PROJE BAZINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

PROJE BAZINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşveren      : …..

Adres:

Üstlenen    : ….

Adres:

2- İş Sahası

Bu sözleşme ile kurulan iş akdi, işverenin yukarıda belirtilen adresinde yer alan fabrikası olabileceği gibi, hazırlanacak projenin veya işin niteliğine göre “üstlenenin ikametgahı (evi veya ofisi) olabilir, iş sahasının işverence alınacak taahhütlere bağlı olarak değişebileceğini ve işveren tarafından belirleneceğini, “üstlenen” peşinen kabul eder.

3- Görev Tanımı

“Üstlenen”in görev tanımı, bu sözleşmenin ekinde yer alan ve işveren ile “üstlenen”in mutabık kaldığı projedir.

4- Sözleşmenin Son Süresi

Sözleşmenin son süresi ../../…. tarihidir. Taraflar proje için ara aşamalar belirleyerek sözleşme ekinde hangi aşamanın hangi tarihte sonuçlanacağını tespit edebilirler. Bu tespit yoksa sözleşmenin 1 seferde ifa edileceği anlaşılır.

5- Ücret

1- “Üstlenen”in ücreti

“Üstlenen”in ücreti bu proje için tayin edilmiş olup brüt ………. TL’dir. Ücret projenin teslim tarihinde nakden ve bir seferde ödenecektir, işveren “üstlenen”e bu projeyi yürütmek üzere bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte ………. TL avans verecek ve iş tesliminde bu avans toplam bedelden düşülecektir. “Üstlenen” bu bedelin ödenmesinden sonra fatura ve veya makbuz kesecektir. KDV ……….’e ait olacaktır.

2- Projenin Teslim Edilmemesi veya Kusurlu Teslimi

Projenin teslim edilmemesi veya kusurlu teslimi halinde “üstlenen”, projeyi derhal tadil etmek ve yeniden hazırlamak sorumluluğu altındadır. “Üstlenen” projedeki gecikme durumunda gecikilen gün başına ………. TL tazminat ödemeyi kayıtsız şartsız taahhüt eder. işverenin munzam zararlarından doğan tazminat hakları saklıdır.

3- Proje Sırlarının Korunması

“Üstlenen” bu proje sebebi ile öğrendiği işletme sırlarını ve teknik bilgileri korumakla ve üçüncü kişilere açıklamamakla yükümlüdür. “Üstlenen” sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranmasından meydan gelen zararlardan şahsen ve tazminen sorumlu olmayı kabul ve taahhüt eder.

6- Sözleşmenin Feshi

Sözleşme projenin teslimi ile sona erer. Bu akdin feshi sırasında “üstlenen” elindeki işi kusursuz teslim etmekle, işveren de ödemediği Ücretleri ödemekle yükümlüdür. Bu sözleşmenin sona ermesi ile “üstlenen”, kendisine teslim edilmiş demirbaş eşyayı ve iş ile ilgili donanımı kusursuz olarak iade ve teslim etmekle mükelleftir.

7- Yürürlük

İşbu hizmet sözleşmesi, ../../…. tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

Taraflar bu sözleşmede yer almayan hususlar için işyerinde ilan edilen yazılı kuralların, ticari örf-adetin ve yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun olacağını, ihtilafların çözümünde ………. Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. ../../….

İşveren                                                        Üstlenen

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat