Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

T.C YARGITAY

21.Ceza Dairesi

Esas: 2015 / 9023

Karar: 2016 / 8037

Karar Tarihi: 27.12.2016

ÖZET: Suça konu senetlerin aynı anda verildiği ve farklı zamanlarda düzenlediğine dair delilin de bulunmadığı cihetle; fiilin aynı anda işlendiğinin kabul edilmesi gerekliliği karşısında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmadığının gözetilmesi gerekir.(5237 S. K. m. 43, 53, 211) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Suça Konu Senetlerin Aynı Anda Verildiği

Dava ve Karar: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Senetlerin Farklı Zamanda Düzenlendiğine İlişkin Delil Bulunmadığı

Ancak;

1- TCK’nun 43. maddesinin uygulanabilmesi için “bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda, bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi” gerektiği, suça konu senetlerin aynı anda …’e verildiği ve farklı zamanlarda düzenlediğine dair delilin de bulunmadığı cihetle; fiilin aynı anda işlendiğinin kabul edilmesi gerekliliği karşısında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmadığı gözetilmeksizin TCK’nun 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

2- Sanığın, mağdur …’un kendisine borcu olduğunu savunması, mağdurun da sanığa 1.750,00-TL borcu olduğunu kabul etmesi karşısında, eylemin TCK’nun 211. maddesindeki “bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla özel belgede sahtecilik” suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

3- Dosyada bulunan adli sicil kaydına göre engel hükümlülüğü bulunmayan sanık hakkında “erteleme” kararı verilip verilmeyeceği hususunun tartışılmaması,

Yasaya aykırı,

4- T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nun 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,

Fiilin Aynı Anda İşlendiğinin Kabulü Gereği

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Yasa ile değişik 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.12.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat