Plakanın Eski Sahibine Trafik Cezası Kesilmesi

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2009/1753
KARAR: 2009/7366Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı galerici ile haricen yaptığı 3.11.2004 tarihli, oto alım satım sözleşmesi gereği kendisine ait aracı 9.000,00 YTL ye verip üzerine 8.000,00 YTL nakit para ödediğini, davalıdan 17.000,00 YTL’Ye Renoult Megane araç satın aldığını, sözleşme gereği resmi satışların yapılmasının ve sözleşmeye aykırılık halinde 1.000,00 YTL cezai şart ödenmesinin kararlaştırıldığını, davalının aracı satmasına rağmen devrini veremediğini, satımdan önceki borçlardan davalının sorumlu olmasına rağmen trafik cezası ve vergiyi kendisinin ödemek zorunda kaldığını, sözleşmeye aykırı davranıldığını ileri sürerek toplam 18.565,48 YTL nin sözleşme tarihinden faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, önce aracın 3.şahıs adına satıldığını savunarak davanın husumetten reddini dilemiş, duruşmadaki ifadesinde ise aracı davacıya kendisinin 17.000,00 YTL ye sattığını, devir için 3.şahıstan vekaletname alındığını, ancak davacının süresinde devri almadığını, vergi ve cezanın kendisi tarafından satın alındığında da mevcut olduğunu bildirerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, harici araç satım sözleşmenin mülkiyeti geçirmese de tarafları bağlayacağına dayanılarak davanın kabulüne, 18.565,48 YTL nin davalıdan tahsiline, aracın davalıya iadesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1–Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2–Dava taraflar arasında düzenlenen 3.11.2004 tarihli harici araç satım sözleşmesi gereği devri yapılamayan araç için ödenen bedellerin iadesi ile cezai şartın tahsiline ilişkindir.Taraflar arasındaki sözleşme 2918 sayılı yasanın 20/d maddesi uyarınca resmi şekilde yapılmadığından geçersizdir. Sözleşme geçersiz olduğundan cezai şart ta geçersizdir. Mahkemece 1.000,00 YTL cezai şart talebinin reddine karar verilmesi gerekirken bu kalem isteğin de kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerden dolayı davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 28.5.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat