarının saygınlığını zedelememek,
 5. Kulübün onayı olmaksızın herhangi tehlikeli veya sportif bir faaliyete katılmamak,
 6. Kulübün yer alacağı müsabakalarda oynayabilmek ve kendisinden beklenen verimi ortaya koyabilmek için özel hayatına ve sağlığına gerekli dikkat ve özeni göstermek,
 7. Kulübün kendisine vermiş olduğu eşyaları kullanılabilir halde tutmak ve sözleşmenin sona ermesi ile birlikte bunları kulübe iade etmek,
 8. Kulüp Sağlık Kurulunun veya kulüp doktorunun isteği üzerine düzenli olarak sağlık taramalarına girmek ve tedavi uygulanmasına izin vermek,
 9. Acil durumlar haricinde kulüp sağlık kuruşunun veya kulüp doktorunun ön bilgisi olmadan herhangi bir tıbbi tedavi uygulamamak,
 10. Antrenman ve müsabakalarda oyun kurallarına uygun hareket etmek ve sportmence davranmak, müsabaka görevlilerinin kararlarına saygı duymak ve bunlara riayet etmek,
 11. Futbolla ilgili bahis ve benzeri faaliyetlere dahil olmamak,

 

ile yükümlüdür. Futbolcu, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin dışında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın kendisine yüklemiş olduğu diğer yükümlülükleri de yerine getirir.

6 – SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar veya sözleşmeye yapılacak olan eklemeler yazılı olmadıkça tarafları bağlamaz.

7 – GİZLİLİK

FIFA, UEFA ve TFF Statü ve talimatları, herhangi bir mahkemenin talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir resmi makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde taraflar, bu anlaşmanın süresi içinde ve sonraki zamanlarda bu sözleşmenin süresi içinde bu anlaşmayla bağlantılı olarak ve/veya bu anlaşma uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak alınan, elde edilen veya öğrenilen her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutulacaktır.

 

 

 

 

 

8 – TEBLİGAT

Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye derhal bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

9 – UYUŞMAZLIKLAR

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözüme bağlama yetkisi münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na aittir. Taraflar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararlarına karşı süresi içinde ancak TFF Tahkim Kurulu’na başvurabilirler.

10 – SON HÜKÜMLER

Her iki tarafın katılımı ve dört nüsha olarak tanzim edilen işbu … sayfalık Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi … tarihinde … birlikte okunup imzalanarak teati edilmiş, birer nüshası taraflarda kalmak ve iki nüshası da TFF’ye tevdi edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Futbolcu, Kanuni Temsilcisi veya Vekilinin

Adı, Soyadı ve İmzası

Kulüp Temsilcisinin

Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

  
  
Futbolcu Adına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzasıKulüp Adına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası
  

(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM

   Ek Belgeler

 Sağlık RaporuProf. Futbolcular Derneği Referansı (Dekont)
  
 2 Adet ResimEmeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (Dekont)
  
 Futbolcu İmza BeyannamesiYetiştirme Tazminatı Ödeme Belgesi
  
 Kulüp İmza SirküleriKulüp Muvafakat Belgesi
 
 Futbolcu TaahhütnamesiKarşılıklı Vazgeçme Belgesi
 
 Alt Yapı Fonu Ödeme BelgesiKulüp ve Futbolcu Tescil Taahhütnamesi
 
 İşlem Gideri (Dekont)Anne – Baba Muvafakati

İşbu sözleşme TFF tarafından ……/……/……… tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir.

Sorumlu TFF Bölge Personelinin Adı, Soyadı ve İmzası TFF Bölge Müdürünün

Adı, Soyadı ve İmzası

  

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat