ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ ÜZERİNE VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER – KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ

İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2014 / 805
Karar: 2014 / 3362
Karar Tarihi: 27.02.2014

ÖZET: İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun maddesinde bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararların düzeltilmesini gerektiren sebepler bentler halinde sayılmıştır. Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; karar düzeltme dilekçesinde iddia olunan hususlar ve dosyadaki belgeler dikkate alındığında, kararın düzeltilmesi için Yasa ile öngörülen sebeplerin uyuşmazlıkta bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiştir.

(2577 S. K. m. 54)

KARAR DÜZELTME TALEBİNİN ÖZETİ: Davacı adına, 2010/12, 2011/1-2-3-4-4-4-5-6-7-8-9-10-11-12 dönemlerine ilişkin Ba-Bs formlarının verilmemesi nedeni ile kesilen özel usulsüzlük cezasının iptali istemiyle açılan davayı kabul eden İstanbul 6. Vergi Mahkemesi Hakimliği’nce verilen 19/12/2012 tarih ve E:2012/1540, K:2012/2912 sayılı kararma yapılan itirazı reddederek kararı onayan Mahkememizin 24/09/2013 gün ve E:2013/8089 K:2013/12060 sayılı kararının; 2577 sayılı Yasa’nın 54. maddesi uyarınca düzeltilerek; kararın hukuka ve usule uygun olmadığı, karar düzeltme talebinin kabulü ile itiraz aşamasında verilen kararın kaldırılması ve işlemin onanması gerektiği ileri sürülmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci Kurulunca dosyadaki belgeler incelenip davalı idare tarafından yapılan karar düzeltme talebi hakkında gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54/1.maddesinde bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararların düzeltilmesini gerektiren sebepler bentler halinde sayılmıştır.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; karar düzeltme dilekçesinde iddia olunan hususlar ve dosyadaki belgeler dikkate alındığında, kararın düzeltilmesi için Yasa ile öngörülen sebeplerin uyuşmazlıkta bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, karar düzeltme talebinin reddine, karar düzeltme aşamasında yapılan 24,00-TL yargılama giderinin karar düzeltme isteyen üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin taraflara iadesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine 27.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat