OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OYUNCU MALİ HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ

1.- Taraflar

Bir taraftan …………………………….ile; diğer taraftan ………………………… aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

2.- Tarafların Yasal Adresleri Aşağıdadır

……………………………………………………

. …………………………………………………

Yukarıdaki adresler, sözleşmeyi imzalayan tarafların, yasal ikametgah ve tebligat adresleridir.

Taraflar, adreslerinde değişiklik olduğu takdirde, yeni adreslerini derhal ve en geç yedi gün içinde, diğer tarafa noter vasıtası ile bildirmek zorunda olduklarını beyan ve kabul ederler.

Yukarıda belirtilen zorunluluğa uyulmaması durumunda, sözleşmeyi imzalayan taraflardan birinin, diğer tarafın bu sözleşmede yazılı olan adresine göndereceği tebligatlar; muhataba tebliğ edilemese dahi, muhatap tebligatları almış gibi sorumlu olacaktır. Tebligatı gönderenin, ayrıca muhatabın gerçek adresini araştırma yükümlülüğü yoktur.

3.- Tanımlamalar

İş bu sözleşme metninde;

. ………………………………………, kısaca “YAPIMCI”,

………………………………… , kısaca “OYUNCU”,

YAPIMCI ile OYUNCU bir arada, kısaca “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.

4.- Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusunu,

YAPIMCI’nın, televizyon kanallarında, sinemalarda yayınlanmak üzere çekeceği sinema filmi için sinema, televizyon, video kaset, ses kaseti ve kompakt disk, DVD, VCD, DVX gibi işaret, ses ve/veya görüntü yada yalnızca ses veya yalnızca görüntü taşıyıcılara kayıt edilerek işlenmesi, satışa çıkarması, çoğaltılması, yayımlanması ve yayınlanması, temsil suretiyle faydalanılması, sms, internet, bilgisayar ve dijital ortamda da iletilmesi, işaret, ses ve/veya görüntü taşıyıcı araçlarla iletilmesi amacı ile hazırlayacağı YAPIM’da; OYUNCU’nun görev alarak ve katkıda bulunarak, konuyla ilgili olarak hazırlanacak ANA KOPYA, VİDEO MASTER BANT ve MASTER BANT’a ses ve görüntüsünü vermesi

Sözleşme konusu YAPIM’ın, ana kopyanın ve video master bandın hazırlamasında ve yayınlanmasında, taraflara düşen yükümlülüklerin ve bunların yerine getirilmesinin; koşulları oluşturmaktadır

5.- Sözleşmenin Yürürlük Süresi

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

YAPIMCI’nın, YAPIM üzerindeki5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki çoğaltma, yayma, yayınlama, kiralama, temsil sureti ile faydalanma ve devretme hakları açısından, süresizdir.

6.- Sözleşme Konusu Yapımın Nitelikleri

Sözleşme konusu yapımın nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerin kapsamı, yapımcının insiyatifinde olup, istediği değişikliği yapmakta serbesttir.

(A)   YAPIM’ın adı                :

(B)   YAPIM’ın senaryo yazarı      :

(C)   YAPIM’ın yönetmeni     :

(D)   YAPIM’ın özelliği           : sinema filmi

7.- Günlük Çalışma Saatleri

Günlük çalışma saatlerinin günün hangi saatlerine denk geleceği, YAPIMCI tarafından önceden belirlenip, oyuncuya bildirilecektir.

YAPIMCI, çalışmanın hangi saatte, nerede başlayacağını, makul süre içinde (nerede olduğunu) OYUNCU’ya bildirecektir.

OYUNCU, m7.02 çerçevesinde yapımcı tarafından bildirilen makul bir süre önce çalışma yerinde bulunmayı kabul ve taahhüt eder

8- Oyuncu’nun Görevleri

OYUNCU, m.7’de uygun olarak belirlenen saatlerde çalışma yerinde hazır bulunmayı; YAPIM’ın hazırlanmasına, ana kopyanın, video master bandın, master bandın üretilmelerine ve (m.8.02’de kararlaştırılmışsa) YAPIM’ın seslendirilmesine ses ve görüntüsü ile katılmayı üstlenmiştir.

Sözleşme konusu yapımda Sanatçı, kendi rolünün dublajını yapacaktır. Oyuncu, dublaj için ek bir ücret talep etmeyecektir. Yapımcı gerekli gördüğü takdirde dublaj sırasında oyuncu’nun kendi sesi yerine başka bir sanatçının seslendirme yapmasına karar verebilir.

OYUNCU, bu sözleşmeden önce imzaladığı sözleşmelerin ve yüklendiği yükümlülüklerin; bu sözleşme ile yüklendiği görevlerini yerine getirmesini engelleyecek nitelikte olmadığını, beyan ve taahhüt eder. OYUNCU’nun işbu sözleşmenin imzalanmasından önce başka kişi veya kuruluşlarla imzalamış olduğu işbu sözleşme konusu YAPIM’a eş konulu ve içerikli sözleşme veya sözleşmeler sebebiyle 3. (üçüncü) kişi ya da kuruluşlardan YAPIMCI’ya, sözleşme konusu YAPIM’a ve/veya sözleşme konusu YAPIM’ın yayınlandığı televizyon kuruluşuna yönelik herhangi bir yasal engelleyici işlemin yapılması halinde YAPIMCI’nın ve/veya YAPIM’ın yayınlandığı yayın kuruluşunun uğrayacağı tüm maddi manevi zarar ve ziyanı, mahrum kalınan karı tazmin yükümlülüğü ve sorumluluğu doğrudan OYUNCU’ya aittir. OYUNCU bu hususu beyan ve kabul etmiştir.

OYUNCU, çalışmalar sırasında, rolünün gerektirdiği ve YAPIMCI’nın uygun gördüğü şekilde, YAPIMCI’nın tahsis ettiği kişiye makyajını yaptıracaktır.

OYUNCU, sözleşme konusu YAPIM çerçevesinde canlandıracağı kişiliğin ana çizgilerini ve karakteri; YAPIMCI’nın yazılı izni olmaksızın, reklâm filmlerinde, işbu sözleşme konusu yapım dışındaki başka TV dizisi, TV filmi, TV show programları ve benzeri yapımlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Oyuncu, sözleşme süresince, yapımcının yazılı izni olmadan televizyonlarda bölüm bölüm gösterilmek üzere, üretilecek televizyon dizilerinde görev üstlenmemeyi kabul ve taahhüt eder.

. Oyuncu, sözleşme süresince bu sözleşmeyle belirlenen görevlerini yerine getirmesini herhangi bir şekilde engelleyecek yada aksatacak başka bir işte çalışmamayı kabul ve taahhüt eder.

9.- Hazırlanan Yapıtta Değişiklik Yapma Yetkisi

YAPIMCI, çalışmalar devam ederken, ya da çalışmaların tümüyle bitmesinden sonra; hazırlanacak ve kayda geçirilecek YAPIM’da, YAPIM’ın isminde, içeriğinde, değişiklik yapmak hak ve yetkisine sahiptir.

10.- Yapımın Tanıtımı

OYUNCU, sözleşmede konusu yapımın tanıtımına yönelik kısa metrajlı TV reklâm filmi, radyo reklâmı, afiş, bilboard başta olmak üzere sözleşme konusu dizinin tanıtımına yönelik internet, her türlü işaret, ses ve/veya görüntü taşımaya ve yaymaya özgü araç ve gereçlere,ses ve görüntüsünü vermeyi, sözleşme konusu dizinin tanıtımına yönelik olarak YAPIMCI tarafından belirlenecek kokteyl, imza günleri, herhangi bir TV programında diziyle ilgili röportaj, reklâm ve benzeri faaliyetlere katılmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

11.- Yapımın Yayın, Temsil, Gösterim Ve Çoğaltma Hakları

Sözleşme konusu yapımın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki başta olmak üzere sözleşme konusu dizinin tanıtımına yönelik her türlü işaret, ses ve/veya görüntü taşımaya ve yaymaya özgü araç ve gereçlere işleme, çoğaltma, yayma, yayınlama, temsil sureti ile faydalanma, ödünç verme, kiralama, devretme, radyo-televizyon uydu ve kablo gibi telli ve telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya video kaseti, VCD-DVD, dijital iletimde dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla internet, SMS ve bilgisayar ortamlarında da yayınlanmak hak ve yetkileri tam ruhsat şeklinde münhasıran süre, yer ve sayı ile sınırlandırılmamış olarak YAPIMCI’ya aittir.

YAPIMCI, madde 11.01de belirtilen haklarını kullanırken, hiçbir biçimde ve hiçbir nedenle, OYUNCU’nun izin ya da onayını almak zorunda değildir ve oyuncuya ek bir ödeme yapmasına gerek yoktur.

OYUNCU, YAPIMCI’nın talebi ile birlikte derhal; iş bu sözleşme konusu yapımın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki başta olmak üzere sözleşme konusu dizinin tanıtımına yönelik her türlü işaret, ses ve/veya görüntü taşımaya ve yaymaya özgü araç ve gereçlere işleme, çoğaltma, yayma, yayınlama, temsil sureti ile faydalanma, ödünç verme, kiralama, devretme, radyo-televizyon uydu ve kablo gibi telli ve telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya video kaseti, VCD-DVD, dijital iletimde dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla internet, SMS ve bilgisayar ortamlarında da yayınlanmak hak ve yetkileri tam ruhsat şeklinde münhasıran süre, yer ve sayı ile sınırlandırılmamış olarak YAPIMCI’ya yazılı şekilde devredeceğini beyan,kabul ve taahhüt etmiştir.

Oyuncu iş bu sözleşme konusu yapım ile ilgili olarak FSEK kapsamında sayılan işleme, satışa çıkarma, çoğaltma, yayma, temsil, ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla iletim haklarını kapsayan tüm mali haklarının sure,yer ve sayı ile sınırlandırılmamış şekilde üçüncü şahıs kişi ve kuruluşlara devrine bu sözleşme ile muvafakat ettiğini,muvafakat etmeyi beyan,kabul ve taahhüt etmiştir.

12.- OYUNCU’nun Bu Sözleşme İle YAPIMCI’ya Devrettiği ve Devretmeyi Taahhüt Ettiği Haklar:

OYUNCU, bu sözleşmenin kapsamına giren YAPIM’ın hazırlanmasından çoğaltılmasından, yayımlanmasından, yayınlanmasından, kiralanmasından, temsil sureti ile faydalanılmasından, devredilmesinden, ve buna her türlü katkıda bulunmasından, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla iletilmesinden, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki başta sinema filmi için sinema, televizyon, video kaset, ses kaseti ve kompakt disk, DVD, VCD, DVX,internet gibi mecra ve materyaller halinde çoğaltılmasından, yayımlanmasından, yayınlanmasından, kiralanmasından, temsil sureti ile faydalanılmasından, devredilmesinden kaynaklanacak hak ve yetkiler olmak üzere işaret, olmak üzere sözleşme konusu dizinin tanıtımına yönelik her türlü işaret, ses ve/veya görüntü taşımaya ve yaymaya özgü araç ve gereçlere kapsayan tüm mali haklarını, “tam ruhsat” biçiminde YAPIMCI’nın talebi ile birlikte derhal; YAPIMCI’ya süre, yer ve sayı ile sınırlandırılmamış olarak YAPIMCI’ya yazılı şekilde devredeceğini beyan,kabul ve taahhüt etmiştir

OYUNCU, işbu sözleşme tahtında icra edeceği (oynayacağı) eserin ve bu eserle ilgili olarak çoğaltılan tüm işaret, ses ve/veya görüntü taşıyıcıların her türlü topluluk önündeki gösterilerde ve/veya kapalı veya açık hava mahallerinde gerçekleşen gösterilerde kullanılması, gösterimi ve/veya radyo, televizyon, VCD-DVD internet, sms, bilgisayar ortamı ve/veya diğer yöntem ve araçlarla görüntülü veya görüntüsüz olarak yayınlanmasına ilişkin “artistic performance”adı altındaki icracı/yorumcu komşu haklarına ilişkin icracı ücretlerinin tahakkuku, takibi ve tahsili haklarını Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve konu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler muvacehesinde münhasıran YAPIMCI’nın talebi ile birlikte derhal; YAPIMCI’ya süre, yer ve sayı ile sınırlandırılmamış olarak YAPIMCI’ya yazılı şekilde devredeceğini beyan,kabul ve taahhüt etmiştir

OYUNCU’nun;

(A)            Sözleşme konusu YAPIM’ın, ANA KOPYA, VİDEO MASTER BANT ve MASTER BANT’lara kayıt edilmesinden;

(B)            ANA KOPYA’dan, yeni kopyalar üretilmesinden;

(C)            VİDEO MASTER BANT’ların ve MASTER BANT’ların, işaret, ses ve görüntü taşıyıcılara kayıt edilerek çoğaltılmasından;

(D)            YAPIM’ı içeren ANA KOPYA, VİDEO MASTER BANT’lardan alınmış her türlü kopyaların; her türlü teknik usul ve araçlarla ve her ne nam altında olursa olsun boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizik ortamda ışık ve ses hızı ile yapılan, yapay olarak üretilmiş elektrik ve elektromanyetik dalgalar yoluyla naklen yayın ve banttan yayın olarak gerçekleştirilecek olan bütün televizyon, VCD-DVD hakları, SMS, radyo ve internet yayınlarından; doğabilecek tüm hakları; başta işleme, satışa çıkarma, çoğaltma, yayma, yayınlama, kiralama, temsil ve işaret sureti ile faydalanma, devretme, icracı/yorumcu komşu hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 3257 Sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Yasası ve ilgili diğer yasaların olanak tanıdığı en geniş ölçüler içinde; ülke, yer, sayı ve süre ile sınırlandırılmamış olarak, OYUNCU tarafından, YAPIMCI’ya devredilmiştir.

İş bu sözleşme, aynı zamanda, konusu olan yapımların ve içerdiği yapıtların yayımlanması için verilmiş yazılı izin belgesi yerine geçmek ve kullanılmak üzere düzenlenmiştir.

OYUNCU, bu sözleşme ile YAPIMCI’ya vermiş olduğu yetkilerin, YAPIMCI tarafından kısıntısız biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; yetkili mercilerde yapması gereken her türlü işlemi yapmayı, düzenlenmesi gereken tüm belgeleri noter vasıtası ile düzenlemeyi kabul ve taahhüt eder.

OYUNCU’nun, yukarıdaki fıkra ile taahhüt ettiği zorunluluğu yerine getirmemesi durumunda, YAPIMCI’nın OYUNCU’dan sözleşmenin ihlali karşısında bulunabileceği taleplerde bulunmak hakkını elde edeceği, OYUNCU tarafından peşinen kabul edilir.

YAPIMCI, yetkilerini, sözleşme konusu yapımın tümü için kullanabileceği gibi, bir bölümü için de kullanabilir.

Oyuncu, sözleşme süresi içinde özel hayatına gereken hassasiyeti göstermek zorundadır. Özel hayatını, yapım çerçevesinde canlandıracağı kişiliğin önüne geçecek şekilde düzenleyemez. Medyada yer alış biçimi, oyuncu ve yapımcının ortak kararı ile belirlenir.

13.- YAPIMCI’nın OYUNCU’ya Yapacağı Ödemeler

YAPIMCI, OYUNCU’ya söz konusu sinema filmi oyunculuğu,YAPIMCI’ya devrettiği ve devretmeyi taahhüt ettiği mali haklar için…………….-TL (…Türk Lirası ) ödeyecektir. OYUNCU YAPIMCI’dan tahsil edeceği tüm ödemelere ilişkin olarak; tahsilat öncesi fatura veya serbest meslek makbuzu ibraz etmek zorundadır.

YAPIMCI tarafından işbu sözleşme konusu yapım ile ilgili olarak işbu madde kapsamında OYUNCU’ya ödenecek olan ücrete icracı/yorumcu komşu hak ücretleri de dâhildir.OYUNCU işbu sözleşme konusu yapımdaki oyunculuk görevi ve bu sözleşme ile YAPIMCI’ya devretmiş olduğu tüm hak ve yetkilerin karşılığı olan ücret ve ödemenin bu maddede yer alan ücret ve ödemelerden ibaret olduğunu; YAPIMCI’dan başkaca bir hak ve ücret talebinde bulunmayacağını, kabul ve beyan etmiştir.

Film çekimleri tamamlandıktan sonra yönetmen ve/veya yapımcının gerekli gördüğü hallerde ve/veya mücbir sebepler halinde ek bir sahne ve/veya plan çekilmesi söz konusu olduğunda, oyuncu hiçbir ücret talep etmeden söz konusu ilave çekimlere katılmayı ve filmin tamamlanmasına yardımcı olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

14.- Sözleşmenin Bir Bölümünün Geçersiz Kalması

Bu sözleşmenin maddelerinden biri, ya da birkaçı ; kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile, yahut tarafların müşterek kararı ile geçersiz kılınır, ya da geçersiz hale gelir ise diğer maddeler taraflar için geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam eder.

15.- Tarafların Haklarının Bir Bölümünden Vazgeçmesi

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında, tarafların, kendilerine tanınmış yetki ve hakların birinden ya da birkaçından vazgeçmesi ve/veya bu yetki ve haklar konusunda hoşgörülü davranması ya da karşı tarafa, sözleşme ile öngörülenden fazla zaman tanıması; sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtiği anlamına gelmeyecek ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilemeyecek, kısıtlamayacaktır.

16-            Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Bu sözleşme ancak her iki tarafın rızası ile ve yazılı şekilde değiştirilebilir.

17.- Cezai Şart

OYUNCU, işbu sözleşmenin tüm hükümlerine riayet etmek zorunda olduğunu ve bu sözleşme maddelerinde mevcut tüm şartlara tam olarak uyacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya herhangi bir taahhüdünü/garantisini ihlal ve/veya sözleşmeyi haksız şekilde fesih eden OYUNCU, yapımcıya nakten ve def’aten USD ………. cezai şartı ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca Oyuncu, YAPIMCI’nın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı (müsbet-menfi, maddi-manevi) tazmin edeceğini ve ayrıca hiç bir ihtara gerek kalmaksızın YAPIMCI’nın ve eserin yayınlandığı televizyon kanalının uğrayacağı zararları ve bu yüzden açılacak davaların getirdiği mali yükümlülükleri de karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

18.- Uyuşmazlık ve Yetki

Bu sözleşmeden doğabilecek ya da sözleşmeyle bağlantısı olan uzlaşmazlıklarda, İstanbul merkez mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu, taraflar peşin olarak kabul etmiştir.

19.-Ek Şartlar

Yasal mücbir sebepler ve hastalık dışında OYUNCU işbu sözleşme konusu rol ve görevini gereği gibi ifa etmekle yükümlüdür.OYUNCU rol ve görevini engelleyici hastalığını; tam teşekküllü devlet hastanesi raporu ile belgelemek ve hastalığından YAPIMCI’yı derhal haberdar etmekle mükelleftir. Oyuncunun hastalık süresi 15 günden fazla olamaz. Söz konusu süre aşılırsa, yapımcının sözleşmeyi tek taraflı fesh etme yetkisinin olduğunu oyuncu kabul ve taahhüt eder.

YAPIMCI sözleşme konusu YAPIM’ın, ülkenin ekonomik koşullarını, yasal mücbir sebepleri, olağan dışı ekonomik kriz ve dalgalanmaları dikkate alarak ve/veya YAPIM’ın yayınlandığı yayın kuruluşunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya YAPIM’ın yayınına yayın kuruluşu tarafından ara ve/veya son verilmesi halinde; bu gelişmeleri dikkate alarak YAPIM’ın çekimlerini durdurma, ara verme ve erteleme hak ve yetkilerine sahiptir. Bu durumda OYUNCU YAPIMCI’dan hiç bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

OYUNCU gerek bu sözleşme sürdüğü sürece, gerekse sözleşmenin sona ermesinden sonra YAPIMCI veya sözleşme konusu işlerle, birbirlerinin işleri, mali durumları, faaliyetleri ve ileriye dönük iş programları ile ilgili olarak öğrendikleri bilgileri başkalarına açıklamamakla, açıklanmasına müsaade etmemekle, veya başka bir amaçla kullanmamakla ve ilgili sırları açıklamamakla yükümlüdür. OYUNCU bu yükümlülüğe uymaması ve gizliliğin ihlali halinde bu durumun sözleşmeyi ihlal sayılacağını ve bu halde sözleşmede yer alan cezai şartı ödemek zorunda kalacağı gibi ayrıca oluşacak müsbet, menfi her türlü zararı da karşılamak durumunda kalacağını peşinen beyan ve kabul etmiştir.

Eserin jeneriklerinde oyuncunun adına ne biçimde yer verileceğine karar vermek yetkisi yapımcıya aittir. Yapımcı karar verirken oyuncunun sanatsal ağırlığını ve kişiliğini göz önüne alacaktır. Yapımcı, eserin jeneriklerinde oyuncunun dışında yer alıp almayacak adları ve yer alacak adların sırasını belirlemekte ve belirlediği adlarda ve sıralarda değişiklikler yapmakta tamamı ile özgürdür.

Yapımcı istediği zaman oyuncunun rolünü azaltabilir, değiştirebilir veya son verebilir. Bunun için yapımcı, oyuncunun hiçbir şekilde onayını veya iznini almak zorunda değildir.

Yapımcı, oyuncuya ödemesi yapılmış olan filmdeki her türlü görüntüyü süresiz, sınırsız ve sayısız kullanım hakkına sahiptir.

Yapımcı                                                         Oyuncu

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat